Op 26 september 2023 verzocht het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het college van burgemeester en wethouders om de tijdelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers op een hotelschip in Huizen voor drie jaar mogelijk te maken, steeds in de periode van oktober tot april. Daarmee stemde het college vorig jaar in. Inmiddels is de eerste van de drie opvangperiodes eind maart afgesloten. Voor het volgende seizoen heeft het college opnieuw een afweging gemaakt. 

Evaluatie en brede enquête  

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2024 besloten de opvang van oktober 2024 tot april 2025 op een hotelschip in de Werkhaven opnieuw mogelijk te maken, gezien de urgentie, de eerdere ervaringen en de recente evaluatie met de Klankbordgroepleden en samenwerkende partijen. Bij de evaluatie zijn ook de uitkomsten van de brede enquête onder Huizer inwoners betrokken.

Enquêteresultaten 

De samenvatting van de conclusies van de evaluatie en de enquêteresultaten vindt u verderop op de website.

Wilt u de volledige enquêteresultaten ontvangen? Stuur dan een email aan opvang@huizen.nl onder vermelding van 'resultaten enquête'. 

Kaders voor opvang

Er zijn kaders opgesteld waarbinnen de opvang mogelijk is. Die hebben net als bij de vorige opvangperiodes betrekking op locatie, termijn, aantal en afkomst, over rollen/bevoegdheden COA en gemeente, over veiligheid en gezondheid, over kosten en capaciteit en over begeleiding en dagbesteding.

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt gevraagd om tijdens de raadsvergadering op 30 mei 2024 zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de kaders voor de opvang. Daarna neemt het college een definitief besluit. Hierover volgt meer informatie via de website van de gemeente en via de lokale pers.