In het presidium zitten alle fractievoorzitters. De voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, is ook de voorzitter van het presidium. De griffier is secretaris van dit overleg en zorgt voor de verslaglegging. In vergaderingen van het raadspresidium wordt overlegd over:

  • zaken die van algemeen belang zijn voor de gemeenteraad als geheel, denk aan de wijze van vergaderen; 
  • politiek en/of bestuurlijk zwaarwegende onderwerpen die direct de gemeenteraad aangaan;
  • politiek en/of bestuurlijk zwaarwegende onderwerpen die het college of een lid van het college aangaan. Het (lid van het) college is hierbij dan aanwezig. 

De vergaderingen van het raadspresidium zijn niet openbaar.

Vergaderingen van het raadspresidium worden gepland op initiatief van de voorzitter of als daarom gevraagd wordt door één van de fractievoorzitters of (een lid van) het college.