Vernieuwing oost-west as

Het definitief ontwerp van de oost-west as is afgerond. Op 6 maart 2024 werd onder meer de voorlopige planning gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.

De oost-west as van Huizen - van Huizermaatweg tot Stroomzijde - wordt vernieuwd. Deze 'nieuwe' oost-westverbinding maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger, duidelijker en efficiënter. Het OV wordt er sneller, comfortabeler en beter door. Winkelcentrum Oostermeent en de sportclubs in die buurt worden beter bereikbaar voor auto's, fietsers en voetgangers. Ook garandeert de nieuwe inrichting een goede toekomst voor de bomen. Het vele nieuwe groen en de extra beplanting worden op de omgeving afgestemd, zodat hun functie en uitstraling beter tot zijn recht komen. Daarnaast komt de woningbouwopgave aan bod.

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) ‘t Gooi

Huizen is een van de grootste gemeenten in Nederland zonder treinverbinding. Een groot gemis, want de behoefte aan passend openbaar vervoer groeit. Om ervoor te zorgen dat iedereen die in ’t Gooi woont of werkt op tijd en filevrij kan reizen is in 2010 het project HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) in ’t Gooi in het leven geroepen. Een snelle en betrouwbare HOV-verbinding vanuit Hilversum naar Huizen en verder naar Amsterdam. Na een lang proces is ervoor gekozen om geen nieuwe, vrije busbaan te realiseren, maar gebruik te maken van de bestaande wegen en deze zo aan te passen dat ze aan HOV-eisen voldoen. Daarnaast worden er onderdelen toegevoegd om de leefbaarheid en verkeersveiligheid van alle inwoners van Huizen te verbeteren. Denk daarbij aan de uitbreiding van de fietsverbindingen. Ook wordt er in het gebied groot onderhoud gepleegd. Binnen Huizen noemen we het project oost-west as Huizen (OWA Huizen). Een goede bereikbaarheid bevordert de aantrekkelijkheid van Huizen als vestigingslocatie voor wonen en werken. Omdat Huizen geen treinstation heeft, is een goede regionale busverbinding belangrijk.

Doelen van het project

Het project moet bijdragen aan een duurzaam, toegankelijk en naadloos vervoer van deur-tot-deur.

 • Duurzaam: er worden zero-emissie (geen uitstoot)bussen gebruikt
 • Toegankelijk: gemeente Huizen wil de mensen die er wonen en de mensen die er werken bedienen en daarmee zetten we in op een inclusieve samenleving
 • Naadloos: we zorgen voor een logische en directe deur-tot-deur verbinding tussen auto, fiets, voetgangers en OV en houden daarbij rekening met de route naar het OV toe en parkeermogelijkheden

Plannen

Het plan voor oost- west as Huizen is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit houdt in dat het plan is uitgewerkt tot een ontwerp dat uitvoerbaar is. De rotondes (Fauna en de Haar) worden vervangen door voorrangspleinen. De voorrangspleinen hebben een brede middenberm zodat oversteken in twee fasen mogelijk wordt. In het Regentessepark wordt voor fietsers een nieuwe brug aangelegd en er wordt een bestaande brug vervangen. De HOV stopt in Huizen bij drie haltes. In onderstaand overzicht is aangegeven wat er met de huidige haltes na realisatie van de HOV gaat gebeuren.

HalteplaatsNieuwe situatie
Rotonde stroomzijdeDeze halte wordt vervangen door een nieuwe halte ‘de Oorsprong’ aan de Aristoteleslaan
De OorsprongNieuwe HOV-halte aan de Aristoteleslaan
JolBestaande bushalte wordt opgewaardeerd tot HOV-hub, een overstapplek van regionale bussen naar snelle HOV-bus
RijnlandBushalte vervalt
Oostermeent noordzijde en zuidzijdeBestaande halte, blijft bestaan
De Regentesse richting Hilversum (oost)Nieuwe HOV-halte
De Regentesse halte Huizermaatweg richting Huizen Busstation (west)Bestaande halte, blijft bestaan
De Regentesse “halte Het Merk” richting Gemeenlandslaan (zuid)Bestaande halte, blijft bestaan
FaunaBushalte vervalt
De HaarBestaande halte, blijft bestaan

Bekijk het definitief ontwerp

Groenplan

Het project biedt een duurzame oplossing voor de uitdagingen van verstedelijking en toenemende mobiliteit. We streven naar een gevarieerde omgeving langs de HOV-route.

