Op deze pagina vindt u de openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen over de Tweede Kamerverkiezing.

Vervangende stempas aanvragen

De burgemeester van Huizen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer een vervangende stempas kan aanvragen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 • u uw oude stempas kwijt bent;
 • u uw stempas nooit heeft ontvangen;
 • uw stempas beschadigd is. 

Mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. 

De aanvraag via de website of het formulier moet vrijdag 17 november bij de gemeente binnen zijn.

De persoonlijke aanvraag aan de balie kan tot uiterlijk 21 november 2023 tot 12.00 uur!
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Huizen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door digitale aanvraag volmachtbewijs

 1. Op de website zoekt u Iemand anders laten stemmen (volmacht) | Gemeente Huizen op. Inloggen met Digid.
 2. Het verzoekschrift van de volmachtgever en de volmachtnemer moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 9 oktober 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 1. Bij van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend  bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 9 oktober 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

C. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken.

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Huizen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Digitale aanvraag

 1. U zoekt op de pagina Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas) | Gemeente Huizen.
 2. U logt in met Digid en vraagt de kiezerspas aan. Uiterlijk vrijdag 17 november 2023 moet dit verzoek zijn ingediend. 
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging wordt de kiezerspas aan u toegestuurd.

B. Schriftelijke aanvraag

 1. Bij burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

C. Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken.

Verplichting werkgever

De burgemeester van Huizen herinnert in verband met de op woensdag 22 november 2023 te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet.
 

 1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn/haar werkuren kan doen en mits de kiezer niet meer dat twee uur verhinderd is zijn/haar arbeid te verrichten.
 2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.

Gemeentelijk stembureau

De burgemeester van Huizen maakt bekend, dat voor de  verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 23 november 2023 gebruik zal worden gemaakt van een gemeentelijk stembureau.

 • Naam: Gemeentehuis
 • Adres: Graaf Wichman 10
 • Postcode: 1276 KB
 • Plaats: Huizen

De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau zal plaatsvinden om 09.00 uur.  Tijdens de zitting worden op gemeentelijk niveau de totalen vastgesteld. 

Tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau worden de totalen vastgesteld worden van onder genoemde stembureaus. Deze stembureaus zijn allemaal open op 22 november 2023 en ze zijn allemaal toegankelijk voor rolstoelen.

 1. Gemeentehuis, Graaf Wichman 10
 2. Kruiskerk, Jacob van Wassenaerstraat 1
 3. Kerkgebouw De Engel, César Francklaan 13
 4. Voor Anker, Oranje Nassauplein 100
 5. Cool-spot b.v., Eemnesserweg 64
 6. De Marke - De Meenthoek, Graaf Wichman 5
 7. Zenderkerk, Borneolaan 30
 8. Wijkcentrum Meentamorfose, Landweg 5
 9. De Duif, Huizermaatweg 298
 10. Wijkcentrum Holleblok, Holleblok 2
 11. Wijkcentrum 't-Vuronger, Schoolstraat 6
 12. Prinses Irene, IJsselmeerstraat 5 a
 13. Meentkerk (rechts), Bovenmaatweg 410
 14. De Rustmaat, Monnickskamp 20
 15. Atletiekvereniging, Aristoteleslaan 2
 16. Wijkcentrum Draaikom, Draaikom 2
 17. Goede Herderkerk, Piersonlaan 2
 18. Hotel Newport, Labradorstroom 75
 19. Kerkgebouw De Plecht, Plecht 1
 20. Gymzaal Ellertsveld, Ellertsveld 3
 21. Honkbalvereniging Zuidvogels, Augustinuslaan 2
 22. Meentkerk (links), Bovenmaatweg 410

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken.