Op deze pagina vindt u de openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen.

Stemmen bij volmacht 

De burgemeester van Huizen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Haarlem en van de leden van het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door digitale aanvraag volmachtbewijs

 1. Op de website www.huizen.nl/verkiezingen zoekt u volmacht op. Voor beide verkiezingen kunt u inloggen met Digid.
 2. Het verzoekschrift van de volmachtgever en volmachtnemer moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 1. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

C. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken.

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Huizen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Haarlem en van de leden van het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in het waterschap.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Digitale aanvraag

 1. U zoekt op de pagina www.huizen.nl/verkiezingen naar de aanvraag kiezerspas.
 2. U logt in met Digid en vraagt de kiezerspas aan. Uw verzoek moet uiterlijk 10 maart zijn ingediend.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen
 4. Bij inwilliging wordt de kiezerspas aan u toegestuurd.

B. Schriftelijke aanvraag

 1. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

C. Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken.

Verplichting werkgever

De burgemeester van Huizen herinnert in verband met de op woensdag 15 maart 2023 te houden van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Haarlem en van de leden van het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet.

 1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn/haar werkuren kan doen en mits de kiezer niet meer dat twee uur verhinderd is zijn/haar arbeid te verrichten.
 2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.

Openbare zitting gemeentelijk stembureau

Op donderdag 16 maart om 09.00 uur is er een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau. Deze zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de openbare zitting worden de Processen-Verbaal gecontroleerd. Vervolgens wordt de uitslag definitief gemaakt en gepubliceerd.

Aanvragen van een vervangende stempas

De burgemeester van Huizen maakt bekend dat, voor de op woensdag 15 maart 2023 te houden verkiezingen, het volgende van toepassing is:

Om overal in Huizen te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. 

De stempassen worden uiterlijk 1 maart 2023 bezorgd.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u online, uiterlijk vrijdag 10 maart 2023, een vervangende stempas aanvragen
Mondeling aanvragen kan door bij Burgerzaken in persoon te verschijnen. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 14 maart 2022, 12.00 uur

Mocht u alsnog uw ‘oude stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken, Graaf Wichman 10 in Huizen.

Vermoeden van een foute telling Provinciale Staten

Heeft u het vermoeden dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Staten 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau van de provincie. Het centraal stembureau van de provincie Noord-Holland is gemeente Haarlem. 

Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van de provincie Noord-Holland moet de melding voor 21 maart 2023, 14.00 uur ontvangen zijn.

Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau (gemeente Haarlem(externe link)). Dat kan ook per e-mail naar verkiezingen@haarlem.nl of met het formulier van gemeente Haarlem:

Meldingsformulier Stemopneming Provinciale Staten 2023

Vermoeden van een foute telling waterschapsverkiezingen

Vermoedt u dat er in Huizen een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of het vaststellen van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het centraal stembureau moet de melding voor 21 maart 2023, 10.00 uur hebben ontvangen.

Kijk voor meer informatie op de website van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht(externe link). (externe link)