Op de interactieve kaart bestemmingsplannen(externe link) kunt u bestemmingsplannen en overige ruimtelijke plannen raadplegen. Door in de kaart te klikken, bekijkt u de ruimtelijke regels op die locatie.

Ontwerpbestemmingsplan oost-west as Huizen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan oost-west as Huizen voor iedereen ter inzage. U kunt het plan met ingang van 7 juli 2023, gedurende zes weken inzien.

Het bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het totale project oost-west as. De voorgestelde wijzigingen zijn gepresenteerd op de bewonersavond op 29 november 2022, voorafgaand aan de start van het project. Ondanks dat uitvoerende werkzaamheden tijdelijk stil liggen, lopen overige processtappen van het totale project gewoon door. 

Inhoud van het ontwerpbestemmingsplan

De oost-west as over de Aristoteleslaan, Bovenmaatweg en Huizermaatweg in de gemeente Huizen wordt integraal aangepakt. De oost-west as komt grotendeels overeen met de bestaande verkeersbestemmingen in de geldende bestemmingsplannen. Op enkele plaatsen is er strijd met deze bestemmingplannen, die het gebruik en de bebouwingsmogelijkheden regelen. Alle wijzigingen zijn in dit bestemmingsplan samen gevoegd. Op die manier is in één overzicht duidelijk waar veranderingen zijn. 

Inkijken ontwerpbestemmingsplan

In het gemeentehuis

Het ontwerpbestemmingsplan oost-west as Huizen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de centrale receptie (tijdens openingstijden).

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Reageren

In de periode van 7 juli 2023 tot en met 17 augustus 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling reageren (zienswijzen indienen) op het ontwerpbestemmingsplan.

Reageert u schriftelijk? Richt u zich dan tot de gemeenteraad, postbus 5, 1270 AA, Huizen. 

Wilt u mondeling reageren? Neemt u dan contact op met een medewerker van het team Beleid van de afdeling Omgeving, telefoonnummer: (035) 528 19 11.