Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 4 juli besloten dat Oekraïense vluchtelingen eind dit jaar hun intrek zullen nemen in tijdelijke woonunits die worden geplaatst op het Ellertsveld in Huizen.

Groep 60 Oekraïners

Het gaat om een groep van ongeveer 60 Oekraïners met een fysieke en of verstandelijke beperking. Zij verblijven sinds maart 2022 samen met hun verzorgers (vaak een familielid of vriend) op de tijdelijke opvanglocatie Bovenmaatweg 333 in Huizen. Medewerkers van Sherpa en Versa Welzijn voorzien in de benodigde extra begeleiding en verzorging. 

Opvanglocatie wordt woon-zorglocatie

De huidige tijdelijke opvanglocatie is eigendom van de Alliantie en staat al geruime tijd op de planning om te worden getransformeerd tot een eigentijdse woon-/zorglocatie voor cliënten van Sherpa. Dat zijn cliënten met een groeiende zorgbehoefte vanwege dementie, die nu verblijven op andere locatie(s) in Huizen en op de wachtlijst staan voor herhuisvesting. Dat betekent dat de Oekraïense bewoners moeten verhuizen naar een andere tijdelijke locatie.

Zorglocaties zijn schaars

De gemeente Huizen is sinds ongeveer een jaar samen met de Alliantie en Sherpa op zoek naar een passende tijdelijke opvanglocatie voor de Oekraïense bewoners. De locatie moet voldoen aan de specifieke (zorg)behoeften van deze groep mensen met een beperking. Zorglocaties zijn schaars in Nederland en dat geldt ook voor Huizen. Omdat er geen geschikte bestaande zorglocatie is gevonden, is vervolgens gezocht naar een te ontwikkelen locatie voor maximaal 30 tijdelijke woonunits. De locatie op het veld naast de (SBO) school ‘De Wijngaard’, Ellertsveld nummer 3 is daarbij als beste optie naar voren gekomen. 

Aansluiting bij de sociale infrastructuur

Deze locatie voldoet aan alle belangrijke voorwaarden voor de opvang van deze kwetsbare groep mensen. Een belangrijk criterium is de aansluiting bij de sociale infrastructuur in de wijk waarin zij al meer dan een jaar wonen. Zij vinden inmiddels hun weg in de buurt en andersom. Er zijn goede contacten met maatschappelijke organisaties, de nabijgelegen kerk(en), scholen en omwonenden van de huidige locatie. Ook maken ze gebruik van zorgverleners in de wijk, waaronder huisartsen. Daarnaast spelen zaken als toegankelijkheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid van nutsvoorzieningen, voldoende ruimte voor wonen en een groene omzoming, en afstand tot de nabijgelegen woningen een rol. Dit vanuit de wens om de privacy zoveel mogelijk te borgen voor omwonenden en de bewoners.

Warm welkom

Wethouder Karin van Werven: “Het college heeft besloten om eind dit jaar maximaal 30 woonunits op het Ellertsveld te plaatsen, zodat deze mensen in de buurt opgevangen kunnen blijven worden. Gezien de situatie in Oekraïne is moeilijk te voorspellen voor hoe lang dit noodzakelijk zal zijn. Het gaat daarom nog altijd om een noodoplossing. Het college hecht veel waarde aan het welzijn van deze mensen. Wij hopen van harte dat de omwonenden deze tijdelijke bewoners een warm welkom zullen bieden in hun buurt.”

Vervolgstappen

De plannen worden de komende weken verder uitgewerkt in overleg met de omwonenden en de Oekraïners. Daarna neemt het college eind september een zogeheten tijdelijk ontheffingsbesluit, waarmee de woningen in ieder geval planologisch de komende 5 jaar toegestaan zullen zijn. Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats en na drie jaar besluit het college mede op basis van de evaluaties over eventuele opvang in het vierde en vijfde jaar. Als alles volgens planning verloopt, zullen de Oekraïense bewoners nog eind dit jaar hun intrek kunnen nemen in de tijdelijke woonunits.

Meedenken over de plannen

De omwonenden zijn uitgenodigd om mee te denken over de indeling van het veld en over andere zaken die zij belangrijk vinden bij de opvang in hun wijk. De ideeën worden meegenomen in de uitwerking van de plannen. Er wordt ook een Klankbordgroep opgestart waaraan omwonenden kunnen deelnemen. Op 26 september 2023 volgt het tijdelijke ontheffingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders met het definitieve ontwerp waarin de reacties van omwonenden worden meegenomen.

Informatie

De direct betrokken Oekraïense bewoners en de omwonenden van het Ellertsveld zijn per brief over het besluit geïnformeerd. Na de zomervakantie ontvangen zij aanvullende informatie.