Start milieuonderzoek en constructieve onderzoeken aan verharding/bermen (16-04-2020)

Op 20 april starten we met milieukundige en constructieve onderzoeken aan verhardingen en bermen op de Huizermaatweg, de Bovenmaatweg en de Aristoteleslaan. Dat kan de komende tijd leiden tot zichtbare en soms hinderlijke verkeersmaatregelen.

Globale planning werkzaamheden

Een deel van het werk op de rijbaan zal 's nachts worden uitgevoerd in verband met het verkeer. Het werk in de bermen wordt zonder hinder voor het verkeer uitgevoerd. 

WerkzaamhedenDatumLocatieTijdstip
Rijbanen 's nachts
 • 19 - 20 april
 • 21 - 21 april
 • 21 - 22 april
 • Huizermaatweg
 • Huizermaatweg/Bovenmaatweg
 • Bovenmaatweg/Aristoleslaan
21.00 - 06.00 uur
Rijbanen/fietspaden overdag
 • 22 april
 • 23 april
 • 24 april
 • 28 april (uitloop)
 • Huizermaatweg/Bovenmaatweg
 • Bovenmaatweg/Aristoleslaan
 • Fietspaden/parkeerplaatsen
 • Fietspaden/parkeerplaatsen
09.00 - 15.00 uur
Bermen
 • 21 t/m 23 april
 • Huizermaatweg/Bovenmaatweg/Aristoleslaan
08.00 - 16.00 uur

Achtergrond

We houden Huizen graag goed bereikbaar en veilig voor alle weggebruikers. Daarom gaan we volgend jaar starten met het aanpassen van wegen en openbare ruimte op een paar cruciale plekken, zoals de Huizermaatweg, de Bovenmaatweg en de Aristoteleslaan. Bestaande knelpunten worden opgelost om zo de doorstroming en de veiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten verder te verbeteren. De aanpassingen gaan ook leiden tot een snellere en veiligere doorgang van de R-netbus (HOV). Deze bus rijdt nu nog mee over het ’t Merk. Vanaf eind 2022 gaat deze bus vanaf het busstation Huizen naar Hilversum meerijden over het Meenttracé.  

Meer informatie

De aanpassingen die op stapel staan, zijn tot stand gekomen na uitgebreide consultatierondes met inwoners over de HOV-bus in de afgelopen jaren. Veel van de wensen die daar zijn ingebracht worden straks uitgevoerd. Het totale plan moet nog vastgesteld worden door gemeenteraad. Dat gebeurt in juli. Daarna zullen wij u op verschillende manieren en momenten informeren over de aanpassingen en waar en wanneer de werkzaamheden daarvoor zullen plaatsvinden. Hou daarvoor deze pagina in de gaten.

Ontwerp HOV Huizen-Blaricum: kijk en praat mee op 12 december! (29-11-2018)

De projectorganisatie HOV in ’t Gooi organiseert op woensdag 12 december 2018 tussen 17.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst over het voorlopige ontwerp van het vastgestelde HOV-tracé tussen Huizen en Blaricum. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en belanghebbenden en vindt plaats in de aula van Huizermaat, Monnickskamp 7 in Huizen. U bent van harte welkom.

Tijdens een eerdere bijeenkomst in september jl. werden alle locaties gepresenteerd waar aanpassingen nodig zijn om de doorstroming en verkeersveiligheid op het tracé te garanderen als daar straks de HOV-bus rijdt. Zo’n 90 belangstellenden gaven hun wensen en suggesties mee. Daarnaast werden keukentafelgesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders en werd voor de gewenste aanpassingen in Blaricum een klankbordgroep ingesteld om mee te praten en te tekenen. Op basis van alle reacties en suggesties heeft de provincie nu een voorlopig ontwerp opgesteld.

Voorlopig ontwerp

Op woensdag 12 december is het voorlopig ontwerp onderwerp van gesprek. Tussen 17.00 en 20.00 uur staan projectmedewerkers van de provincie Noord-Holland en van advies- en ingenieursbureau Movares klaar om u tekst en uitleg te geven bij de tekeningen.

