Het waterloket is onderdeel van het Omgevingsloket van de gemeente. U kunt hier een vergunning aanvragen, melding doen en vragen stellen over oppervlaktewater, riolering en grondwater.

Werkzaamheden aan of in het water

Op basis van de Waterwet is een melding of vergunning nodig voor werkzaamheden aan of in het water.

Heb ik een vergunning nodig of volstaat een melding?

Op de pagina vergunningen van Waternet krijgt u antwoord op deze vraag. 

Aanvragen 

 • Online: Het is mogelijk meldingen en vergunningen in te dienen via het Omgevingsloket.
 • Loket: Voor meldingen en aanvragen kunt u terecht bij het Omgevingsloket van de gemeente.

Kosten

Er zijn geen leges verschuldigd voor een watervergunning of watermelding.

Voorkomen van wateroverlast

Wat doet de gemeente

 • Op de Gooilandweg, in het plantsoen bij de E. Ludenstraat, is een zogenaamde wadi gemaakt. Daar stroomt het overtollige water in dat anders op straat blijft staan. Vanuit deze wadi zakt het water langzaam in de bodem. Zo wordt het riool ontlast.
 • Bij het kruispunt Ambachtsweg - Eemlandweg hebben we de hemelwaterriolen aan elkaar gekoppeld. Daardoor stroomt het water sneller naar de singels.
 • De komende jaren gaan we ook op andere plekken, waar het risico bestaat op wateroverlast, maatregelen treffen. Daarbij maken we vooral gebruik van natuurlijke momenten. Bijvoorbeeld het toepassen van waterpasserende bestrating in een straat die toch al opnieuw bestraat moet worden.

Wat kunt u zelf doen

 • Het is belangrijk dat zo min mogelijk water in de richting van de riolering loopt en zoveel mogelijk direct in de bodem zakt. Veel planten en weinig tegels in uw tuin helpen daarbij.
 • Er zijn eenvoudige ondergrondse systemen waarop u uw dakafvoer of terras kunt aansluiten en van waaruit het hemelwater de bodem inzakt. Goed voor uw planten en het scheelt besproeien in de zomer.
 • Ook het aanleggen van groene daken helpt om de riolering te ontlasten. Dat ziet er ook nog eens fraai uit. Het isoleert uw woning (warm in de winter, koel in de zomer) en is goed voor de vogels.

Wie is verantwoordelijk?

Binnen de gemeente Huizen hebben wij allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor het water. Hieronder leest u wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Inwoners, bezoekers en bedrijven

 • Correct rioolgebruik: Gebruik het riool waarvoor het bedoeld is. Wat wel en wat niet in het riool kan leest u op de website van de Rijksoverheid.
 • Watergangen: Signaleert u vuil, dode vis of andere dieren in het oppervlaktewater, dan is snel handelen belangrijk om te voorkomen dat het erger wordt.
 1. Bij meerdere dode dieren en warm weer (hoger dan 20 graden) is haast geboden om in actie te komen. De kans is groot dat de sterfte zich uitbreidt als het om de ziekte botulisme gaat. Bel direct 14035 om uw melding telefonisch door te geven. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Dierenambulance (035) 683 03 00.
 2. Heeft u waterverontreiniging, zoals olie of gevaarlijk afval gesignaleerd? Of ligt er zwerfvuil in het water? Meld het via Melding Openbare Ruimte.

Verantwoordelijkheden eigenaren van onroerend goed

 • Woning/bedrijfspand: Bij wateroverlast of vocht is in eerste instantie de eigenaar van het onroerend goed verantwoordelijk. Ook bij wateroverlast in kelders of laaggelegen delen.
 • Verstopping van het riool: Een verstopping van het riool binnen de erfgrens valt onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. U kunt zelf onderzoeken waar het probleem ligt, door het erfscheidingsputje van het riool op te graven. Het putje bevindt zich meestal 50cm binnen de perceelgrens.
 1. Als het putje vol water staat dan zit de verstopping in het gemeenteriool. U meldt dit dan via Melding Openbare Ruimte. Openbare Werken verhelpt de verstopping dan. Dit is kosteloos, tenzij blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool. Dan zijn de kosten voor rekening van de veroorzaker.
 2. Staat er géén water in het putje, dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen. De kosten zijn voor uw rekening. Op internet zijn deze bedrijven te vinden met de zoekterm ‘rioolontstopping Huizen’.

Verantwoordelijkheden Waterschap

De belangrijkste partner van de gemeente bij het watermanagement is het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het waterschap is verantwoordelijk voor:

 • Waterkwaliteit: Afvalwaterzuivering.
 • Waterkwantiteit: Droge voeten.
 • Zorg voor de waterkeringen: Dijken en dammen.

Het uitvoeringsorgaan van AGV is Waternet. Veel taken en projecten voeren we samen uit, zoals het realiseren van voldoende waterberging en natuurvriendelijke oevers.

Verantwoordelijkheden gemeente

 • Transport afvalwater en hemelwater: De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van riolen, persleidingen en rioolgemalen voor het transport van afvalwater en hemelwater in Huizen.
 • Problemen met grondwater: Deze worden voorkomen en verholpen door de gemeente.
 • Oppervlaktewater: De gemeente voorziet in de realisatie en het onderhoud van voorzieningen om te genieten van het oppervlaktewater.

We zien steeds vaker dat regenbuien heftig zijn. Riolen kunnen al dat water soms niet meer aan, waardoor straten blank staan. Erger is het als het water woningen inkomt en er schade ontstaat. Daarom werken we hard aan maatregelen om wateroverlast te voorkomen.  

Melding over openbaar riool of openbare weg

Problemen of overlast op de openbare weg of die voortkomen uit het openbare riool meldt u via een Melding Openbare Ruimte.

Vragen

Heeft u vragen of zelf ideeën, laat het ons weten! Wij werken graag met u samen om Huizen klimaatbestendig te maken. U kunt bellen naar 14 035, of een mail sturen naar gemeente@huizen.nl. Of neem contact op met het Omgevingsloket van de gemeente Huizen.