Donderdag, 21 juli 2022, heeft burgemeester Niek Meijer - na overleg met politie en Openbaar Ministerie - besloten om de sluiting van twee woningen aan de Roef in Huizen te verlengen met 28 dagen. De huidige sluiting van de woningen loopt op 22 juli om 18.00 uur af. Het besluit dat de burgemeester vandaag heeft genomen geldt vanaf 22 juli 18.00 uur. Dat betekent dat de sluiting wordt verlengd tot en met 19 augustus 2022, 18.00 uur.

Dreigingsbeeld onveranderd

Er is sprake van een serie incidenten in de regio Midden Nederland. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat deze incidenten voortkomen uit een conflict in het criminele drugsmilieu. Dit heeft gevolgen in verschillende gemeenten in Nederland, waaronder Huizen. Volgens politie en OM is het huidige dreigingsbeeld onverminderd hoog, ook voor de woningen in Huizen. Burgemeester Meijer: “Vanuit mijn zorg voor de bewoners van de woningen en voor omwonenden voel ik mij genoodzaakt om het besluit tot sluiting van beide woningen opnieuw te verlengen. En dat besluit neem ik zelfs voor een langere periode, namelijk een sluiting van 28 dagen. Dat geeft duidelijkheid aan de bewoners en draagt bij aan rust in de buurt.” 

Opheffing sluitingsbevelen

De burgemeester realiseert zich dat deze maatregel grote impact heeft op de bewoners. “U kunt ervan verzekerd zijn dat ik mij voortdurend door politie en OM op de hoogte laat stellen van ontwikkelingen die van belang zijn voor de besluiten die ik vanuit mijn bevoegdheden als burgemeesters neem. Dat betekent ook dat ik de sluitingsbevelen zal opheffen zodra het kan”, aldus burgemeester Meijer. 

Veiligheidsmaatregelen

De veiligheidsmaatregelen zijn sinds 10 juli, de dag dat er een explosie was in één van de woningen, meer en onzichtbaar geïntensiveerd. Ook is er sinds 10 juli intensief en zichtbaar cameratoezicht, dat live - dus direct - wordt uitgelezen. Deze maatregelen blijven voorlopig van kracht. Dat geldt ook voor het gebiedsverbod dat uit veiligheidsoverwegingen is opgelegd aan de bewoner van de woning waar de explosie plaatsvond. 
 

Raadsmededeling 21-07-2022 situatie Roef

  • Betreft: situatie Roef  
  • Aan: Leden van de Commissie Algemeen bestuur en middelen
  • Datum: 21 juli 2022
  • Status: ter informatie 

Met deze mededeling geef ik u inzicht in de gebeurtenissen van de afgelopen tijd aan de Roef, waarbij ik begin bij het begin. Ik eindig deze mededeling met het besluit tot verlenging van de sluiting van de twee woningen. Een besluit dat ik vandaag heb genomen. 

Dreiging 3 juli

Op 3 juli jl heb ik op grond van mondelinge informatie van politie en Openbaar Ministerie (OM) twee woningen aan de Roef gesloten. Er was sprake van een zeer ernstige dreiging op de twee woningen; in politietermen een locatiegebonden dreiging. Ik moest ervanuit gaan dat ik op grond van de informatie die ik kreeg, niet anders kon handelen dan deze woningen te sluiten. De bewoners moesten de woning verlaten en verruilen voor een veilige plek. Een ingrijpende maatregel, die noodzakelijk was voor de veiligheid van de bewoners en de omgeving; het gaat hier namelijk om zogenaamde rijtjeswoningen. Kort na de sluiting werd door de politie – de dienst Bewaken en Beveiligen - een bewakingseenheid op de Roef geplaatst, op grond waarvan ik mocht aannemen dat de dreiging in de kiem werd gesmoord. 

