Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een nijpend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Daarom heeft het kabinet de veiligheidsregio’s verzocht om tijdelijke noodopvang te realiseren voor 225 asielzoekers. Dit aantal is door het kabinet recent uitgebreid met nog eens 225 plekken per veiligheidsregio. In totaal vraagt het kabinet elke veiligheidsregio om zich in te spannen voor het realiseren van 450 plekken. 

Het COA heeft de gemeente Huizen gevraagd tijdelijk ruimte te bieden voor de opvang van maximaal 200 asielzoekers in een hotelschip in de werkhaven. Dit voor de maximale duur van 6 maanden. De gemeente heeft hiermee ingestemd in nauw overleg met de gemeenteraad. Het schip MS Fortuna arriveerde 15 oktober en biedt 190 plekken. Het Rode Kruis verzorgt het locatiemanagement op het hotelschip voor de asielzoekers die op 25 oktober arriveerden. De gemeente en lokale samenwerkingspartners zijn betrokken bij de organisatie en voorbereidingen.

Kaders voor tijdelijke opvang

Naar aanleiding van de vraag van het COA heeft het college kaders opgesteld, die de basis moeten vormen voor de afspraken tussen het COA, de Veiligheidsregio en de gemeente. Deze kaders gaan over locatie (een hotelschip in de werkhaven als enige optie), over termijnen (maximaal 6 maanden), aantallen (maximaal 200), rollen en bevoegdheden van COA en gemeente, veiligheid en gezondheid, kosten en capaciteit, begeleiding en dagbesteding, participatie (klankbordgroep) en communicatie. De kaders zijn op 25 augustus 2022 besproken door de gemeenteraad.(externe link) Er zijn geen wensen en bedenkingen ingebracht. De afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Contact

Er is een centraal telefoonnummer van het locatiemanagement van het hotelschip dat 24 uur per dag bereikbaar is. U kunt appen of bellen als u zorgen of suggesties heeft, of overlast ervaart, via telefoonnummer 06 436 03 623

Klankbordgroep bijeenkomsten  

Net als bij de komst van de vorige boot is de Klankbordgroep – met daarin een vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners – weer actief betrokken.

Veilige plek bieden aan asielzoekers

Ook in de periode december 2021 tot april 2022 werden 150 tot 200 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in een hotelschip in de werkhaven van Huizen. In nauwe samenspraak met omwonenden en ondernemers bood de gemeente Huizen toen al een veilige haven aan een groep mensen die gevlucht zijn en alles hebben moeten achterlaten. Hun verblijf verliep probleemloos en de reacties waren hartverwarmend. Dat geeft ons vertrouwen om opnieuw en samen met de Huizer samenleving een veilige plek te bieden aan de asielzoekers die eind oktober in Huizen aankomen.

Volg de actuele ontwikkelingen via de nieuwsberichten op deze website.

Waarom noodopvang?

Waarom is er een probleem met de opvang van asielzoekers?

De opvang voor asielzoekers bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is op dit moment vol. Veel plekken in de asielzoekerscentra (azc’s) worden nu nog gebruikt voor statushouders. Dat zijn mensen die een vergunning hebben om in Nederland te mogen blijven. Zij wachten op permanente huisvesting in Nederlandse steden en dorpen. Er is daardoor de komende maanden een nijpend tekort aan opvangplekken.

Waarom werkt Huizen mee aan deze opvang?

Als gemeente kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan dit nationale en urgente probleem en voorkomen we de noodzaak van grootschalige (crisis)opvang in bijvoorbeeld sporthallen. De opvang via dit schip kost de gemeente geen geld en gaat niet ten koste van schaarse woningmarkt.

Veiligheid/leefbaarheid

Hoe gaat de gemeente zorgen dat het veilig is in en rondom de opvang?

De gemeente maakt hierover afspraken met het COA en het Rode Kruis – dat in opdracht van de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor het locatiemanagement op het schip – om overlast en onveilige situaties te voorkomen. Op het hotelschip en op de kade rondom het schip is 24/7 beveiliging aanwezig.

Worden de asielzoekers gescreend of onderzocht?

Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen ondergaan een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medische intake. De asielzoekers worden door het COA geregistreerd.

Zijn de asielzoekers die hier komen gevaccineerd tegen corona?

Voor onze gasten geldt hetzelfde als voor iedereen in Nederland: zij hebben het aanbod gekregen om zich te laten vaccineren en kunnen zelf besluiten of ze hier gebruik van maken of niet. Wel hebben zij voor inscheping op het hotelschip een coronatest ondergaan. Het COA volgt de richtlijn COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Hoe zorgen jullie ervoor dat deze mensen geen overlast gaan geven?

