Op 29 november 2022 was er een inloopbijeenkomst over de vernieuwing van de oost-westas. Bezoekers konden daar vragen stellen en tekeningen bekijken. Zij konden ook kennis maken met de mensen die tijdens de werkzaamheden het aanspreekpunt zijn voor mensen met vragen.

De mensen die op de inloopbijeenkomst vragen hebben gesteld en hun e-mailadres hebben achtergelaten hebben per e-mail antwoord gekregen. Omdat die vragen ook voor anderen interessant kunnen zijn, hebben wij de vragen en antwoorden verzameld. U vindt ze op deze pagina.

 1. Wordt de busbrug van het vierde kwadrant opengesteld voor autoverkeer als de Aristoteleslaan een half jaar éénrichtingsweg is? Nee, deze wordt niet opgesteld voor autoverkeer. Dan zou de gehele verkeerssituatie moeten worden aangepast en dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. We zijn nog in gesprek met onder andere de nood- en hulpdiensten en de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek over een geschikte omleiding. Te zijner tijd volgt hierover meer informatie.
 2. Kan de kruising tegenover Naardingerland vanaf Huizermaatweg verhoogd uitgevoerd worden? De inrit Naardingerland wordt niet verhoogd uitgevoerd, omdat de nood- en hulpdiensten op deze hoofdroute geen extra belemmering wensen. We voeren op die plek hooguit onderhoud uit, door het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag.
 3. Wat wordt er gedaan aan het gat in de zuidelijke rijbaan Huizermaatweg? De rijbaan van de Huizermaatweg zal worden nagelopen en worden hersteld als dat uit veiligheidsoverwegingen nodig is. Daarnaast wordt er nieuw asfalt aangebracht.
 4. Kunnen gemeente Blaricum en Huizen gelijk optrekken? We zijn sinds de voorbereiding intensief met de gemeente Blaricum in contact over het ontwerp en de uitvoering. Ook nu praten we met elkaar over de fasering, de stremmingen en de eventuele omleidingen. Huizen en Blaricum gebruiken de eigen communicatiekanalen om hun inwoners te informeren. 
 5. Kan de veiligheid aangepakt worden langs de Huizermaatweg, tussen het busstation en de rotonde De Haar, vanwege de uitgang van de garages op de ventweg? De uitgang van de garages op de ventweg maakt geen onderdeel uit van het project 'vernieuwing oost-west as'. Kort na de bouw van de appartementen zijn er meldingen gekomen over snelrijdend verkeer over de ventweg, in relatie met het in- en uitrijdend verkeer in de garage. Naar aanleiding daarvan is er een drempel in de straat aangebracht, naar tevredenheid van de bewoners.
 6. De tunnel ter hoogte van het tennispark is slecht te gebruiken door ouderen als voetgangersroute; welke verbetering is mogelijk? In het ontwerp wordt een verbeterde toegang voor de voetgangers en de fietsers aangebracht vanaf de Huizermaatweg naar de tunnel. Daarnaast vindt er overleg plaats tussen de BAM en de gemeente Huizen over de vraag of het opknappen van de tunnel, financieel gezien, ook in dit project meegenomen kan worden. Als dat niet zo is, dan wordt dit op een later moment geprogrammeerd. 
 7. Wanneer komt er een drispaneel (dynamische reizigersinformatie) bij halte Aalberselaan vanwege de donkere halte? Deze halte maakt geen onderdeel uit van het project 'vernieuwing oost-west as'. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat deze in het eerste kwartaal van 2023 wordt verplaatst.
 8. Hoe kunnen mensen straks overstappen van bus 108 op bus 320 op de Regentesse, vanaf de halte bij Shell station? Voor vragen over de dienstregeling kunt u terecht bij (de website van) Transdev. De halte ter hoogte van het Shell-station wordt verplaatst naar de Bovenmaatweg. Zo komen er aan de Huizermaatweg tegenover elkaar gelegen haltes ter hoogte van de Jol, de Haar en het busstation.
 9. Waarom werkt de groene golf 's avonds niet? De groene golf bij de stoplichten is ingesteld om de doorstroming tijdens de spitsuren te verbeteren. Daarbuiten werkt de groene golf niet.
 10. Is vanaf de Lis een fietsverbinding naar bushalte Jol mogelijk? Dit fietspad valt buiten het project 'vernieuwing van de oost-west as'. Vooralsnog zijn er geen concrete ontwerpplannen voor het verbeteren van noord-zuid verbindingen voor langzaam verkeer. Wel zijn er ambtelijke en bestuurlijke ambities om de noord-zuid verbindingen voor langzaam verkeer beter aan te laten sluiten op de oost-west verbinding.
 11. Komt er een voetpad langs het fietspad met boomstammen tussen de twee stroken, zoals in 't Bad Vibel-park? In het project 'vernieuwing Oost-west as' komen geen bomen tussen voetpad en fietspad. Voet- en fietspad worden aaneengesloten gemaakt, omdat er sprake is van een doorgaande hoofdfietsroute. Objecten en of bomen kunnen dan juist voor gevaar zorgen en daarom worden hier geen bomen tussen voetpad en fietspad aangebracht.
 12. Wat gebeurt er met fietsvoorziening tussen de route van Sportcity naar het Bad Vibel-park? Langs de Huizermaatweg komt op deze plek een onoverdekte fietsenstalling voor het voor-en natransport met de bus. 
