Melden dat iets kapot, vies of onveilig is

Voor meldingen over uw woonomgeving en de openbare ruimte kunt u terecht bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR).

Melden (vermoeden van) ondermijning

Ondermijnende criminaliteit(externe link) is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: de buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, illegaal loodsen van afval in het water, of dumpingen van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Ziet, hoort of ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het:    

Meldpunt drankkoerier (regionaal)

Heeft u vermoedens van de illegale verkoop van drank aan jonge mensen? Gebruik het ‘meldpunt drankkoerier’.

Regionaal meldpunt

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn diverse drankkoeriers actief, die aan jonge mensen illegaal drank verkopen. Deze drankkoeriers werken vaak regionaal. In navolging van de gemeente Hilversum hebben alle regiogemeenten zich daarom aangesloten bij het ‘meldpunt drankkoerier’. Via dit meldpunt hopen gemeenten de koeriers beter in beeld te krijgen, zodat er gehandhaafd kan worden. Gemeente Hilversum beheert, vanuit haar regionale taak voor toezicht op de Drank- en Horecawet, het meldpunt via hilversum.nl/drankkoerier(externe link).

Intensieve aanpak

Het drankgebruik onder jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek is hoog. Het regionale meldpunt drankkoerier is één van de acties die de regiogemeenten nemen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Naast dit  meldpunt wordt ingezet op het voorlichten van ouders over NIX18, is er samenwerking met het onderwijs, worden professionals getraind om alcoholgebruik vroegtijdig te signaleringen, wordt de weerbaarheid van jongeren versterkt en wordt gewerkt aan een betere naleving van de regels van NIX18 bij de verkoop van alcohol, vooral bij sportverenigingen.

Jonge klanten

Vooral jongeren onder de 18 jaar kopen bij deze drankkoeriers, die ook wel ‘wodka boys’ worden genoemd. Via social media als Whatsapp en Instagram bestellen jongeren drank, die de drankkoeriers illegaal aan hen verkopen.

Online meldpunt

Bij het online meldpunt hilversum.nl/drankkoerier(externe link) kunnen mensen (anoniem) informatie geven over de drankkoeriers. Het gaat dan bijvoorbeeld om telefoonnummers, die jongeren gebruiken om alcohol te bestellen of namen van personen die illegaal alcohol afleveren. De informatie moet gemeenten helpen om de koeriers beter in beeld te krijgen, zodat er gehandhaafd kan worden.

Melden van discriminatie

Bij het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek kunt u een melding doen van discriminatie. Het meldpunt registreert uw melding en neemt hem (in overleg met u) in behandeling. Zo kunnen er bijvoorbeeld gesprekken volgen, een bemiddeling gedaan worden of andere juridische stappen worden genomen. Meer informatie vindt u op www.meldpuntdiscriminatiegv.nl(externe link)

Woonoverlast melden

Heeft u last van lawaai, stank, rommel, intimidatie of andere overlast van mensen in uw buurt? Ga eerst rustig samen in gesprek. Kijk voor tips bijvoorbeeld eens op www.datismakkelijkpraten.nl(externe link).

Komt u er zelf niet uit? Schakel dan de hulp in van anderen, bijvoorbeeld buurtbemiddeling, de wijkagent(externe link) of - als u een woning huurt - de verhuurder. 

Meldpunt woonoverlast

Als dit niet heeft geholpen, kunt u contact opnemen met het meldpunt woonoverlast van de gemeente. Het meldpunt werkt samen met de politie, woningcorporaties, geestelijke gezondheidszorg en opbouwwerkers van Versa Welzijn. Het meldpunt is te bereiken via gemeente@huizen.nl. Na ontvangst van uw e-mail, wordt binnen een week contact met u opgenomen.

Beleidsregel ‘Wet aanpak woonoverlast’

De opbouwwerkers kunnen onder andere samen met u kijken of de overlast die u ervaart in aanmerking komt voor een melding bij de gemeente. In het uiterste geval kan een melding bij de gemeente leiden tot maatregelen. In de beleidsregel ‘Wet aanpak (externe link)woonoverlast(externe link)’ vindt u terug welke maatregelen de burgemeester kan nemen als er sprake is van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast.

Aangifte doen

Wordt u in uw eigen woonomgeving bedreigd, bent u daar mishandeld of zijn uw eigendommen vernield? Bij de politie kunt u altijd aangifte doen als er sprake is van een strafbaar feit. Een aangifte is bovendien belangrijk om (juridische) vervolgstappen mogelijk te maken. Voor advies of informatie kunt u contact opnemen met de wijkagent. Bel voor een afspraak of andere niet spoedeisende zaken de politie op het nummer 0900 8844. In een noodsituatie belt u 112.

Bezorgdheid om uzelf of een ander

Maakt u zich zorgen om uzelf of een ander? Bijvoorbeeld omdat er sprake of vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Of vindt u dat een buurtbewoner meer hulp nodig heeft?

Lees wat u kunt doen op Zorg melden(externe link).