Register van Verwerkingen

De gemeente Huizen heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen Huizen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn verwerkt en voor welke doeleinden.

Het register wordt continu geüpdatet. Wanneer bijvoorbeeld een werkproces verandert of wanneer er een nieuw werkproces wordt gestart, wordt dit aangepast in het register. Bovenaan het register staat altijd de laatste versiedatum genoemd.

Register inzien

Online

Register van Verwerkingen

Gemeentehuis

In het gemeentehuis kunt u een actuele versie van het Register van Verwerkingen inzien in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis. U vindt de informatiehoek bij het KCP (de centrale receptie).

Vragen over het Register van Verwerkingen

Heeft u vragen over het register? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, via gegevensbescherming@huizen.nl. De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de gemeente toezicht op de toepassing en naleving van de privacywet zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)(externe link). Meer weten over hoe de gemeente omgaat met privacy en wat uw rechten zijn? Ga dan naar onze privacyverklaring.

Toelichting op het Register van Verwerkingen Huizen

Verwerkingsverantwoordelijken

Gemeente Huizen kent vijf verwerkingsverantwoordelijken, namelijk:

 1. de burgemeester
 2. het college
 3. de raad
 4. de heffingsambtenaar
 5. de invorderingsambtenaar

Toelichting kolommen

Het Register van Verwerkingen Huizen is per team van de gemeente ingedeeld. Vervolgens is per team aangegeven welke taken het team uitvoert en welke verwerkingen van persoonsgegevens er plaatsvinden. Er zijn 12 kolommen in het register waarin informatie over het werkproces is te vinden. Dit zijn:

 1. Naam verwerking. De naam van het werkproces staat vermeld, zoals bekend binnen de gemeente.
 2. Eindverantwoordelijke. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke binnen de gemeente Huizen: de burgemeester, het college, de raad, de heffingsambtenaar of de invorderingsambtenaar? De verwerkingsverantwoordelijke is degene die bepaald welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel en op welke manier deze verwerking plaatsvindt.
 3. Intern verantwoordelijke (naam team). Welk team voert de werkprocessen uit waarin persoonsgegevens worden verwerkt?
 4. Verwerkingsdoeleinden. Wat is het doel van het werkproces?
 5. Rechtmatige grondslag. Welke wettelijke grondslag (of lokale grondslag) hoort bij het werkproces?
 6. Categorieën van betrokkenen. Dit kunnen inwoners, organisaties, medewerkers van gemeenten of ketenpartners zijn.
 7. Categorieën van persoonsgegevens. Wat voor soort persoonsgegevens worden verwerkt voor het betreffende werkproces. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt in ‘gewone’ persoonsgegevens’ (zoals NAW-gegevens en geboortedatum), en ‘bijzondere persoonsgegevens’.
 8. Categorieën van ontvangers. Aan wie worden de persoonsgegevens beschikbaar gesteld?
 9. Doorgifte aan een derden (andere landen of internationale organisaties). Worden persoonsgegevens doorgegeven aan een land of organisatie buiten de Europese Unie?
 10. Bewaartermijn. De AVG schrijft voor dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, tenzij een wet iets anders voorschrijft ten aanzien van de bewaartermijn.
 11. Handmatige of geautomatiseerde verwerking. Op welke wijze worden de persoonsgegevens verwerkt?
 12. Herkomst persoonsgegevens (bij betrokkene zelf of bij derden). Waar komen de persoonsgegevens vandaan? Onderscheid is gemaakt tussen interne en externe verstrekkers.