Er kunnen zorgen zijn over de mogelijkheid dat deze mensen overlast gaan geven of zelfs crimineel gedrag zouden kunnen hebben. Daar gaan we niet van uit, maar het is wel belangrijk om de gasten goed te informeren over regels die in Nederland en Huizen voor iedereen gelden. Het Rode Kruis zorgt hiervoor en heeft ook huisregels om te zorgen voor een rustig en goed verblijf op het hotelschip. Verder is er goed contact met het COA en het Rode Kruis, de politie en handhaving om, mochten er toch problemen ontstaan, deze voortvarend op te pakken. Omwonenden en ondernemers in de omgeving van het hotelschip beschikken daarnaast over de contactgegevens van de locatiemanager van het Rode Kruis waarmee zij 24/7 contact kunnen opnemen als zij suggesties hebben of hun zorgen willen uiten. Andersom hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de asielzoekers.

Verwacht de gemeente een toename van verkeer in het gebied rond de werkhaven?

Uiteraard zal het hotelschip wel bevoorraad moeten worden, maar we verwachten geen substantiële toename van het verkeer. 

Waar kan ik overlast/zorgen/suggesties melden?

Er is een centraal telefoonnummer van het locatiemanagement van het hotelschip dat 24 uur per dag bereikbaar is. U kunt appen of bellen als u zorgen of suggesties heeft, of overlast ervaart, via telefoonnummer 06 436 03 623. In het algemeen geldt dat u overlast kunt melden bij de politie. Bel 0900 8844 als het niet dringend is, maar u wel de politie wilt spreken. 

Bel 112 voor spoedeisende situaties. Voor vernielingen en zwerfvuil kunt u een melding openbare ruimte (mor) doen via 0800 023 34 90 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur) of via www.huizen.nl/mor

Begeleiding, dagbesteding en samenleving

Hoe begeleidt het COA de asielzoekers?

In elke opvanglocatie biedt het Rode Kruis programma’s aan om asielzoekers te begeleiden. De programma’s gaan over wonen en leven in Nederland, voorbereiding op een eventuele inburgering in Nederland en voorbereiding op hun eventuele terugkeer naar het land van herkomst of een ander land.

Wat doen de asielzoekers overdag?

Het Rode Kruis biedt de asielzoekers een zoveel mogelijk zinvolle dagbesteding. Men heeft gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk en bereidt zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op de toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving waaronder de Vrijwilligerscentrale en de Sportadviesgroep zoeken we naar aanvullende activiteiten om het verblijf van deze mensen goed in te vullen en hen daarmee een zo goed mogelijk verblijf te geven.

Mogen de asielzoekers het dorp in lopen?

De mensen die in de opvang verblijven, mogen zich net als ieder ander vrij bewegen. Als de asielzoekers op de locatie komen, informeert het Rode Kruis hen over de huisregels van de opvang en over de regels die in Nederland en Huizen voor iedereen gelden.

Kan ik iets doen om deze mensen te helpen? 

Wij willen heel graag dat de mensen zich welkom voelen in Huizen en hier een rustige tijd kunnen doorbrengen. Er zijn ongetwijfeld Huizer organisaties, verenigingen en inwoners die kansen zien om iets te doen voor de asielzoekers die bij ons te gast zijn. Dat kunnen concrete activiteiten zijn of gewoon helpende handen. Wilt u ook iets doen? Dan kunt u dat melden bij de Vrijwilligerscentrale Huizen, via onderstaande contactgegevens:

Waarom kiezen de gemeenten ervoor om bij te dragen aan de oplossing van dit probleem?

Het COA heeft op dit moment een heel groot tijdelijk probleem. Met deze tijdelijke oplossing, helpen de gemeenten (en de Veiligheidsregio's) dit probleem op te lossen. De gemeenten willen hiermee voorkomen dat straks, net als in 2015, asielzoekers in sporthallen moeten verblijven of zelfs in noodpaviljoens. Door de handen ineen te slaan, kunnen de gemeentes dit voor nu oplossen.

Opvang: wie, waar en hoe lang?

Hoe verloopt de besluitvorming?

In afstemming met de gemeenteraad zijn kaders vastgesteld voor de opvang. De afgelopen periode is er vanuit de gemeente regelmatig contact geweest met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen in de omgeving van de werkhaven. 

Wie worden in Huizen opgevangen?

Het gaat om maximaal 200 asielzoekers voor wie op dit moment tijdelijk geen plek is in de azc’s. Het hotelschip MS Fortuna heeft 190 plekken. Omdat er vanwege de veiligheid geen kinderen op schepen worden opgevangen, bestaat de groep uit volwassenen van verschillende nationaliteiten.

Uit welk land komen deze mensen? Zijn het mannen/vrouwen/gezinnen?

Dat weten we niet. Het COA bepaalt de samenstelling van de groep. Wel weten we dat in verband met de veiligheid geen kinderen op schepen worden ondergebracht. De groep bestaat dus uit volwassenen. Het gaat om mensen zonder verblijfstatus die niet uit de zogenaamde ‘veilige landen’ komen. 

Wie gaat de opvang beheren?

Het Rode Kruis gaat de opvang organiseren en beheren in opdracht van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek/Bevolkingszorg. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor het realiseren van de opvanglocatie. heeft ervoor gezorgd dat het schip er is en betaalt de gemaakte kosten. Het COA, de gemeente en de Veiligheidsregio hebben de afspraken vastgelegd in een Bestuursovereenkomst. 

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor onderdak vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland en recht heeft op tijdelijke opvang, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen.

Wanneer komen de asielzoekers in Huizen?

Het hotelschip komt zaterdag 15 oktober 2022 aan in Huizen. Daarna wordt het schip voorbereid en ingericht. De asielzoekers worden dinsdag 25 oktober verwacht. 

Waar ligt het hotelschip?

Het schip ligt aan de kade in de Werkhaven, aan het Mastspoor in Huizen. 

Hoe lang is de tijdelijke opvang?

De opvang is voor de duur van 6 maanden, tot en met 15 april 2022.

Impact op de maatschappij

Waarom krijgen deze asielzoekers wel een huis en ik/mijn kinderen niet?

Het gaat niet om statushouders die een woning krijgen, maar om asielzoekers die nog geen verblijfsstatus hebben. Zij krijgen geen huis in Huizen, maar worden totdat er weer voldoende plek is in de bestaande asielzoekerscentra en uiterlijk tot en met 15 april 2022 opgevangen op een schip. 

Verdient de gemeente geld aan de opvang van de asielzoekers?

Nee, maar de opvang kost de gemeente ook geen geld. Het schip, de begeleiding van de asielzoekers door het Rode Kruis, de inzet van sportcoaches en gemeentelijk personeel bij de voorbereidingen worden vergoed door het COA. 

Waarom zorgen we wel voor deze mensen en niet voor onze eigen armen? 

We zien dat veel mensen naar aanleiding van de tijdelijke opvang voor asielzoekers aandacht vragen voor Huizer inwoners die weinig geld hebben en/of een probleem hebben bij het vinden van een plek om te wonen. Voor Huizers die het moeilijk hebben, zijn er gelukkig ook allerlei hulpmogelijkheden. Van voedselbank en kledingbank tot hulp bij solliciteren, van hulp bij het omgaan met schulden tot mogelijkheden om een bijdrage aan te vragen voor deelname aan sport- of cultuuractiviteiten. Niet iedereen weet deze mogelijkheden even goed te vinden. Neem daarvoor gerust contact op met de gemeente Huizen, zodat u meer informatie krijgt over de mogelijkheden. Deze mogelijkheden staan los van de tijdelijke opvang van deze asielzoekers. Onze tijdelijke gasten komen niet in aanmerking voor deze hulp.

Asielaanvraag en asielprocedure

Waarom vraagt iemand asiel aan?

Een asielzoeker vraagt asiel aan vanwege de situatie in zijn eigen land. Een asielzoeker krijgt een verblijfvergunning als hij te vrezen heeft voor oorlog, vervolging of een onmenselijke behandeling. Deze beslissing neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Hoe verloopt de asielprocedure?

Iemand die in Nederland asiel aanvraagt, moet zich melden bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. Daar worden de persoonlijke gegevens van de asielzoeker geregistreerd en ondertekent de asielzoeker zijn asielaanvraag. Ook volgt een gesprek om zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Na de aanmelding bepaalt de IND welke asielprocedure van toepassing is. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) regelt onderdak voor de asielzoeker. Daarnaast krijgt hij hulp van een advocaat en wordt hij medisch onderzocht. Meer weten over hoe een asielprocedure verloopt? Kijk op de pagina Hoe verloopt het aanvragen van asiel?(externe link) van de Rijksoverheid.

Waar gaan de asielzoekers heen als ze uit Huizen vertrekken?

De mensen die in Huizen worden opgevangen zijn in afwachting van het verloop van hun asielaanvraag. Na hun verblijf in Huizen stromen ze – als dat kan - door naar een regulier asielzoekerscentrum.

Communicatie

Hoe is de omgeving geïnformeerd over de komst van de tijdelijke opvang?

Mensen die in de directe omgeving van de plek wonen en ondernemen, zijn met verschillende brieven op de hoogte gebracht en gehouden. Ook was er in de zomer een inloopmoment waar men is geïnformeerd. Op dinsdag 18 oktober 2022 is voor hen een Open Huis op het hotelschip georganiseerd. Wij houden de omwonenden en ondernemers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.