We hebben een plan gemaakt voor de volgende uitdagingen in het gebied: 

 • Monocultuur in de laanbeplantingen, lage biodiversiteit zorgt voor weinig natuurlijke vijanden van plagen zoals de eikenprocessierups
 • Beperkingen voor bestaande bomen, sommige bomen hebben een beperkte levensverwachting door ongunstige groeiplaatsen
 • Hoge concurrentie door te dicht op elkaar geplante bomen
 • Gebrek aan onderbegroeiing, weinig of geen onderbegroeiing leidt tot een lage biodiversiteit
 • Opstapeling van uitlaatgassen en fijnstof, het dichte bladerdek zorgt voor ophoping van uitlaatgassen en fijnstof

Het groenontwerp is gericht op: 

 • verhoging ruimtelijke kwaliteit
 • verstevigen en ontwikkelen van ‘groene waarden’
 • een verbetering van de biodiversiteit
 • klimaatadaptatie, het verkoeling op warme dagen en het tegengaan van hittestress
 • verlaging van de fijnstofconcentratie, vermenging uitlaatgassen
 • ondersteunen van een goed ingerichte groene omgeving en een betere gezondheid
 • het toepassen van innovatieve ideeën

Het groenplan bestaat uit:

 • Nieuwe bomen en bestaande bomen die verplant worden
 • Heesters
 • Vaste planten gekweekt op zogenaamde zodematten

Zodematten zijn voorgekweekte matten met vaste plantenmengsels, die in de basis hetzelfde zijn als de te zaaien vaste plantenmengsels.

Bekijk het groenplan

Werkzaamheden oost-west as

Op 6 maart 2024 werd de voorlopige planning gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.

Hou voor exacte data de omleidingsborden en de Bouwapp in de gaten. De Bouwapp is ook te downloaden in de stores van Apple of Google.

Achtergrond

HOV in 't Gooi staat voor op tijd en filevrij reizen richting Hilversum en Amsterdam. Het oorspronkelijke plan met een vrije busbaan kende een groot gebrek aan draagvlak. Uiteindelijk is na overleg met de provincie NH en het project HOV in 't Gooi in 2017 besloten om de scope te wijzigen naar 'meerijden via de Meent'. In november 2018 is in een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst met buurgemeente Blaricum, de raad geïnformeerd over de plannen om kruispunten op het Meenttracé te wijzigen om het tracé HOV-waardig te maken. In de uiteindelijke plannen was de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de maatschappelijke waarde en het draagvlak onvoldoende terug te vinden. Dit plan voor vernieuwing van de oost-west as geeft op een integrale manier en vooruitlopend op de Omgevingswet een kwalitatieve impuls aan verbetering van mobiliteit, natuur & duurzaamheid, economie, woningbouw en sport & bewegen in Huizen. 

Aanpassingen

Aan de hele route gaat gewerkt worden. Een overzicht: 