Digitaal reageren? Dat kan!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan kunt u ook digitaal reageren. Dat kan tot en met vrijdag 11 januari 2019. De ontwerptekeningen inclusief een korte toelichting worden ná de inloopbijeenkomst op www.hovintgooi.nl geplaatst. Daar vindt u ook een eenvoudige instructie voor het indienen van een reactie. Na het sluiten van de reactietermijn en het verwerken van de suggesties, wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp.

HOV in Huizen en Blaricum

De afgelopen jaren zijn voor het inpassen van de HOV-busverbinding tussen Huizen en Blaricum meerdere varianten onderzocht. Begin 2018 hebben de beide gemeenteraden ingestemd met de variant waarbij de snelbus mee gaat rijden met het overige verkeer via de Meent: een aparte busbaan is dan niet nodig. De afgelopen weken werkten de provincie Noord-Holland, Movares en de beide gemeenten samen aan een goed en passend ontwerp. Het definitieve ontwerp op de verschillende locaties wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Pas als het definitief ontwerp is vastgesteld, gaat de provincie aan de slag met het voorbereiden van de uitvoering.

Praat mee over HOV: 26 en 27 september inloopbijeenkomsten (13-09-2018)

Het was even stil rondom de HOV-verbinding tussen Huizen en Blaricum. Dat betekent niet dat er geen ontwikkelingen zijn geweest. De afgelopen jaren werd volop gediscussieerd over het meest wenselijke tracé. Nu dat vastligt kan de projectorganisatie aan de slag met het uitwerken van het ontwerp. Inwoners en andere belanghebbenden zijn van harte welkom te reageren op de eerste schetsen. Wethouders Liesbeth Boersen (Blaricum) en Roland Boom (Huizen) vertellen samen met Johan van Alphen (omgevingsmanager HOV in ’t Gooi) waarom meepraten zo belangrijk is.

Download de special over de inloopbijeenkomst (pdf) om het artikel te lezen.

Oplossing in langlopend HOV-dossier (20-06-2017)

Provincie Noord-Holland en gemeente Huizen zijn eruit

De provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen hebben overeenstemming bereikt over het HOV-traject in Huizen. Die overeenstemming gaat over de variant ‘Meerijden via de Meent’. Een belangrijke voorwaarde voor de gemeente Huizen is dat er in deze meerijdvariant geen doorsteek wordt gemaakt bij de Regentesse, maar een extra strook voor linksaf bij de kruising Huizermaatweg-Bovenmaatweg. Het college van B&W heeft zich vandaag voorgenomen om de overeenstemming met de Provincie Noord-Holland per brief te bevestigen. In een opgestelde conceptbrief staan de gemaakte afspraken op een rij. De gemeenteraad neemt in haar vergadering op 13 juli 2017 een besluit over deze brief.

Meerijden via de Meent

In het voorstel wordt de vrije busbaan – die eerder is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst HOV in ‘t Gooi - vervangen door meerijden via de Bovenmaatweg en Blaricummermeent. De doorsteek bij de Regentesse wordt vervangen door de aanleg van een extra strook voor linksaf bij de kruising Huizermaatweg-Bovenmaatweg. Ook worden de vrije busbaan en de doorsteek bij de Regentesse niet opgenomen in een eventueel op te stellen Provinciaal Inpassingplan. Wethouder Pas: “Ik ben blij dat we eruit zijn. De gemeenteraad neemt nog definitief een besluit. Maar wat er nu voor ligt, is voor Huizen een prima oplossing. Over het voorstel  voor meerijden via de Meent, als alternatief voor een vrije busbaan door Huizen, wordt al langere tijd gesproken. Het ging nu vooral nog over geen doorsteek bij de Regentesse. En ook daarover hebben we nu afspraken kunnen maken”.

HOV-normen

Gestaafd door verschillende onderzoeken, gaan de provincie en de gemeente Huizen ervanuit dat deze variant voor lange tijd zal voldoen aan de HOV-normen die de provincie heeft gesteld. Als toch uit metingen blijkt dat niet meer aan de HOV-normen kan worden voldaan, gaat  de gemeente Huizen maatregelen uitwerken en realiseren om blijvend aan de HOV-normen te voldoen. De provincie werkt daaraan mee via het gezamenlijk voorbereiden, realiseren en financieren van deze maatregelen. Een mogelijke doorsteek bij de Regentesse komt pas ter sprake als alle andere opties serieus zijn onderzocht en als deze niet blijken te voldoen op basis van objectiveerbare gronden.

Wethouder Pas: “De provincie hechtte aan deze afspraak om te kunnen garanderen dat de lijn HOV-waardig blijft. Wij zien voldoende mogelijkheden om aan de HOV-normen te blijven voldoen, zonder dat de doorsteek in beeld hoeft te komen. Ik zie het verdere proces dan ook vol vertrouwen tegemoet”. 

Onverwachte wending in voortgang HOV (22-03-2017)

Afgelopen vrijdag 17 maart 2017 was er een stuurgroepvergadering HOV. Na afloop van dit overleg heeft de provincie een brief van GS over ‘Besluitvorming HOV Huizen’ ter kennis gebracht aan alle leden van de stuurgroep. De gemeente Huizen was vooraf niet op de hoogte van (de inhoud van) deze brief. Over diezelfde brief heeft GS op dinsdag 21 maart een besluit genomen. Dit betekent dat GS de inhoud van deze brief heeft vastgesteld.

Andere inhoud

De gemeente Huizen is zeer teleurgesteld over de inhoud van deze brief. De door GS vastgestelde brief heeft namelijk een andere inhoud dan een eerder tekstvoorstel dat de provincie afgelopen februari voorlegde aan de gemeente Huizen. Sterker nog, met het tekstvoorstel uit februari kon het college van Huizen instemmen. Wethouder Pas heeft de provincie toen namens het college laten weten dat ‘er wat Huizen betreft een deal was’. Ook de gedeputeerde kon instemmen met de inhoud, zo bleek. De inhoud van die brief richtte zich op ‘de meerijdvariant via de Meent, geen doorsteek bij de Regentesse maar een extra strook voor linksaf bij de kruising Huizermaatweg-Bovenmaatweg’. In het tekstvoorstel stond ook opgenomen dat er gezamenlijk zou worden gekeken naar optimalisatie van de situatie om te komen tot duurzaam HOV.

De Huizer regie is verdwenen

De conceptbrief uit februari had dezelfde strekking als de brief van 17 maart, maar met één essentieel verschil. De inhoud van de februari-brief ging namelijk uit van regie bij de gemeente Huizen als het gaat om het aanpassen van Huizer grondgebied om duurzaam HOV mogelijk te maken. De brief waarover GS nu een besluit heeft genomen heeft een andere strekking. Daarin zegt de provincie namelijk: ‘De door u uitgewerkte maatregelen worden voor realisatie voorgelegd aan de provincie. Indien de gevonden oplossing het gewenste effect heeft, zal de provincie meewerken aan het gezamenlijk voorbereiden, realiseren en financieren van deze maatregelen. Indien u niet of niet tijdig een geschikte oplossing vindt voor het oplossen van het knelpunt en daarmee uw verplichting niet lijkt te kunnen invullen, dan zult u ons daarvan op de hoogte stellen en medewerking verlenen aan maatregelen die de provincie noodzakelijk acht om de HOV-verbinding in stand te kunnen houden.’

Teleurstelling

Deze paragraaf - die niet in de februari-brief stond - komt erop neer dat de provincie een vrijbrief krijgt om op Huizer grondgebied alle, volgens de provincie noodzakelijke maatregelen te treffen, als Huizen hierin onvoldoende slaagt naar het oordeel van de provincie. Daardoor kan de provincie dan alsnog bepalen dat er delen van de vrije busbaan en de vrije busdoorsteek bij de Regentesse moeten worden aangelegd. Voor Huizen is dat onacceptabel. Huizen is dan ook zeer teleurgesteld over deze onverwachte nieuwe wending. Dit temeer omdat alles in februari erop leek dat de provincie en Huizen elkaar uiteindelijk gevonden hadden. Wethouder Pas: “Feitelijk moeten wij nu constateren dat we weer terug zijn bij de situatie zoals die er lag voor het bestuurlijk overleg van 10 februari 2017. Er is voor het college van burgemeester en wethouders geen enkele aanleiding om terug te komen op de eerder ingenomen Huizer standpunten. Dit temeer omdat wij van oordeel zijn dat de provincie onzorgvuldig heeft gehandeld in vervolg op het bestuurlijk overleg van afgelopen 10 februari.”

Wat gebeurde er sinds februari?

Op het verzoek van de gemeente Huizen was er op 10  februari jl. een bestuurlijk overleg tussen de Provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen. Dit overleg leidde tot de afspraak dat de provincie een tekstvoorstel zou voorleggen aan het Huizer college. Dat is in februari gebeurd. Dit tekstvoorstel had de instemming van het Huizer college. In de daaropvolgende weken werd het stil. Uit navraag bleek dat de provincie intern juridisch advies inwon over de inhoud van de brief. Na doorvragen bleek dat de aan Huizen voorgelegde brief inmiddels was aangepast. Huizen heeft aangegeven dit merkwaardig te vinden, gezien de gemaakte afspraken tijdens het bestuurlijk overleg van 10 februari 2017. Huizen heeft aangegeven graag over het aangepaste concept van de brief te willen beschikken, om dat te kunnen beoordelen. Ondanks een herhaald verzoek is het aangepaste concept niet voorgelegd aan ons. Pas na de stuurgroepvergadering van 17 maart 2017 hebben we kennis kunnen nemen van de bedoelde brief.

Berekening door Arcadis (06-09-2016)

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten dat er in deze fase van het besluitvormingsproces geen aanleiding om af te zien van het eerder ingenomen bestuurlijke standpunt met betrekking tot meerijden via ’t Merk. Dit wordt nog eens onderstreept door de resultaten van de berekeningen door Arcadis op basis van het door de provincie aangegeven uitgangspunt “meten tussen haltes”.

Voorstel gemeente Blaricum tracé HOV (18-08-2016)

Meerijden over 't Merk

De provincie Noord-Holland heeft tijdens de stuurgroepvergadering in juli het standpunt ingenomen dat er onverkort wordt vastgehouden aan de provinciale uitgangspunten voor HOV. Deze uitgangspunten zijn gericht op het meten van de rijtijden tussen twee haltes. Op basis daarvan voldeed ‘Meerijden over ’t Merk’ niet volgens de provincie. Dit standpunt was voor de meerderheid van de stuurgroep aanleiding om de voorkeur uit te spreken voor het uitwerken van ‘Meerijden via de Blaricummer Meent’. De gemeente Blaricum nam geen standpunt in, omdat zij geen lid is van de stuurgroep HOV. De gemeente Huizen wilde zich nader oriënteren op het standpunt van de provincie dat ‘Meerijden over ’t Merk’ niet HOV-waardig zou zijn. 

De Huizer oriëntatie op het standpunt van de provincie heeft geleid tot de conclusie dat meerijden via 't Merk als HOV-waardig moet worden aangemerkt. Dit geldt voor zowel de ochtendspits als de avondspits. Dit blijkt uit berekeningen door Arcadis, gebaseerd op de ‘rijtijden tussen haltes’ uitgangspunten van de provincie. Hieruit blijkt opnieuw dat de Huizer voorkeur voor ‘Meerijden over ’t Merk’ HOV-waardig is.

Meerijden via de Blaricummer Meent

In de middag van 17 augustus heeft het college van de gemeente Blaricum in een persbericht meegedeeld dat zij de gemeenteraad gaat voorstellen om ‘… te kiezen voor een tracé waarin meerijden via de Meent wordt gerealiseerd met als voorwaarde dat de vrije busbaan geen onderdeel uitmaakt van het traject Huizen-Blaricum.’ Deze oplossing heeft niet de eerste voorkeur van Huizen. We constateren wel in positieve zin dat Blaricum als voorwaarde stelt dat ‘de vrije busbaan geen onderdeel uitmaakt van het tracé Huizen-Blaricum’. Dit is namelijk voor Huizen steeds een belangrijk breekpunt geweest. Als meerijden via ’t Merk toch niet haalbaar blijkt te zijn, dan kan de voorwaarde van de gemeente Blaricum - het laten vervallen van de vrije busbaan - in belangrijke mate bijdragen aan een bestuurlijke oplossing waarbij wordt meegereden via de Blaricummer Meent. 

De gemeente Huizen wacht de standpunten van de gemeenteraad van Blaricum en de Provincie Noord-Holland over dit voorstel van het college van de gemeente Blaricum af. 

Geen fiat voor gezamenlijk initiatief (15-07-2016)

Zoals inmiddels bekend heeft de provincie in de stuurgroep geen fiat kunnen geven aan het initiatief van de vijf wethouders in de regio. Wij hoopten daarmee een doorbraak te kunnen realiseren voor het trace Huizen-Blaricum. Bovendien hoopten we daarmee een zodanige kostenbesparing te realiseren dat daardoor knelpunten in Hilversum en Eemnes opgelost zouden kunnen worden.

De wethouders wilden met de provincie Noord-Holland overleggen om meerijden over  't Merk mogelijk te maken, waarbij de snelheid van de bus tussen de haltes wordt bekeken in samenhang met de reistijd over het gehele traject. De route over 't Merk is immers een minuut korter.

 De provincie had waardering voor het gezamenlijke initiatief. Evenwel ziet de provincie geen ruimte om hierin mee te gaan. Zowel de algemene voorwaarden voor HOV als de bijzondere voorwaarden voor projecten in de provincie bieden, volgens de provincie, hiervoor geen ruimte. De provincie wenst hiervan ook niet af te wijken.

In hoofdzaak komt het er op neer dat de voorwaarden bepalen dat de rijtijden worden gemeten tussen twee haltes. Wij hebben inmiddels aanvullende informatie op dit onderdeel van de provincie gekregen. 

Wij hebben op basis daarvan het volgende geconstateerd. De afgelopen jaren zijn onderzoeken in opdracht en mede in opdracht van de provincie uitgevoerd. Wij constateren slechts dat deze onderzoeken steeds verschillende tracébenaderingen kenden en in het geheel niet zijn uitgevoerd conform de voorwaarde die de provincie nu aanvoert. Er is dus niet gemeten tussen de halten, zoals de provincie nu aanhaalt. Wij zullen bezien hoe dit voor de correcte besluitvorming in de nabije toekomst uitpakt.

Initiatief tot een regionale oplossing voor HOV (30-06-2016)

De gemeente Huizen en de gemeente Blaricum streven samen naar een regionale oplossing voor het HOV project. Het concrete voorstel van Huizen is om te kiezen voor een gelijkvloerse reconstructie voor het kruispunt Randweg Oost-Stichtseweg. Dit is een betrouwbare toekomstbestendige oplossing. Het alternatief uit het Arcadis rapport is een fly-over. Maar deze keuze zal minder draagvlak hebben onder inwoners. Dit gezien de impact op de omgeving zoals horizonvervuiling. En minstens zo belangrijk: kiezen voor een gelijkvloerse reconstructie zorgt voor aanzienlijke besparingen op het beschikbare budget van Huizen-Blaricum. De gedachte is dat deze besparingen kunnen worden aangewend voor het oplossen van de knelpunten in Eemnes en Hilversum. Aanleiding voor deze inzichten is de afronding van het onderzoek naar een oplossing voor het kruispunt Randweg-Oost-Stichtseweg.

De achtergrond

 1. Motie gemeenteraad Huizen
  De gemeenteraad van Huizen heeft op 31 maart 2016 een motie aangenomen over het project ‘HOV in ’t Gooi’. In deze motie werd het college opgedragen om een onderzoek in te stellen naar een betrouwbare – en toekomstbestendige - oplossing voor het kruispunt Randweg Oost-Stichtseweg. Uitgangspunt daarbij was ‘meerijden via ’t Merk’. Daarbij wordt uitgegaan van het maximaal beschikbare budget van 21 miljoen euro voor het tracé Huizen-Blaricum.
   
 2. Toekomstbestendig en betrouwbaar
  Het onderzoek heeft betrekking op de rijtijden voor HOV en een daarbij passende oplossing voor het kruispunt Randweg Oost-Stichtseweg. Deze oplossing moet gelden voor zowel de HOV-bus als het overige verkeer. De oplossing moet zodanig zijn dat deze zondermeer als toekomstbestendig en betrouwbaar kan worden aangemerkt. Daarom is er uitgegaan van verkeersintensiteiten in het jaar 2033.
   
 3. Op zoek naar een oplossing
  Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op gelijkvloerse oplossingen voor het kruispunt. Op basis van de toegepaste normen voor het korte tracégedeelte Huizen-Blaricum bleek deze oplossing niet haalbaar. De oplossing zou daarom moeten worden gevonden in een ongelijkvloerse kruising; een fly-over in twee richtingen over ’t Merk komende uit Huizen en Hilversum. De fly-over bevat in beide richtingen één rijbaan. Deze oplossing moet als ontwerp nog verder worden uitgewerkt en doorgerekend. Bezwaren bij deze oplossing zijn: grote impact op de omgeving en horizonvervuiling.
   
 4. Overleg tussen Blaricum en Huizen
  In de gemeente Blaricum bestaat de wens om voor 5 juli 2016 over de resultaten van het onderzoek te beschikken. Reden hiervan is de behandeling in de Blaricummer gemeenteraad op 5 juli aanstaande. Huizen en Blaricum hebben inmiddels samen de resultaten besproken. Er waren twee belangrijke aandachtspunten:

  In hoeverre kan een fly-over op voldoende draagvlak rekenen?
  Dit vanwege de impact op de omgeving en horizonvervuiling. Het accent ligt namelijk steeds nadrukkelijker op flora– en faunabeheer en op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Ook de onderlinge bereikbaarheid van de dorpsdelen van oude dorp Blaricum en Bijvanck weegt zwaar. Dit geldt voor de fiets en voor auto. Zo verdient de oversteek van fietsers over de Stichtseweg bijzondere aandacht. Als het gaat om de carpoolplaats is er een toekomstbestendige oplossing nodig voor het benodigde aantal van 82 parkeerplaatsen .

  In het uitgebrachte rapport is geconstateerd dat de lengte van het tracé in Blaricum/Huizen feitelijk te kort is voor een goede toets aan de rijtijdnorm voor HOV.
  Op korte tracés hebben kruispunten relatief veel invloed op de reistijd. Het verlengen van het tracé met een lang wegvak zonder kruispunten geeft daardoor heel andere resultaten. Als het tracé wordt opgerekt met een stuk A27 (bijvoorbeeld tot de volgende halte), dan voldoen beide tracés wellicht direct aan de norm en zijn optimalisaties niet nodig.
   
 5. Breder kijken dan tracé Huizen-Blaricum
  De vraagtekens bij een oplossing met een fly-over én de constatering over de rijtijdnorm geeft Huizen en Blaricum aanleiding om breder te kijken dan het tracé Huizen-Blaricum. Vooral omdat uit onderzoeken blijkt dat ‘meerijden via ’t Merk’ slechts zorgt voor een zeer marginale afwijking, van enkele seconden, ten opzichte van de HOV-norm. Bovendien is de normtijd voor ‘t Merk vijf minuten. Dat is één minuut sneller dan via de Blaricummermeent.
   
 6. Het voorstel: een regionale beslissing
  Op het tracé Huizen-Blaricum én op het tracégedeelte bij Eemnes (halte A27) en in Hilversum (fietstunnel) wordt er gezocht naar oplossingen. Uit de feiten blijkt dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn binnen het totale HOV budget, om tot komen tot een oplossing in Eemnes en in Hilversum. Voor Eemnes is er een tekort tussen de 2 en 4 miljoen euro. Voor Hilversum een tekort van ongeveer 5 miljoen euro. Huizen Blaricum zijn zich daarom gaan richten op een regionale oplossing. Een dergelijke oplossing kan worden gevonden in een gelijkvloerse reconstructie, waarmee de bezwaren tegen een fly-over kunnen worden weggenomen. Bovendien zal dit een positieve impuls geven aan het draagvlak onder inwoners. De verwachting is dat er aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd op het beschikbare budget Huizen-Blaricum. Deze besparingen kunnen worden aangewend voor de oplossing van de knelpunten in Eemnes en Hilversum.
   
 7. Nader in gesprek
  Huizen en Blaricum gaan nader in gesprek over het initiatief. Zij leggen dit ook voor aan de betreffende wethouders van Hilversum, Eemnes en Laren. Dat gebeurt tijdens een collegiaal overleg. Dit moet gaan leiden tot een regionaal initiatief richting de provincie Noord Holland.

Meer informatie