Op de interactieve kaart bestemmingsplannen(externe link) kunt u bestemmingsplannen en overige ruimtelijke plannen raadplegen. Door in de kaart te klikken, bekijkt u de ruimtelijke regels op die locatie.

Bestemmingsplan Zomerkade (vastgesteld 2 juni 2022)

In 2019 heeft de gemeenteraad de kustvisie voor Huizen vastgesteld. Een visie die samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden tot stand is gekomen. Daarin kwam ook naar voren dat een opknapbeurt van de Zomerkade (inclusief de Wedekuil) prioriteit moet hebben. Daarom hebben we dat als eerste opgepakt. Met de plannen die er zijn krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls. De herinrichting bestaat onder meer uit aanpassingen in het openbaar gebied, het wijzigen van parkeervoorzieningen, extra ruimte voor terrassen ten behoeve van horeca, het verplaatsen van de bestaande EHBO-post en de aanleg van een zwemsteiger. Het ontwerp hiervoor heeft eerder ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld. Om de herinrichting en het gewenste gebruik mogelijk te maken, is het bestemmingsplan geactualiseerd.

Meer informatie over de kustvisie en de herinrichting van de Zomerkade kunt u vinden via www.huizen.nl/kustvisie

Inkijken bestemmingsplan

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf vrijdag 24 juni tot en met 4 augustus inzien. Digitaal via de links onder het kopje 'Digitale documenten' onderaan deze pagina. En fysiek bij het Klantcontactpunt (centrale receptie) in het gemeentehuis. Bekijk de openingstijden.

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van 24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 5 augustus 2022. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het bestemmingsplan. In geval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen, dit schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan wel op. Het bestemmingsplan treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met dhr. Nico van der Laan van het team Beleid, telefoonnummer 14 035. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen aan n.vanderlaan@huizen.nl. Geeft u dan als onderwerp ‘bestemmingsplan Zomerkade’ aan.

Digitale documenten

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).