Op de interactieve kaart bestemmingsplannen kunt u bestemmingsplannen en overige ruimtelijke plannen raadplegen. Door in de kaart te klikken, bekijkt u de ruimtelijke regels op die locatie.

Bestemmingsplan oost-west as Huizen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan oost-west as (HOV) Huizen ter inzage voor beroep. U kunt het plan met ingang van 15 maart 2024 gedurende zes weken inzien.

Inhoud bestemmingsplan

De oost-west as (Aristoteleslaan, Bovenmaatweg en Huizermaatweg) in de gemeente Huizen wordt integraal aangepakt in verband met het aanwijzen van deze route tot HOV‐as. De oost-west as komt grotendeels overeen met de bestaande verkeersbestemmingen in de geldende bestemmingsplannen. Op enkele plaatsen is er strijd met deze bestemmingplannen, die het gebruik en de bebouwingsmogelijkheden regelen. Er is één bestemmingsplan opgesteld in plaats van verschillende partiële wijzigingsplannen en op die manier zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen waar sprake is van veranderingen.

Inkijken bestemmingsplan


In het gemeentehuis: het vastgestelde bestemmingsplan Oost-westas (HOV) Huizen ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de centrale receptie (openingstijden).

Digitaal: het bestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen via de landelijke website omgevingswet.overheid.nl.

Reageren: beroep en voorlopige voorziening

De beroepstermijn loopt van 16 maart 2024 tot en met 26 april 2024. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan
  • belanghebbenden die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen

Het bestemmingsplan treedt in werking op 27 april 2024. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het bestemmingsplan. In geval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan wel op. Het bestemmingsplan treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

In alle gevallen geldt dat een schriftelijk beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.