Op 22 april heeft de gemeenteraad het integraal inpassingsplan voor de oost-west as vastgesteld. Voor het onderdeel woningbouw heeft de raad besloten om een apart participatietraject op te starten.

Uitgangspunt daarvoor is 2/3 sociale huur en 1/3 middenhuur. Locaties Zuiderzee/Huizermaatweg en Oostermeent zijn hiervoor voorlopig aangewezen.

Participatietraject woningbouw

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om een participatieplan te maken. Dat is inmiddels gebeurd. Eerste stap in dit proces zijn informatiebijeenkomsten. De bewoners zijn hiervoor per brief uitgenodigd. 

  • 3 november om 19.30 in het gemeentehuis voor locatie Zuiderzee/Huizermaatweg
  • 17 november om 19.30 in de aula van de Huizermaat voor locatie Oostermeent - LET OP: DEZE BIJEENKOMST GAAT NIET DOOR.

De bedoeling is om het traject te vervolgen met een adviesgroep per locatie, die bestaat uit bewoners/belanghebbenden. In die groepen gaan we dan aan de slag met de uitwerking van de mogelijkheden voor woningbouw en het gebied eromheen. De uitkomsten daarvan worden via een inloopbijeenkomst en een online enquête voorgelegd aan de alle bewoners rondom de locaties. Het uiteindelijke advies wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Een definitief besluit neemt de gemeenteraad.