De komende jaren vervangen we het riool in de wijk Stad en Lande. Tegelijkertijd richten we ook de openbare ruimte in de wijk opnieuw in. Dat doen we onder de naam ‘Herinrichting Stad en Lande’. We bereiden dit project nu voor en daar willen we u bij betrekken. 

Aanleiding project

Bij de rioolinspectie in de wijk Stad en Lande bleek het rioolstelsel van onvoldoende kwaliteit. Het huidige afvalwaterstelsel voert het huis-en-tuinafval en het hemelwater af naar het RWZI (Riool Water Zuivering Installatie). Volgens het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) moet het rioolstelsel vervangen worden naar een gescheiden rioolstelsel.  Daarnaast ervaren bewoners wateroverlast. Dit is voornamelijk te merken aan de klachten in het zuidelijke deel van Stad en Lande en de uitslag van de klimaatstresstest die voor deze wijk is opgesteld.

Ook de inrichting van het maaiveld is verouderd en voldoet daardoor niet meer aan de huidige regelgeving en eisen, ambities van de gemeente en wensen van de bewoners. Tot slot richten volwassen bomen veel schade aan. De bomen strekken met hun wortels tot in de riolering. Ook drukken de wortels de asfaltwegen en voetpaden op waardoor onveilige situaties ontstaan. Volop aanleiding dus om Stad en Lande zowel ondergronds als bovengronds opnieuw in te richten.

Resultaten enquête 

In november 2021 heeft u een brief ontvangen waarin wij u vroegen om de enquête over de herinrichting van uw wijk Stad en Lande in te vullen. Ruim 500 bewoners hebben de enquête ingevuld. Hiervoor willen wij u bedanken. 

Alle binnengekomen enquêteformulieren zijn verwerkt. De resultaten van de enquête zijn te lezen op onze projectwebsite.

Bekijk de resultaten van de enquête

Commissie Herinrichting Stad en Lande

Wij streven ernaar om de participatie in dit project in overleg met commissie herinrichting Stad en Lande vorm te geven. Ons doel is om zo veel mogelijk inwoners bij de herinrichting te betrekken.

De komende periode

De voorlopige planning is als volgt: 

 1. Afgerond: Enquête onder bewoners -

  november – december 2021

 2. Afgerond: Bewoners informeren over de resultaten enquête -

  maart 2022

 3. Nog te doen: Aanbesteding project Stad en Lande

  februari 2024 – juli 2024

 4. Nog te doen: Ontwerpfase en inspraak bewoners

  september 2024 - mei 2025

 5. Nog te doen: Technische uitwerking ontwerp

  juni 2025

 6. Nog te doen: Voorbereiding realisatiefase

  juni 2025 – juli 2025

 7. Nog te doen: Realisatiefase

  start 3e kwartaal 2025 1e deel, Noord
  start 3e kwartaal 2026 2e deel, Zuid

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Kamal Taouali, projectleider Herinrichting Stad en Lande. Dat kan via e-mail, stadenlande@huizen.nl, of u belt naar het telefoonnummer 14 035.