Hinder en slaapverstoring zijn de meest voorkomende effecten van omgevingsgeluid. De mate waarin iemand zich gehinderd voelt, hangt onder andere samen met het geluidsniveau. Ook spelen persoonlijke eigenschappen een rol, zoals geluidgevoeligheid, angst voor geluid en de houding ten opzichte van de geluidbron. De mate van hinder die mensen ondervinden, kan ook veranderen in de tijd. Langdurige blootstelling aan geluid kan een effect hebben op uw gezondheid.

Wettelijke regels

Om te voorkomen dat u last heeft van geluid, zijn er wettelijke regels die aangeven waar het geluidsniveau aan moet voldoen. Bij over de geluidsnorm heen wordt gegaan, dan mag de gemeente hier iets tegen doen.  

Overlast melden

Heeft u last van lawaai? Ga dan in gesprek met de veroorzaker van het lawaai. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een Melding Openbare Ruimte maken (kies categorie: Handhaving Boa's). Bij klachten, meldingen of milieucontroles kan er een geluidsmeting worden uitgevoerd. 

Tips tegen geluidsoverlast (externe link)

Verkeersgeluid

Bij nieuwbouw van woningen en het vaststellen van bestemmingsplannen wordt ook gekeken naar de geluidsbelasting. De geluidsbelasting op bestaande woningen is in het verleden onderzocht. Woningen waarbij de geluidbelasting boven een bepaalde waarde lag, zijn op een saneringslijst terechtgekomen. De regels over geluidshinder van weg- en railverkeer en grote lawaaiproducerende bedrijfsterreinen staan in de Wet geluidhinder(externe link).

Bedrijfsgeluid

Voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, gelden vaak algemene regels uit het Activiteitenbesluit(externe link) of specifieke regels uit een milieuvergunning. Hierin staan maximale geluidsniveaus waarbij wordt aangenomen dat daarbij geen of beperkt overlast bestaat. Kijk voor meer informatie op de pagina Milieuregels voor bedrijven.

Geluid bij evenementen en festiviteiten

Bij evenementen en festiviteiten (bijvoorbeeld bij live optredens) wordt vaak niet voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Voor het overschrijden van het geluidsniveau kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Dit geldt ook voor incidentele ontheffingen van de geluidsvoorschriften voor aangewezen collectieve feestdagen, zoals Koningsdag.

Contact

Voor meer informatie over geluid kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.