Nieuwe inrichting terrein en omgeving Tennisvereniging Huizen - 27 januari 2022

De voorbereidingen voor de vernieuwing van de oost-west as van Huizen (van busstation Huizermaatweg tot aan Stroomzijde) zijn in volle gang. Onderdeel van vernieuwing van de oost-west as zijn diverse wijzigingen aan de openbare ruimte ter plaatse van de Bovenmaatweg en de Aristoteleslaan. Deze wijzigingen vragen om een andere inrichting van het terrein van Tennisvereniging Huizen en de ruimte daaromheen. In goed overleg met de tennisvereniging zijn de nieuwe inrichting en de grenzen van het terrein tot stand gekomen. Met deze werkzaamheden gaan we nu als eerste starten. 

Waarom?

De uiteindelijke wijzingen op het traject oost-west as maken een andere inrichting van de Tennisvereniging noodzakelijk. In de planvorming zit bijvoorbeeld ter hoogte van de Bovenmaatweg en de Aristoteleslaan een verbetering van de verkeerssituatie voor auto’s, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Ook zal op termijn de rotonde iets meer verschuiven richting de tennisvereniging. Deze werkzaamheden worden voorlopig nog niet uitgevoerd. Wel is – ter voorbereiding daarop – aanpassing van het gebied waar de Tennisvereniging Huizen ligt nodig. 

Samen aan de slag

De voorgestelde aanpassingen worden door de Tennisvereniging Huizen van harte ondersteund. De gemeente en de tennisvereniging hebben dan ook de handen in elkaar geslagen en zijn samen aan de slag gegaan met een plan. Onderdeel daarvan is dat de grenzen van het terrein moeten worden aangepast. Aan de kant van de Bovenmaatweg wordt een stuk van het terrein van de tennisvereniging overgedragen aan de gemeente, ten behoeve van de werkzaamheden. Ter compensatie daarvan wordt een stuk grond langs de Aristoteleslaan aan de tennisvereniging overgedragen. Dit alles zorgt ervoor dat het terrein duidelijk herkenbaar, logischer, veiliger en mooier wordt. Zo krijgt de tennisvereniging een aansluiting op de Hoofdweg en wordt de parkeerruimte vernieuwd. Dat geldt ook voor de berging en het hekwerk. De entree voor voetgangers van het clubgebouw blijft aan de Bovenmaatweg. Rond het terrein van de tennisvereniging komt een geluidsscherm van 3 meter hoog van kokos, begroeid met klimop en verhoogd met transparante panelen. 

Bomen en planten

Een van de doelstellingen van de vernieuwing van de hele oost-west as is een gevarieerder groenbeeld met diversiteit in bomen en beplanting. Het groen wordt toekomstbestendig gemaakt, zodat bomen elkaar niet meer verdringen en elkaar geen zonlicht ontnemen. Over het hele traject van de oost-west as worden bijna 400 bomen verwijderd en 300 nieuwe bomen aangeplant. Van die 400 bomen worden 31 bomen opgenomen en verplant naar een andere locatie in het project. Ook wordt de aanplant van bomen gecombineerd met struiken en bloem- en kruidenrijke mengsels in de bermen. Al deze maatregelen vormen samen een basis voor een goed en degelijk boombestand en een rijkere biodiversiteit. De toepassing van nieuwe boomsoorten draagt bij aan het bestrijden van de processierups en in warme periodes ontstaat meer verkoeling. 

Bomen rondom Tennisvereniging Huizen

Ook om en in de nabijheid van de Tennisvereniging Huizen gaan bomen verdwijnen en komt er nieuwe beplanting terug. In dit gebied worden 80 bomen gekapt. Van deze 80 bomen hebben 64 bomen een conditie die varieert van onvoldoende tot zeer slecht toekomstbestendig. Ook zijn 11 bomen benoemd tot ‘risicoboom’; dit betekent dat deze bomen op korte termijn een veiligheidsgevaar kunnen opleveren voor de directe omgeving (Norminstituut bomen, Handboek bomen, 2018). Veel van deze bomen zijn te vinden op de bestaande grondwal langs de tennisvereniging. Voor de kap van deze bomen is een kapvergunning aangevraagd. Het vrijkomende eikenhout wordt geschonken aan de Stichting Huizer Botters. 