Afschalen beveiliging

De politie monitort het dreigingsniveau continu en overlegt met OM. Dat doet zij op basis van indicatoren en onderzoeksinformatie,. Als burgemeester heb ik om begrijpelijke reden geen inzage in het onderzoek en die scheiding in rollen is goed. Voor mij is van belang dat ik weet hoe groot de dreiging is op basis waarvan ik de beslissingen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen ook daadwerkelijk kan nemen. Nadat de bewoners de woningen hadden verlaten, was naar het oordeel van politie en OM het dreigingsniveau afgenomen. Om die reden werd de beveiliging in de vooravond van 4 juli door politie afgeschaald en bleef er verscherpt toezicht. De woningen bleven gesloten. 

Contact buurt

Om de buurt in te lichten ben ik zondag 3 juli, maar ook later die week, samen met wethouder Bert Rebel (en ambtelijke ondersteuning) bij de omwonenden langs gegaan. We zijn in gesprek gegaan met omwonenden, hebben hun zorgen aangehoord en daarvoor volledig begrip getoond. Veel vragen kon ik niet beantwoorden, omdat die onderdeel zijn van het strafrechtelijk onderzoek. Wel heb ik samen met de teamchef van de politie de omwonenden vrijdag 8 juli persoonlijk geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in de Thomaskerk. Dit persoonlijke contact werd gewaardeerd en was heel waardevol.

Explosie

Geheel tegen de verwachting in werd op zondag 10 juli rond 2.00 uur vroeg in de ochtend de rust in de buurt verstoord door een explosie in één van de gesloten woningen. Ik ben die nacht direct naar de Roef gegaan, waar ik met hevig geschrokken omwonenden heb gesproken. Later die ochtend heb ik intensief overleg gevoerd met politie en openbaar ministerie over wat er is gebeurd en welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ik heb aangedrongen op onder meer cameratoezicht in de straat, omdat bewoners zich veilig moeten voelen; zeker na die schokkende gebeurtenis. Na dit overleg ben ik samen met de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan met het informeren van pers en publiek, brieven aan omwonenden maken en het organiseren van een bewonersbijeenkomst. Ondertussen werkte en werkt de politie met man en macht aan het onderzoek. Via een burgernetactie werden getuigen opgeroepen zich te melden. 

Informatie buurt 10 juli

Nadat we ’s middags de omwonenden per brief hadden uitgenodigd, ontvingen we in de avond van 10 juli omwonenden weer in de Thomaskerk. Omdat omwonenden aangaven het prettig te vinden om de bijeenkomst te laten plaatsvinden zonder pers,  hebben we pers geïnformeerd dat de bijeenkomst besloten was. Zo wilden we ruimte geven aan alle begrijpelijke emoties. Dat werd door omwonenden gewaardeerd. Tijdens de bijeenkomst maakten omwonenden opnieuw duidelijk dat ze rust in de buurt willen; de Roef trekt veel bekijks van pers en publiek. 

Veel vragen

Uiteraard zijn er veel vragen. Ik begrijp dat; die vragen heb ik ook. De antwoorden op die vragen liggen in het strafrechtelijk onderzoek. Om die reden kan ik op veel vragen geen antwoord geven, omdat ik die antwoorden niet heb. Er is immers sprake van een strafrechtelijk onderzoek, waarvoor politie en OM verantwoordelijk zijn. Mijn rol als burgemeester is beperkt tot de openbare orde en veiligheid op de Roef en omgeving. U mag op een later moment van mij een evaluatie verwachten, waarin ik zal ingaan op informatie- en besluitvormingsmomenten, bijbehorende afwegingen en acties. Daarvoor is het nu nog te vroeg. Toch zal ik een aantal zaken aanstippen. 

Samenwerking veiligheidsdiensten 

Ik werk samen met politie en OM. Dat gebeurt in de zogenaamde driehoek, maar ook in apart onderling overleg. Daarbij heeft iedereen eigen bevoegdheden. Die van mij zijn beperkt tot onder meer het sluiten van de woningen (artikel 175 Gemeentewet) en het opleggen van een gebiedsverbod (artikel 172A Gemeentewet). Politie en OM zijn verantwoordelijk voor het strafrechtelijke deel. Vanuit die verschillende bevoegdheden heeft ieder zijn eigen rol in de communicatie. Als burgervader vind ik het belangrijk om zelf met onze inwoners te delen wat ik vanuit mijn positie kan en mag delen.  

