Iedere 5 jaar leggen we de geluidssituatie vast in de gemeente Huizen. Dat is een wettelijke verplichting. De meest recente geluidkaart geeft de geluidsituatie weer voor 2021.

De geluidkaart geeft inzicht in het geluid dat afkomstig is van het verkeer op gemeentelijke, provinciale en Rijkswegen. De achtergronden van de geluidskaart en de resultaten van de berekeningen staan in het rapport dat hoort bij de geluidkaart.
 

Webviewer

Op onderstaande kaart is op een eenvoudige en interactieve manier te zien hoeveel geluid het wegverkeer maakt op de gevel van geluidgevoelige gebouwen (woningen, scholen, zorginstellingen, e.d.) in Huizen. Op de kaart zijn ook geluidscontouren te zien. Daarmee krijgt u een indruk van de ruimtelijke verdeling van het wegverkeersgeluid.

Maakt u gebruik van een mobiele telefoon of kunt u de kaart niet goed bekijken? Bekijk de kaart op een apart scherm.

Actieplan geluid

Naast het opstellen van een geluidkaart, is de gemeente verplicht om elke 5 jaar een actieplan geluid op te stellen. Het doel van het actieplan geluid is:

 • het omgevingslawaai zo nodig te voorkomen en te beperken waar het schadelijke effecten kan hebben voor de gezondheid van de mens
 • het gelijk houden van de milieukwaliteit van het omgevingslawaai als deze goed is

Het gaat in het actieplan geluid uitsluitend om het omgevingslawaai vanwege het wegverkeer op de gemeentelijke wegen.

Om geluidknelpunten te kunnen herkennen, is voor de geluidbelasting op gebouwen in het actieplan een zogenaamde ‘plandrempel’ opgenomen. Deze plandrempel geeft aan bij welke geluidbelasting door het college van burgemeester en wethouders geluidmaat- regelen worden overwogen.

Vergeleken met andere stedelijke gebieden in Nederland, is de geluidsituatie in onze gemeente relatief goed. Er is momenteel geen aanleiding om geluidmaatregelen te nemen om te voldoen aan de plandrempel. 

Het huidige actieplan geluid 2018-2023 moet we actualiseren. In het nieuwe actieplan geluid wil de gemeente het ambitieniveau uit het vorige actieplan geluid 2018-2023 beleidsneutraal voortzetten. Dat betekent dat er geen nieuw beleid wordt voorgesteld.

Voorafgaand aan de vaststelling van het nieuwe actieplan geluid 2024-2029 leggen wij een ontwerp van dat actieplan ter inzage voor zienwijzen. De terinzagelegging duurt 6 weken, vanaf dinsdag 25 juni 2024 tot en met maandag 5 augustus 2024. Wij leggen hierna uit hoe u kunt reageren op het ontwerp actieplan geluid. Uw zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming.

Reageren op het nieuwe actieplan geluid

Tijdens de terinzageleggingstermijn kan iedereen een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W gemeente Huizen, t.a.v. afdeling Omgeving (team Beleid), Postbus 10, 1270 AA Huizen, onder vermelding van 'zienswijze actieplan geluid'.
 • U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen door een e-mail te sturen aan het college van B&W gemeente Huizen via gemeente@huizen.nl. Vermeld daarbij 'zienswijze actieplan geluid' in uw onderwerp.
 • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op het actieplan geluid, kunt u bellen met telefoonnummer 14 035. U vermeldt dat u een afspraak wil maken met het team Beleid van de afdeling Omgeving om een mondelinge zienswijze in te dienen op het actieplan geluid.

Inzien van het nieuwe actieplan geluid

 • Download het ontwerp Actieplan geluid
 • Het ontwerp Actieplan geluid ligt vanaf dinsdag 25 juni 2024 tot en met maandag 5 augustus 2024 voor iedereen ter inzage:
 • Op de landelijke website omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Via de button ''Regels op de kaart' komt u bij een kaart van Nederland. Zoom in op de kaart en klik op de gemeente Huizen. Vink bij 'Bekijk' het vakje aan voor 'Andere documenten'. Klik op het document 'Actieplan geluid - gemeente Huizen'.
 • Op de gemeentelijke website www.huizen.nl (zoekterm: actieplan geluid).
 • Op de landelijke website officielebekendmakingen.nl.
 • U kunt het Actieplan geluid ook inzien op het gemeentehuis, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met telefoonnummer 14 035. U vermeldt dat u een afspraak wil maken met het team Omgeving van de afdeling Beleid om het Actieplan Geluid in te zien.

Rapporten geluidsituatie