Hinder en slaapverstoring zijn de meest voorkomende effecten van omgevingsgeluid. De mate waarin iemand zich gehinderd voelt, hangt onder andere samen met het geluidsniveau. Ook spelen persoonlijke eigenschappen een rol, zoals geluidgevoeligheid, angst voor geluid en de houding ten opzichte van de geluidbron. De mate van hinder die mensen ondervinden, kan ook veranderen in de tijd. Langdurige blootstelling aan geluid kan een effect hebben op uw gezondheid.

Wettelijke regels

Om te voorkomen dat u last heeft van geluid, zijn er wettelijke regels die aangeven waar het geluidsniveau aan moet voldoen. Bij over de geluidsnorm heen wordt gegaan, dan mag de gemeente hier iets tegen doen.  

Overlast melden

Heeft u last van lawaai? Ga dan in gesprek met de veroorzaker van het lawaai. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een Melding Openbare Ruimte maken (kies categorie: Handhaving Boa's). Bij klachten, meldingen of milieucontroles kan er een geluidsmeting worden uitgevoerd. 

Tips tegen geluidsoverlast 

Vliegtuigen

Als u last heeft van het lawaai van (grote) vliegtuigen dan kunt u dat melden bij de meldpunten van de nabijgelegen vliegvelden. Bij welk meldpunt u moet zijn, hangt af van het vliegveld waar het vliegtuig vanaf vertrekt of landt. U kunt op het moment van de overlast op omgevingsinfoschiphol.nl achterhalen om welke vlucht het gaat en waar het vliegtuig naartoe gaat of vandaan komt.

  • Voor een melding over vliegtuigen die afkomstig zijn van de luchthaven Schiphol, kunt u terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Op het BAS vindt u bijvoorbeeld ook informatie waarom er op de ene dag meer overlast is dan op de andere dag (bijvoorbeeld omdat de vliegroutes zijn veranderd vanwege werkzaamheden).
  • Voor de overlast van vliegtuigen die afkomstig zijn van Lelystad Airport, kunt u een melding doen bij het Meldpunt Lelystad Airport (MLA).
  • De provincie is het bevoegd gezag voor het inpassen van regionale luchthavens (bijvoorbeeld vliegveld Hilversum). Bij  eventuele klachten kunt u contact opnemen met PNHLuchtvaart@noord-holland.nl of service-punt@noord-holland.nl.

Uw meldingen worden meegenomen in de periodieke rapportages die het BAS/MLA/provincie opstelt. Zij geven vervolgens advies aan de betrokken partijen zoals Schiphol, Amsterdam Lelystad Airport, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die partijen kunnen de analyses van het BAS/MLA/provincie gebruiken om voorstellen te doen voor hinderbeperkende maatregelen. Op die manier kan de besluitvorming over luchthavens worden beïnvloed.

Daarnaast kunt u zich eventueel aansluiten bij een vertegenwoordiging van omwonenden in de Omgevingsraad Schiphol of ORS. Sinds 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol de plek waar alle partijen, vraagstukken en belangen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen.

Verkeersgeluid

Bij nieuwbouw van woningen en het vaststellen van bestemmingsplannen wordt ook gekeken naar de geluidsbelasting. De geluidsbelasting op bestaande woningen is in het verleden onderzocht. Woningen waarbij de geluidbelasting boven een bepaalde waarde lag, zijn op een saneringslijst terechtgekomen. De regels over geluidshinder van weg- en railverkeer en grote lawaaiproducerende bedrijfsterreinen staan in de Wet geluidhinder.

Bedrijfsgeluid

Voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, gelden vaak algemene regels uit het Activiteitenbesluit of specifieke regels uit een milieuvergunning. Hierin staan maximale geluidsniveaus waarbij wordt aangenomen dat daarbij geen of beperkt overlast bestaat. Kijk voor meer informatie op de pagina Milieuregels voor bedrijven.

Geluid bij evenementen en festiviteiten

Bij evenementen en festiviteiten (bijvoorbeeld bij live optredens) wordt vaak niet voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Voor het overschrijden van het geluidsniveau kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Dit geldt ook voor incidentele ontheffingen van de geluidsvoorschriften voor aangewezen collectieve feestdagen, zoals Koningsdag.

Contact

Voor meer informatie over geluid kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.