Nieuwe aanplant

Bij elke nieuwe boom wordt gekeken of voldoende groeiruimte beschikbaar is, zowel boven als ondergronds. Daarnaast wordt een indicatieve ruimte ‘gereserveerd’ die de boom nodig heeft om ook op de lange termijn goed te kunnen groeien. De gemiddelde bladmassa en kwaliteit van de bomen gaat met deze maatregelen omhoog. Volgens deze principes worden er in de nabijheid van de tennisvereniging en langs de Bovenmaatweg en Aristoteleslaan, maar ook langs de Huizermaatweg diverse nieuwe bomen geplant met een gemiddelde stamomtrek van 25-30 cm. Het verwijderen van de bomen op de bestaande grondwal bij de tennisvereniging heeft gevolgen voor de uitstraling van de strook die nu het geluid en het zicht van de tennisvereniging ontneemt. Als vervanging hiervan wordt een geluidsscherm geplaatst van kokos, begroeid met klimop. Dit geluidsscherm vermindert de geluidsoverlast naar de omgeving en heeft een mooie, groene uitstraling.

Planning

  • Op 27 januari wordt de aanvraag voor de kapvergunning gepubliceerd op de gemeentelijke pagina De Omrooper in het Nieuwsblad voor Huizen. De bezwaartermijn van 6 weken gaat dan lopen.  
  • Op 7 februari gaan we starten met het verwijderen van de onderbegroeiing op de grondwal bij de tennisvereniging. 
  • Op 11 maart starten we met de kap van de bomen. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar: oost-westas@huizen.nl of bel de gemeente via 14 035. 

Gemeenteraad stelt integraal plan oost-westas vast - 26 april 2021

Op 22 april heeft de gemeenteraad het integraal inpassingsplan voor de oost-west as vastgesteld. Voor het onderdeel woningbouw heeft de raad besloten om een apart participatietraject op te starten. Uitgangspunt daarvoor is 2/3 sociale huur en 1/3 middenhuur. Locaties Zuiderzee/Huizermaatweg en Oostermeent zijn hiervoor voorlopig aangewezen.

Participatietraject woningbouw

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om een participatieplan te maken. Dat is inmiddels gebeurd. Eerste stap in dit proces zijn informatiebijeenkomsten. De bewoners zijn hiervoor per brief uitgenodigd. 

  • 3 november om 19.30 in het gemeentehuis voor locatie Zuiderzee/Huizermaatweg
  • 17 november om 19.30 in de aula van de Huizermaat voor locatie Oostermeent - LET OP: DEZE BIJEENKOMST GAAT NIET DOOR.

De bedoeling is om het traject te vervolgen met een adviesgroep per locatie, die bestaat uit bewoners/belanghebbenden. In die groepen gaan we dan aan de slag met de uitwerking van de mogelijkheden voor woningbouw en het gebied eromheen. De uitkomsten daarvan worden via een inloopbijeenkomst en een online enquête voorgelegd aan de alle bewoners rondom de locaties. Het uiteindelijke advies wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Een definitief besluit neemt de gemeenteraad. 

Vernieuwing oost-west as; van busstation Huizermaatweg tot Blaricum - 22 maart 2021

Er zijn plannen om de oost-west as van Huizen - van Huizermaatweg tot Stroomzijde - te vernieuwen. Deze 'nieuwe' oost-westverbinding maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger, duidelijker en efficiënter. Het OV wordt er sneller, meer comfortabel en beter door. Winkelcentrum Oostermeent en de sportclubs in die buurt worden beter bereikbaar voor auto's, fietsers en voetgangers. Ook garandeert de nieuwe inrichting een goede toekomst voor de bomen. Het vele nieuwe groen en de extra beplanting worden op de omgeving afgestemd, zodat hun functie en uitstraling beter tot z'n recht komen. In het plan krijgt ook de woningbouwopgave een impuls. In dit integrale plan voor vernieuwing van de oost-west as zijn 265 wensen uit de eerdere participatietrajecten HOV beoordeeld. 

