Gemeenteraad stelt integraal plan oost-westas vast - 26 april 2021

Op 22 april heeft de gemeenteraad het integraal inpassingsplan voor de oost-west as vastgesteld. Voor het onderdeel woningbouw heeft de raad besloten om een apart participatietraject op te starten. Uitgangspunt daarvoor is 2/3 sociale huur en 1/3 middenhuur. Locaties Zuiderzee/Huizermaatweg en Oostermeent zijn hiervoor voorlopig aangewezen.

Participatietraject woningbouw

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om een participatieplan te maken. Dat is inmiddels gebeurd. Eerste stap in dit proces zijn informatiebijeenkomsten. De bewoners zijn hiervoor per brief uitgenodigd. 

  • 3 november om 19.30 in het gemeentehuis voor locatie Zuiderzee/Huizermaatweg
  • 17 november om 19.30 in de aula van de Huizermaat voor locatie Oostermeent - LET OP: DEZE BIJEENKOMST GAAT NIET DOOR.

De bedoeling is om het traject te vervolgen met een adviesgroep per locatie, die bestaat uit bewoners/belanghebbenden. In die groepen gaan we dan aan de slag met de uitwerking van de mogelijkheden voor woningbouw en het gebied eromheen. De uitkomsten daarvan worden via een inloopbijeenkomst en een online enquête voorgelegd aan de alle bewoners rondom de locaties. Het uiteindelijke advies wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Een definitief besluit neemt de gemeenteraad. 

Vernieuwing oost-west as; van busstation Huizermaatweg tot Blaricum - 22 maart 2021

Er zijn plannen om de oost-west as van Huizen - van Huizermaatweg tot Stroomzijde - te vernieuwen. Deze 'nieuwe' oost-westverbinding maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger, duidelijker en efficiënter. Het OV wordt er sneller, meer comfortabel en beter door. Winkelcentrum Oostermeent en de sportclubs in die buurt worden beter bereikbaar voor auto's, fietsers en voetgangers. Ook garandeert de nieuwe inrichting een goede toekomst voor de bomen. Het vele nieuwe groen en de extra beplanting worden op de omgeving afgestemd, zodat hun functie en uitstraling beter tot z'n recht komen. In het plan krijgt ook de woningbouwopgave een impuls. In dit integrale plan voor vernieuwing van de oost-west as zijn 265 wensen uit de eerdere participatietrajecten HOV beoordeeld. 

Het voorstel is voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 7 april bespreekt de commissie fysiek domein het voorstel, waarna op 22 april behandeling in de gemeenteraad plaatsvindt. Daarna worden de onderdelen verder uitgewerkt, met de bedoeling om eind 2021 te starten met de werkzaamheden. 

Aanpassingen

Aan de hele route gaat gewerkt worden. Een overzicht: 

  • De route vanaf het busstation tot aan Blaricum wordt veiliger voor fietsers en voetgangers en geschikt voor hoogwaardig openbaar vervoer. De aanpassingen creëren tijdswinst voor de bus, waardoor de frequentie van de dienstregeling omhoog kan. Buspassagiers hoeven geen dienstregeling in de gaten te houden en hebben een gegarandeerde overstap (spoorboekloos reizen). 
  • Het groen wordt toekomstbestendig gemaakt, zodat bomen elkaar niet meer verdringen en elkaar het zonlicht ontnemen, waarbij de eikenprocessierups minder kansen krijgt, de biodiversiteit wordt vergroot en er in warme periodes meer verkoeling ontstaat. Daarvoor is het nodig om bomen te kappen, maar ook nieuwe bomen te planten. Zo ontstaat er een gevarieerder en toch eenduidiger groenbeeld; een herkenbaar groen tracé in Huizen met diversiteit in bomen en beplanting. In de groenvisie is dit uitgewerkt.
  • Uit parkeeronderzoek is gebleken dat er rond winkelcentrum Oostermeent ruim voldoende parkeergelegenheid is. Dat blijft zo. Wel wordt de verkeerssituatie daar overzichtelijker en veiliger gemaakt. Ook wordt het winkelcentrum betere bereikbaar voor fietsers en wandelaars. 
  • Het plan geeft een impuls aan de woningbouwopgave volgens de lokale en regionale woonvisie. De locaties daarvoor zijn Zuiderzee/Huizermaatweg en winkelcentrum Oostermeent. Dus meer woningen, ook voor starters, jonge gezinnen en een betere doorstroming. Deze locaties zijn in 2019 als een van de kansrijke locaties voor woningbouw vastgesteld door de gemeenteraad.

Achtergrond

HOV in 't Gooi staat voor op tijd en filevrij reizen richting Hilversum en Amsterdam. Het oorspronkelijke plan met een vrije busbaan kende een groot gebrek aan draagvlak. Uiteindelijk is na overleg met de provincie NH en het project HOV in 't Gooi in 2017 besloten om de scope te wijzigen naar 'meerijden via de Meent'. In november 2018 is in een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst met buurgemeente Blaricum, de raad geïnformeerd over de plannen om kruispunten op het meenttracé te wijzigen om het tracé HOV-waardig te maken. In de uiteindelijke plannen was de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de maatschappelijke waarde en het draagvlak onvoldoende terug te vinden. Dit plan voor vernieuwing van de oost-west as geeft op een integrale manier en vooruitlopend op de Omgevingswet een kwalitatieve impuls aan verbetering van mobiliteit, natuur & duurzaamheid, economie, woningbouw en sport & bewegen in Huizen. 

Digitale documenten

In het document ‘Totaalplan Oost-West as Huizen’ ontbreken de bijlagen 1 t/m 18. Deze bestanden zijn zeer gedetailleerd en te zwaar en te omvangrijk om aan het document toe te voegen. Ze zijn wel op te vragen door een e-mail te sturen naar oost-westas@huizen.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar oost-westas@huizen.nl. Of bekijk de onderstaande links: