Het college heeft op 4 juli besloten om eind 2023 maximaal 30 woonunits op het Ellertsveld te plaatsen. Dit om een groep Oekraïners, die nu op de Bovenmaatweg verblijft, te herhuisvesten in de buurt waar zij al sinds maart 2022 wonen. 
De volgende vragen en antwoorden worden regelmatig geactualiseerd.

Inventarisatie locaties tijdelijke woonunits Oekraïners Bovenmaatweg

In juli 2023 heeft het college besloten om voor de groep Oekraïners aan de Bovenmaatweg tijdelijke woonunits te gaan bouwen op de locatie Ellertsveld. Deze locatie kwam als beste optie naar voren uit een inventarisatie van mogelijk geschikte locaties in Huizen, na een langere zoektocht naar alternatieven. Er is een notitie geschreven die een overzicht biedt van de locaties die onderzocht zijn, de werkwijze, de uitgangspunten, de criteria en de uitkomsten. Bekijk de Notitie locaties tijdelijke wooneenheden opvang Oekraïners.

Schetsontwerp indeling tijdelijke woonunits voor Oekraïners gepresenteerd

Op dinsdag 5 september vond het eerste Klankbordgroepoverleg plaats over de tijdelijke woonunits op locatie het Ellertsveld bestemd voor de herhuisvesting van Oekraïeners die nu op de Bovenmaatweg verblijven. Bij het overleg werd onder andere het eerste Schetsontwerp van de indeling van de woonunits gepresenteerd door de projectgroep. Omwonenden en andere inwoners van Huizen kunnen hier tot en met 12 september 2023 op reageren via e-mail opvang@huizen.nl.

Meer informatie vindt u op deze pagina onder het kopje ‘Meedenken’.

Tijdelijke woonunits voor Oekraïense vluchtelingen

Hoe zien de woonunits eruit?

De tijdelijke woonunits voldoen aan de moderne standaard en beschikken over een eigen douche- en kookgelegenheid, waardoor een zekere mate van privacy wordt geboden. 

Een verdieping woning van ongeveer 12,3 meter lang bij 4,4 meter breed.
Voorbeeld van het exterieur van een tijdelijke woonunit. De uiteindelijke woonunits zullen voldoen aan de specifieke toegankelijkheidseisen van de doelgroep (Oekraïners met een beperking). 
Tweede voorbeeld van het exterieur van een tijdelijke woonunit. De uiteindelijke woonunits zullen voldoen aan de specifieke toegankelijkheidseisen van de doelgroep (Oekraïners met een beperking).
Woonkamer met een bank, koffietafel, loungestoelen en planten
Voorbeeld van het interieur van een tijdelijke woonunit. Het uiteindelijke interieur zal voldoen aan de (toegankelijkheids-)eisen en behoefte van de doelgroep (Oekraïners met een beperking). 
Voorbeeld plattegrond van een tijdelijke woonunit.
Tijdelijke woonunit met lichtgrijze houtachtige buitenkant
De kleur van de tijdelijke woonunits.

Tijdelijke bewoners

Om wat voor mensen gaat het? 

Het gaat om een groep van ongeveer 60 Oekraïense vluchtelingen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Zij verblijven sinds maart 2022 samen met hun verzorgers (vaak een familielid of vriend) op de tijdelijke opvanglocatie Bovenmaatweg 333 in Huizen. Medewerkers van Sherpa en Versa Welzijn voorzien in de benodigde extra begeleiding en verzorging.

Sinds wanneer zijn de mensen in Nederland? 

In maart 2022 is deze groep mensen in Huizen aangekomen. 

Spreken ze al Nederlands/Engels?

De bewoners spreken (nog) geen Nederlands. Een enkeling spreekt Engels.

Werken deze mensen ook? 

Ja, een aantal van hen werkt. 

Zijn er kinderen bij? 

Ja, er zijn ook kinderen bij met en zonder beperking.  

Locatiekeuze

Waarom deze locatie? 

De gemeente Huizen is sinds ongeveer een jaar, samen met de Alliantie en Sherpa, op zoek naar een passende tijdelijke opvanglocatie voor de Oekraïense bewoners. De locatie moet voldoen aan de specifieke (zorg-)behoeften van deze groep mensen met een beperking. Zorglocaties zijn schaars in Nederland en dat geldt ook voor Huizen. