Voor het opnieuw gebruiken van grond gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Regels die anders zijn dan de regels uit het Besluit bodemkwaliteit staan in de Nota bodembeheer van de gemeente.

Nota bodembeheer

De Nota bodembeheer vormt samen met de bijbehorende kaarten het grondstromenbeleid van de gemeente Huizen.

Gebruik van de Nota bodembeheer

De Nota bodembeheer en de bijbehorende kaarten mogen alleen worden gebruikt als de grond vrijkomt of wordt gebruikt op een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie. Onverdachte locaties zijn locaties waar geen vervuilde grond wordt verwacht of is aangetoond. Door vooraf een historisch onderzoek uit te voeren, wordt bepaald of een locatie een onverdachte locatie is.  

Een onderdeel van het historisch onderzoek is het invullen van het vragenformulier historische informatie. Als uit het historisch onderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit mogelijk is beïnvloed door een puntbron (bijvoorbeeld een tankstation, een ondergrondse tank, een (vuil- of puin)stort, bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten, e.d.) dan mag de Nota niet worden gebruikt en moet bodemonderzoek uitsluitsel geven over de toepassingsmogelijkheden.

Melden van hergebruik van grond

Het opnieuw gebruiken van grond moet u minimaal vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden doen via het centrale Meldpunt Bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat.

Melding graafwerkzaamheden

Er geldt ook een meldingsplicht bij graafwerkzaamheden. Het meldingsformulier kunt u mailen aan w.menzel@huizen.nl