 • De route vanaf het busstation tot aan Blaricum wordt veiliger voor fietsers en voetgangers en geschikt voor hoogwaardig openbaar vervoer. De aanpassingen creëren tijdswinst voor de bus, waardoor de frequentie van de dienstregeling omhoog kan. Buspassagiers hoeven geen dienstregeling in de gaten te houden en hebben een gegarandeerde overstap (spoorboekloos reizen). 
 • Het groen wordt toekomstbestendig gemaakt, zodat bomen elkaar niet meer verdringen en elkaar het zonlicht ontnemen, waarbij de eikenprocessierups minder kansen krijgt, de biodiversiteit wordt vergroot en er in warme periodes meer verkoeling ontstaat. Daarvoor is het nodig om bomen te kappen, maar ook nieuwe bomen te planten. Zo ontstaat er een gevarieerder en toch eenduidiger groenbeeld; een herkenbaar groen tracé in Huizen met diversiteit in bomen en beplanting. In de groenvisielink naar pdf bestand is dit uitgewerkt.
 • Uit parkeeronderzoek is gebleken dat er rond winkelcentrum Oostermeent ruim voldoende parkeergelegenheid is. Dat blijft zo. Wel wordt de verkeerssituatie daar overzichtelijker en veiliger gemaakt. Ook wordt het winkelcentrum betere bereikbaar voor fietsers en wandelaars. 
 • Het plan geeft een impuls aan de woningbouwopgave volgens de lokale en regionale woonvisie. De locaties daarvoor zijn Zuiderzee/Huizermaatweg en winkelcentrum Oostermeent. Dus meer woningen, ook voor starters, jonge gezinnen en een betere doorstroming. Deze locaties zijn in 2019 als een van de kansrijke locaties voor woningbouw vastgesteld door de gemeenteraad.

Verbeteringen

Bereikbaarheid

We verbeteren de bereikbaarheid door:

 • een comfortabele en betrouwbare busverbinding tussen Hilversum en A’dam,
 • het verbeteren van voor-en natransport door HOV-hubs Bijvanck en Jol en P+R plaatsen met parkeerplaatsen en fietsenstallingen,
 • het vervangen van de rotondes door verkeerspleinen met voorrang voor bus en auto,
 • het maken van een aangesloten fietspad in twee-richtingen en betere aansluitingen op de bestaande fietstunnels en nieuwe fietspaden naar zuid en noord,
 • het maken van een aaneengesloten wandelverbinding evenwijdig aan het fietspad,
 • het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes voor ouderen en minder-validen,
 • de toevoeging van woningen nabij het tracé en/of de haltes.

Verkeersveiligheid

We verbeteren de verkeersveiligheid door:

 • het versmallen en samenvoegen van de rijbanen om de snelheid te verlagen,
 • het verbeteren van de overzichtelijkheid door het verwijderen van de middenberm,
 • het verbreden van de fietspaden,
 • het maken van aaneengesloten wandelpaden,
 • minder oversteekplaatsen met een middenberm,
 • verlichte bushaltes en fietstunnels,
 • het verplaatsen van de toegang van de tennisvereniging naar de Hoofdweg,
 • het aanbrengen van een shared space tussen het Huizermaat College en winkelcentrum Oostermeent.

Leefbaarheid

We verbeteren de leefbaarheid door:

 • het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit door de toevoeging van bomen en onderbeplanting,
 • van diverse heesters, hagen, vaste planten, bloemen en kruiden,
 • het verbeteren van de groeiomstandigheden van de bestaande bomen door kap,
 • de aanplant van nieuwe bomen waardoor we zorgen voor verkoeling, het beter zuiveren van de lucht, het verminderen van geluid en fijn stof en het verbeteren van de waterhuishouding,
 • het bijdragen aan klimaatadaptatie waarbij het regenwater sneller wegloopt door bredere bermen,
 • het verbinden van de natuur in het zuiden met de kustzone,
 • een waardevermeerdering van de woningen en kantoren,
 • een beter economisch klimaat voor ondernemers,
 • het aanleggen van een zero-emissie systeem en het circulair aanbesteden.

Biodiversiteit

We verbeteren de biodiversiteit door:

 • de aanplant van nieuwe bomen en onderbeplanting,
 • het doorbreken van de monocultuur aan boomsoorten en het verkleinen van de kans op ziektes,
 • het verbeteren van de groeiplaatsen en het kappen van dicht bij elkaar staande bomen waardoor de groeiomstandigheden van de bestaande bomen wordt verbeterd,
 • het toevoegen van onderbeplanting van heesters, hagen, vaste planten, bloemen en kruiden met een verschillend beeld per seizoen,
 • het verminderen van plaagdruk zoals de processierups,
 • de aanleg van twee faunapassages,
 • de verhoging van de bladmassa op de lange termijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar oost-westas@huizen.nl. Of bekijk de onderstaande links: