Alle voorstellen waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen, worden eerst besproken in een commissievergadering. In commissievergaderingen is ruimte om inhoudelijk dieper op de voorstellen in te gaan. Er kunnen dus ook vragen gesteld worden over de voorstellen aan het college. Aan het eind van elk agendapunt wordt de fracties gevraagd of ze alvast een voorlopig standpunt kenbaar kunnen maken. Als alle fracties aangeven te kunnen instemmen, dan wordt dit voorstel een hamerstuk bij de raadsvergadering. Is er één of zijn er meerdere  fracties die niet instemmen of die nog geen standpunt kenbaar willen maken, dan wordt het voorstel een behandelpunt op de agenda van de volgende raadsvergadering. De commissie geeft dus op basis van de bespreking in de commissievergadering een advies aan de gemeenteraad. 

Ook is er in commissievergaderingen ruimte voor insprekers. Iedereen die dat wil kan zich aanmelden om in te spreken. Dit mag gaan over een onderwerp dat op de agenda staat, maar het mag ook een ander onderwerp zijn. Aanmelden om in te spreken in een commissievergadering kan bij de griffie

Verschillende soorten commissievergaderingen

Verordening op de raadscommissies

De taak, samenstelling en diverse andere afspraken met betrekking tot de commissievergaderingen zijn vastgelegd in de verordening op de vaste raadscommissies