De meeste voorstellen die besproken worden in een raadsvergadering, zijn eerst besproken in een commissievergadering. De commissie heeft op basis van die bespreking een advies gegeven aan de gemeenteraad. In een raadsvergadering is ruimte voor de raadsleden om met elkaar in debat te gaan. Aan het eind van elk agendapunt wordt gestemd. Als er meer stemmen voor dan tegen zijn, wordt een voorstel aangenomen. Zijn er meer stemmen tegen dan voor, dan wordt een voorstel niet aangenomen wat ook wel verworpen wordt genoemd.

  Op de agenda van elke raadsvergadering staan een aantal vaste agendapunten, namelijk:

  • Opening en mededelingen. Dit is met name een formeel moment waarbij de vergadering officieel geopend wordt en er ruimte is voor korte mededelingen m.b.t. deze vergadering (dus niet inhoudelijk).
    
  • Vaststelling agenda. Hierbij wordt de agenda zoals deze voorligt vastgesteld. Dit is dus ook het moment waarop raadsleden moties vreemd aan de orde van de dag kunnen indienen of er kan een voorstel gedaan worden of iets geschoven kan worden in de vergadervolgorde.
  • Ingekomen stukken. Brieven die gestuurd worden naar de gemeenteraad, worden altijd geplaatst op de eerstvolgende agenda van een raadsvergadering. Hier worden de brieven niet inhoudelijk besproken, maar beslist de gemeenteraad over de manier van afhandeling van de brieven. Elke rubriek staat voor een andere manier van afhandeling. 
  • Overzicht van door het college te beantwoorden ingekomen brieven. Een overzichtslijst van alle ingekomen brieven gericht aan de gemeenteraad.
  • Overzicht stand van zaken en uitwerking initiatiefvoorstellen en moties. De door de raad aangenomen initiatiefvoorstellen en moties worden opgenomen in dit overzicht. Het college geeft in dit overzicht weer wat de stand van zaken is per motie/initiatiefvoorstel op dat moment.
  • Meerjarentoezeggingenlijst. Overzicht met toezeggingen die pas over langere tijd gaat plaatsvinden en zo gemonitord kunnen worden.
  • Vaststellen besluitenlijsten en notulen. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst en notulen gemaakt. Deze documenten geven weer wat er in die vergadering is besproken en/of besloten.
  • Schriftelijke mededelingen van en beantwoording van raadsvragen. Bij dit punt staan alle reeds toegestuurde raadsmededelingen en beantwoording van raadsvragen. Bij elk van deze punten is ruimte voor het stellen van aanvullende vragen. 
  • Overzicht stand van zaken en uitwerking initiatiefvoorstellen en moties. De door de raad aangenomen initiatiefvoorstellen en moties worden opgenomen in dit overzicht. Het college geeft in dit overzicht weer wat de stand van zaken is per motie/initiatiefvoorstel op dat moment. 
    
  • Hamerstukken. Als in een commissievergadering alle fracties hebben aangegeven te kunnen instemmen met voorliggend voorstel, dan hoeft deze niet meer uitgebreid behandeld te worden in een raadsvergadering. Wel dient er nog officieel ingestemd te worden. Dit gaat vaak vrij snel, vandaar de term hamerstuk. 
    
  • Vragenuur. Bij dit punt is het mogelijk om mondeling vragen te stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Deze vragen gaan vaak over actuele dingen en worden vooraf aangekondigd bij de griffie.