Afschaling bewakingseenheid op 4 juli in relatie tot explosie op 10 juli

Als burgemeester ben ik bevoegd om woningen te sluiten. Dat heb ik gedaan op grond van het dreigingsbeeld dat mij via politie en OM is aangereikt. De inzet van de dienst bewaken en beveiligen is op zondag 3 juli met mij besproken en daar heb ik – gezien de acute dreiging, die mij werd verzekerd – geen bezwaar tegen gemaakt. De beslissing tot inzet van de bewakingseenheid ligt bij politie en OM. Het vertrek van de bewakingseenheid op 4 juli is ook een beslissing van de politie/OM, evenals de inzet van verscherpt toezicht, dat op dat moment adequaat leek te zijn. Op de bewonersbijeenkomsten op 8 en 10 juli is door politie verteld dat zij om hen moverende redenen, mede ingegeven door het vertrek van de bewoners, hebben besloten deze bewaking af te schalen.  

Informatie en ondersteuning omwonenden

Sinds de sluiting op 3 juli hebben wij de bewoners aan de Roef en daaromheen via bewonersbrieven geïnformeerd over de actualiteit of uitgenodigd voor een bijeenkomst. Deze brieven zijn in het gebied huis aan huis bezorgd op 4, 6 en 10 en 13 juli. Vandaag wordt eveneens een brief bezorgd met de meest actuele stand van zaken over de woningsluiting. 

Bij de bijeenkomsten op 8 en 10 juli waren eveneens de GGD en Slachtofferhulp aanwezig. Bewoners die hulp en ondersteuning nodig hebben zijn uitgenodigd om met deze instanties ter plekke in gesprek te gaan om afspraken te maken over hulp en ondersteuning. We laten de manier van onze informatievoorziening zoveel mogelijk aansluiten op de behoefte van de bewoners. Mochten we signalen krijgen dat daarin meer nodig is, dan zullen we bekijken hoe we daarin kunnen voorzien. 

Veiligheidsgevoel

Uitgangspunt voor mij is de veiligheid en leefbaarheid in de buurt/wijk. Dat is voor mij leidend in de aanpak. Ik realiseer mij heel goed dat het veiligheidsgevoel in de buurt in het geding is. Hoewel ik dat graag zou willen, kan ik dat gevoel helaas niet wegnemen. Ik heb rekening te houden met scenario’s die samenhangen met actuele dreigingsbeeld dat ik aangereikt krijg van politie en OM. Op grond daarvan neem ik maatregelen die binnen mijn bevoegdheden vallen en waarover omwonenden – voor zover dat het onderzoek niet schaadt - worden geïnformeerd. Als voorbeeld, zolang het dreigingsbeeld dat vereist, zal er sprake zijn van het nu geldende verscherpt toezicht. Overigens vind ik het belangrijk om aan te geven dat het hier gaat om probleem in regio Midden Nederland, dat implicaties heeft in verschillende gemeenten in regio Midden Nederland, waaronder Huizen. Het OM heeft het vermoeden dat dit voorkomt uit een conflict in het criminele drugsmilieu. 

Besluit 21 juli - verlenging sluiting 

De huidige sluiting van de woningen loopt om 22 juli 18.00 uur af. Politie en OM hebben mij geïnformeerd over het huidige dreigingsbeeld en dat is onverminderd hoog. Vanuit mijn zorg voor zowel de bewoners van de woningen als de omwonenden voel ik mij dan ook genoodzaakt om het besluit tot sluiting van beide woningen opnieuw te verlengen. En dat besluit neem ik zelfs voor een langere periode, namelijk een verlenging van 28 dagen. Dat geeft duidelijkheid aan de bewoners en draagt hopelijk bij aan rust in de buurt. Deze langere periode is mede ingegeven door de verwachting dat het beeld niet persé binnen 10 dagen zal veranderen. Ik realiseer mij dat dit een stevige maatregel is die veel impact heeft op de bewoners van de woningen. U kunt ervan verzekerd zijn dat ik mij voortdurend door politie en OM op de hoogte laat stellen van alle relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor de besluiten die ik neem. Dat betekent ook dat ik de sluitingsbevelen zal opheffen zodra het kan.