Het voorstel is voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 7 april bespreekt de commissie fysiek domein het voorstel, waarna op 22 april behandeling in de gemeenteraad plaatsvindt. Daarna worden de onderdelen verder uitgewerkt, met de bedoeling om eind 2021 te starten met de werkzaamheden. 

Aanpassingen

Aan de hele route gaat gewerkt worden. Een overzicht: 

  • De route vanaf het busstation tot aan Blaricum wordt veiliger voor fietsers en voetgangers en geschikt voor hoogwaardig openbaar vervoer. De aanpassingen creëren tijdswinst voor de bus, waardoor de frequentie van de dienstregeling omhoog kan. Buspassagiers hoeven geen dienstregeling in de gaten te houden en hebben een gegarandeerde overstap (spoorboekloos reizen). 
  • Het groen wordt toekomstbestendig gemaakt, zodat bomen elkaar niet meer verdringen en elkaar het zonlicht ontnemen, waarbij de eikenprocessierups minder kansen krijgt, de biodiversiteit wordt vergroot en er in warme periodes meer verkoeling ontstaat. Daarvoor is het nodig om bomen te kappen, maar ook nieuwe bomen te planten. Zo ontstaat er een gevarieerder en toch eenduidiger groenbeeld; een herkenbaar groen tracé in Huizen met diversiteit in bomen en beplanting. In de groenvisie is dit uitgewerkt.
  • Uit parkeeronderzoek is gebleken dat er rond winkelcentrum Oostermeent ruim voldoende parkeergelegenheid is. Dat blijft zo. Wel wordt de verkeerssituatie daar overzichtelijker en veiliger gemaakt. Ook wordt het winkelcentrum betere bereikbaar voor fietsers en wandelaars. 
  • Het plan geeft een impuls aan de woningbouwopgave volgens de lokale en regionale woonvisie. De locaties daarvoor zijn Zuiderzee/Huizermaatweg en winkelcentrum Oostermeent. Dus meer woningen, ook voor starters, jonge gezinnen en een betere doorstroming. Deze locaties zijn in 2019 als een van de kansrijke locaties voor woningbouw vastgesteld door de gemeenteraad.

Achtergrond

HOV in 't Gooi staat voor op tijd en filevrij reizen richting Hilversum en Amsterdam. Het oorspronkelijke plan met een vrije busbaan kende een groot gebrek aan draagvlak. Uiteindelijk is na overleg met de provincie NH en het project HOV in 't Gooi in 2017 besloten om de scope te wijzigen naar 'meerijden via de Meent'. In november 2018 is in een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst met buurgemeente Blaricum, de raad geïnformeerd over de plannen om kruispunten op het meenttracé te wijzigen om het tracé HOV-waardig te maken. In de uiteindelijke plannen was de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de maatschappelijke waarde en het draagvlak onvoldoende terug te vinden. Dit plan voor vernieuwing van de oost-west as geeft op een integrale manier en vooruitlopend op de Omgevingswet een kwalitatieve impuls aan verbetering van mobiliteit, natuur & duurzaamheid, economie, woningbouw en sport & bewegen in Huizen. 

Digitale documenten

In het document ‘Totaalplan Oost-West as Huizen’ ontbreken de bijlagen 1 t/m 18. Deze bestanden zijn zeer gedetailleerd en te zwaar en te omvangrijk om aan het document toe te voegen. Ze zijn wel op te vragen door een e-mail te sturen naar oost-westas@huizen.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar oost-westas@huizen.nl. Of bekijk de onderstaande links: