De voorbereidingen voor de vernieuwing van de oost-west as van Huizen (van busstation Huizermaatweg tot aan Stroomzijde) zijn in volle gang. Onderdeel van vernieuwing van de oost-west as zijn diverse wijzigingen aan de openbare ruimte ter plaatse van de Bovenmaatweg en de Aristoteleslaan.

Deze wijzigingen vragen om een andere inrichting van het terrein van Tennisvereniging Huizen en de ruimte daaromheen. In goed overleg met de tennisvereniging zijn de nieuwe inrichting en de grenzen van het terrein tot stand gekomen. Met deze werkzaamheden gaan we nu als eerste starten. 

Waarom?

De uiteindelijke wijzingen op het traject oost-west as maken een andere inrichting van de Tennisvereniging noodzakelijk. In de planvorming zit bijvoorbeeld ter hoogte van de Bovenmaatweg en de Aristoteleslaan een verbetering van de verkeerssituatie voor auto’s, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Ook zal op termijn de rotonde iets meer verschuiven richting de tennisvereniging. Deze werkzaamheden worden voorlopig nog niet uitgevoerd. Wel is – ter voorbereiding daarop – aanpassing van het gebied waar de Tennisvereniging Huizen ligt nodig. 

Samen aan de slag

De voorgestelde aanpassingen worden door de Tennisvereniging Huizen van harte ondersteund. De gemeente en de tennisvereniging hebben dan ook de handen in elkaar geslagen en zijn samen aan de slag gegaan met een plan. Onderdeel daarvan is dat de grenzen van het terrein moeten worden aangepast. Aan de kant van de Bovenmaatweg wordt een stuk van het terrein van de tennisvereniging overgedragen aan de gemeente, ten behoeve van de werkzaamheden. Ter compensatie daarvan wordt een stuk grond langs de Aristoteleslaan aan de tennisvereniging overgedragen. Dit alles zorgt ervoor dat het terrein duidelijk herkenbaar, logischer, veiliger en mooier wordt. Zo krijgt de tennisvereniging een aansluiting op de Hoofdweg en wordt de parkeerruimte vernieuwd. Dat geldt ook voor de berging en het hekwerk. De entree voor voetgangers van het clubgebouw blijft aan de Bovenmaatweg. Rond het terrein van de tennisvereniging komt een geluidsscherm van 3 meter hoog van kokos, begroeid met klimop en verhoogd met transparante panelen. 

Bomen en planten

Een van de doelstellingen van de vernieuwing van de hele oost-west as is een gevarieerder groenbeeld met diversiteit in bomen en beplanting. Het groen wordt toekomstbestendig gemaakt, zodat bomen elkaar niet meer verdringen en elkaar geen zonlicht ontnemen. Over het hele traject van de oost-west as worden bijna 400 bomen verwijderd en 300 nieuwe bomen aangeplant. Van die 400 bomen worden 31 bomen opgenomen en verplant naar een andere locatie in het project. Ook wordt de aanplant van bomen gecombineerd met struiken en bloem- en kruidenrijke mengsels in de bermen. Al deze maatregelen vormen samen een basis voor een goed en degelijk boombestand en een rijkere biodiversiteit. De toepassing van nieuwe boomsoorten draagt bij aan het bestrijden van de processierups en in warme periodes ontstaat meer verkoeling. 

Bomen rondom Tennisvereniging Huizen

Ook om en in de nabijheid van de Tennisvereniging Huizen gaan bomen verdwijnen en komt er nieuwe beplanting terug. In dit gebied worden 80 bomen gekapt. Van deze 80 bomen hebben 64 bomen een conditie die varieert van onvoldoende tot zeer slecht toekomstbestendig. Ook zijn 11 bomen benoemd tot ‘risicoboom’; dit betekent dat deze bomen op korte termijn een veiligheidsgevaar kunnen opleveren voor de directe omgeving (Norminstituut bomen, Handboek bomen, 2018). Veel van deze bomen zijn te vinden op de bestaande grondwal langs de tennisvereniging. Voor de kap van deze bomen is een kapvergunning aangevraagd. Het vrijkomende eikenhout wordt geschonken aan de Stichting Huizer Botters. 

Nieuwe aanplant

Bij elke nieuwe boom wordt gekeken of voldoende groeiruimte beschikbaar is, zowel boven als ondergronds. Daarnaast wordt een indicatieve ruimte ‘gereserveerd’ die de boom nodig heeft om ook op de lange termijn goed te kunnen groeien. De gemiddelde bladmassa en kwaliteit van de bomen gaat met deze maatregelen omhoog. Volgens deze principes worden er in de nabijheid van de tennisvereniging en langs de Bovenmaatweg en Aristoteleslaan, maar ook langs de Huizermaatweg diverse nieuwe bomen geplant met een gemiddelde stamomtrek van 25-30 cm. Het verwijderen van de bomen op de bestaande grondwal bij de tennisvereniging heeft gevolgen voor de uitstraling van de strook die nu het geluid en het zicht van de tennisvereniging ontneemt. Als vervanging hiervan wordt een geluidsscherm geplaatst van kokos, begroeid met klimop. Dit geluidsscherm vermindert de geluidsoverlast naar de omgeving en heeft een mooie, groene uitstraling.

Planning

  • Op 27 januari wordt de aanvraag voor de kapvergunning gepubliceerd op de gemeentelijke pagina De Omrooper(externe link) in het Nieuwsblad voor Huizen. De bezwaartermijn van 6 weken gaat dan lopen.  
  • Op 7 februari gaan we starten met het verwijderen van de onderbegroeiing op de grondwal bij de tennisvereniging. 
  • Op 11 maart starten we met de kap van de bomen. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar: oost-westas@huizen.nl of bel de gemeente via 14 035.