Bodemonderzoek is een onderzoek  om te kijken of er mogelijk verontreinigende stoffen in de grond en/of het grondwater zitten. Bij bodemsanering worden er maatregelen genomen om de bodemverontreiniging van een locatie te verminderen.

Wanneer bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is vaak nodig bij:

  • de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (milieuvergunning);
  • het wijzigen van een bestemming of de functie van een stuk grond;
  • het toepassen en opnieuw gebruiken van zand en/of grond;
  • het afperken van een bekende verontreiniging;
  • een onroerendgoedtransactie;
  • een calamiteit en/of het vermoeden van verontreiniging;

Een bodemonderzoek is verplicht bij:

  • de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Vrijstelling (eventueel gedeeltelijk) kan verleend worden als de gemeente voldoende informatie heeft om de actuele bodemkwaliteit te kunnen beoordelen. 

Beoordeling

De gemeente beoordeelt de bodemkwaliteit en bepaalt of u mag bouwen. Als de bodem erg vervuild is, moet de kwaliteit van de grond eerst worden verbeterd. Het verbeteren van de kwaliteit van de grond, wordt ‘bodemsanering’ genoemd. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Dit kan één keer verlengd worden. 

Wanneer bodemsanering?

U moet de kwaliteit van de grond verbeteren als de grond erg vervuild is en dit is vastgesteld volgens de regels van de Wet bodembescherming. Saneren kan ook nodig zijn als: 

•    de bodem is vervuild met olie door het gebruik van een ondergrondse tank;
•    er giftige stoffen in de bodem zijn gekomen door een noodsituatie (brand);
•    er asbest in de bodem zit (bijvoorbeeld door het aanbrengen van slooppuin);
•    er bodemverontreiniging is veroorzaakt door uzelf.
 

Saneringsplan en beoordeling

Als grond erg vervuild is, dan kan de provincie Noord-Holland beslissen dat de kwaliteit van de grond verbeterd moet worden.  Saneren betekent vaak (maar niet altijd) dat de vervuilde grond moet worden ontgraven en afgevoerd. Als de grond minder erg vervuild is, dan mag de gemeente een beslissing nemen over het saneren. Het evaluatierapport van een sanering kunt u opsturen of mailen naar de Omgevingsdienst OFGV (als de provincie het bevoegd gezag is) en/of de gemeente. 
 

Kosten

De kosten van grondsanering worden meestal betaald door de eigenaar. In Nederland mogen bodemsaneringen alleen worden uitgevoerd door erkende aannemers en worden begeleid door erkende onderzoeksbureaus. De kosten hangen af van meerdere factoren. De gemeente raadt u aan altijd meer offertes aan te vragen. Voor de beoordeling van de resultaten van een bodemsanering gelden legeskosten.
 

Verontreiniging melden

Als u op de hoogte bent van een bodemverontreiniging, moet u dit melden bij de provincie of de gemeente. Die beoordeelt of de grond erg vervuild is.  Ook het verwijderen van meer dan 50 m³ vervuilde grond moet u melden. Meer informatie vindt u in de Wet bodembescherming en onze Nota bodembeheer.