 13. Hoe wordt de veiligheid van de fietsoversteek met het autoverkeer over de parallelweg en de combinatie met de parkeervakken geborgd? Het ontwerp wordt op inrichtingsniveau nog nader uitgewerkt om te zorgen dat de veiligheid voor de fietsers worden geborgd. Naar verwachting wordt dit een fietspad waarbij de auto te gast is.
 14. Komen bij haltes Bovenmaatweg ook overdekte fietsenstallingen? Er zijn richtlijnen vanuit R-net gesteld waaraan de fietsenstallingen bij de bushaltes moeten voldoen. Deze stallingen worden overdekt uitgevoerd en voorzien van verlichting.
 15. Kunnen aan de achterzijde van de Regentesse meer bomen worden geplant? De bomen aan de Regentesse worden aangeplant zoals op de website van de gemeente Huizen staat aangegeven. Zie https://www.huizen.nl/kapvergunning-vernieuwing-oost-west-as. Vanwege de daadwerkelijke ligging van kabels en leidingen kunnen er kleine wijzigingen optreden. We nemen dit verzoek mede in overweging.
 16. Is afvoer van hemelwater vanaf Keizer Otto naar de vijver mogelijk? Aanpassingen aan de afvoer van hemelwater op de Keizer Otto valt buiten het project 'vernieuwing oost-west as'. Op dit moment ligt er een gescheiden riool met een buis voor vuil water en een buis voor regenwater. De buis voor regenwater loost op dit moment al op de vijver, waardoor er indirect op de vijver wordt afgewaterd. Overigens is er geen probleem over waterophoping bij de gemeente bekend. 
 17. Zou er bij de halte Aalberselaan een rek voor het stallen van fietsen kunnen komen? Deze halte maakt geen onderdeel uit van het project 'vernieuwing oost-west as'. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat deze in het eerste kwartaal van 2023 zal worden geplaatst. 
 18. Kunnen de 2 bomen ter hoogte van de Huizermaatweg 532 naast de kruising opnieuw worden beoordeeld? Volgens het onderzoek dat vooraf ging aan de kapvergunning, bleken deze bomen nog in goede staat. Tijdens de werkzaamheden worden de bomen opnieuw bekeken.
 19. Hoe/wanneer gaat het traject in Blaricum verder tot aan de carpoolplek? De gemeente Blaricum werkt hard aan de voorbereiding van het tracé in de gemeente Blaricum. Zij zullen daar ter zijner tijd zelf over communiceren. Overigens dienen de werkzaamheden daar ook medio 2024 gereed te zijn.
 20. Kunnen de verkeerslichten voor fietsers fietsvriendelijk gemaakt worden, zoals bij het gemeentehuis: Bus, fiets en daarna auto? Er komen geen nieuwe verkeerslichten. De bestaande verkeerslichten op de kruising 't Merk met de Huizermaatweg en Bovenmaatweg blijven behouden en worden op deze kruising – waar nodig – uitgebreid voor langzaam verkeer. Daarnaast brengen we verkeerspleinen in plaats van rotondes aan op de Huizermaatweg. Daarop hebben bus en auto voorrang ten gunste van de doorstroming. Fietsers kunnen in twee delen oversteken, door een stop in de middenberm. 
 21. Wat is de planning van de werkzaamheden? Vooralsnog verwachten we medio 2024 gereed te zijn. We hebben de werkzaamheden in fases verdeeld om de hinder te beperken. U wordt ter zijner tijd over de planning van de verschillende fases geïnformeerd.
 22. Waarom heb ik geen informatie in de brievenbus ontvangen, en waarom is andere informatie te laat waardoor bewoners geen inbreng hebben? In een ruime straal om het gebied zijn nieuwsbrieven bezorgd. Vervelend als mensen die niet ontvangen hebben. Sinds maart 2021 wordt er regelmatig over de plannen 'vernieuwing oost-west as' gepubliceerd op de website van de gemeente Huizen en via andere kanalen, zoals de Omrooper (de gemeentelijke pagina in het Nieuwsblad voor Huizen) en via de media. Vanaf 1 juli 2022 gaat de berichtgeving over de start van de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder de herinrichting van het parkeerterrein rondom de tennisbaan. Zie hiervoor www.huizen.nl/oost-westas. Vanaf 10 november 2022 zijn bewoners via website en Omrooper uitgenodigd voor een bewonersavond op 29 november. Aanvullend hebben we kort voor de avond bij de direct omwonenden een nieuwsbrief bezorgd. Overigens is het programma van eisen voor de vernieuwing tot stand gekomen na een participatieproces (vanaf 2014) met bewoners van Huizen. Het ontwerp wordt bepaald door wettelijke verkeersrichtlijnen, wensen voor een betrouwbaar busvervoer en  technische/beheersbare/ecologische eisen. Hierdoor ligt er veel vast. Toch horen we graag uw op- en aanmerkingen, om na te gaan of we deze kunnen meenemen in de uitvoering of om toe toelichten waarom dit niet kan. Hoe u contact kunt opnemen staat onder het kopje 'Meer informatie'. 

  Meer informatie

  • Lees meer over het project: www.huizen.nl/oost-westas.
  • Mail voor vragen project: oost-westas@huizen.nl Omgevingsmanager gemeente Carola van Bennekom.
  • Lees meer over de uitvoering: de Bouwapp, project 'oost-west as Huizen'.
  • Mail voor vragen uitvoering: nynke.bollen@bam.com Omgevingsmanager BAM Nynke Bollen.
  • Wekelijks spreekuur aan de Huizermaatweg 9: iedere donderdag van 11.00 tot 13.00 uur.