Het definitief ontwerp van de oost-west as is afgerond. Op 6 maart 2024 werd onder meer de voorlopige planning gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.

De oost-west as van Huizen - van Huizermaatweg tot Stroomzijde - wordt vernieuwd. Deze 'nieuwe' oost-westverbinding maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger, duidelijker en efficiënter.

Het OV wordt er sneller, meer comfortabel en beter door. Winkelcentrum Oostermeent en de sportclubs in die buurt worden beter bereikbaar voor auto's, fietsers en voetgangers. Ook garandeert de nieuwe inrichting een goede toekomst voor de bomen. Het vele nieuwe groen en de extra beplanting worden op de omgeving afgestemd, zodat hun functie en uitstraling beter tot z'n recht komen. Ook de woningbouwopgave komt aan bod.

Maakt u gebruik van een mobiele telefoon of kunt u de kaart niet goed bekijken? Bekijk de kaart op een apart scherm.

Werkzaamheden oost-west as

Op 6 maart 2024 werd de voorlopige planning gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.

Hou voor exacte data de omleidingsborden en de Bouwapp(externe link) in de gaten. De Bouwapp is ook te downloaden in de stores van Apple of Google.

Achtergrond

HOV in 't Gooi(externe link) staat voor op tijd en filevrij reizen richting Hilversum en Amsterdam. Het oorspronkelijke plan met een vrije busbaan kende een groot gebrek aan draagvlak. Uiteindelijk is na overleg met de provincie NH en het project HOV in 't Gooi in 2017 besloten om de scope te wijzigen naar 'meerijden via de Meent'. In november 2018 is in een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst met buurgemeente Blaricum, de raad geïnformeerd over de plannen om kruispunten op het Meenttracé te wijzigen om het tracé HOV-waardig te maken. In de uiteindelijke plannen was de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de maatschappelijke waarde en het draagvlak onvoldoende terug te vinden. Dit plan voor vernieuwing van de oost-west as geeft op een integrale manier en vooruitlopend op de Omgevingswet een kwalitatieve impuls aan verbetering van mobiliteit, natuur & duurzaamheid, economie, woningbouw en sport & bewegen in Huizen. 

Aanpassingen

Aan de hele route gaat gewerkt worden. Een overzicht: 

 • De route vanaf het busstation tot aan Blaricum wordt veiliger voor fietsers en voetgangers en geschikt voor hoogwaardig openbaar vervoer. De aanpassingen creëren tijdswinst voor de bus, waardoor de frequentie van de dienstregeling omhoog kan. Buspassagiers hoeven geen dienstregeling in de gaten te houden en hebben een gegarandeerde overstap (spoorboekloos reizen). 
 • Het groen wordt toekomstbestendig gemaakt, zodat bomen elkaar niet meer verdringen en elkaar het zonlicht ontnemen, waarbij de eikenprocessierups minder kansen krijgt, de biodiversiteit wordt vergroot en er in warme periodes meer verkoeling ontstaat. Daarvoor is het nodig om bomen te kappen, maar ook nieuwe bomen te planten. Zo ontstaat er een gevarieerder en toch eenduidiger groenbeeld; een herkenbaar groen tracé in Huizen met diversiteit in bomen en beplanting. In de groenvisielink naar pdf bestand is dit uitgewerkt.
 • Uit parkeeronderzoek is gebleken dat er rond winkelcentrum Oostermeent ruim voldoende parkeergelegenheid is. Dat blijft zo. Wel wordt de verkeerssituatie daar overzichtelijker en veiliger gemaakt. Ook wordt het winkelcentrum betere bereikbaar voor fietsers en wandelaars. 
 • Het plan geeft een impuls aan de woningbouwopgave volgens de lokale en regionale woonvisie. De locaties daarvoor zijn Zuiderzee/Huizermaatweg en winkelcentrum Oostermeent. Dus meer woningen, ook voor starters, jonge gezinnen en een betere doorstroming. Deze locaties zijn in 2019 als een van de kansrijke locaties voor woningbouw(externe link) vastgesteld door de gemeenteraad.

Verbeteringen

Bereikbaarheid

We verbeteren de bereikbaarheid door:

 • een comfortabele en betrouwbare busverbinding tussen Hilversum en A’dam,
 • het verbeteren van voor-en natransport door HOV-hubs Bijvanck en Jol en P+R plaatsen met parkeerplaatsen en fietsenstallingen,
 • het vervangen van de rotondes door verkeerspleinen met voorrang voor bus en auto,
 • het maken van een aangesloten fietspad in twee-richtingen en betere aansluitingen op de bestaande fietstunnels en nieuwe fietspaden naar zuid en noord,
 • het maken van een aaneengesloten wandelverbinding evenwijdig aan het fietspad,
 • het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes voor ouderen en minder-validen,
 • de toevoeging van woningen nabij het tracé en/of de haltes.

Verkeersveiligheid

We verbeteren de verkeersveiligheid door:

 • het versmallen en samenvoegen van de rijbanen om de snelheid te verlagen,
 • het verbeteren van de overzichtelijkheid door het verwijderen van de middenberm,
 • het verbreden van de fietspaden,
 • het maken van aaneengesloten wandelpaden,
 • minder oversteekplaatsen met een middenberm,
 • verlichte bushaltes en fietstunnels,
 • het verplaatsen van de toegang van de tennisvereniging naar de Hoofdweg,
 • het aanbrengen van een shared space tussen het Huizermaat College en winkelcentrum Oostermeent.

Leefbaarheid

We verbeteren de leefbaarheid door:

 • het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit door de toevoeging van bomen en onderbeplanting,
 • van diverse heesters, hagen, vaste planten, bloemen en kruiden,
 • het verbeteren van de groeiomstandigheden van de bestaande bomen door kap,
 • de aanplant van nieuwe bomen waardoor we zorgen voor verkoeling, het beter zuiveren van de lucht, het verminderen van geluid en fijn stof en het verbeteren van de waterhuishouding,
 • het bijdragen aan klimaatadaptatie waarbij het regenwater sneller wegloopt door bredere bermen,
 • het verbinden van de natuur in het zuiden met de kustzone,
 • een waardevermeerdering van de woningen en kantoren,
 • een beter economisch klimaat voor ondernemers,
 • het aanleggen van een zero-emissie systeem en het circulair aanbesteden.

Biodiversiteit

We verbeteren de biodiversiteit door:

 • de aanplant van nieuwe bomen en onderbeplanting,
 • het doorbreken van de monocultuur aan boomsoorten en het verkleinen van de kans op ziektes,
 • het verbeteren van de groeiplaatsen en het kappen van dicht bij elkaar staande bomen waardoor de groeiomstandigheden van de bestaande bomen wordt verbeterd,
 • het toevoegen van onderbeplanting van heesters, hagen, vaste planten, bloemen en kruiden met een verschillend beeld per seizoen,
 • het verminderen van plaagdruk zoals de processierups,
 • de aanleg van twee faunapassages,
 • de verhoging van de bladmassa op de lange termijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar oost-westas@huizen.nl. Of bekijk de onderstaande links: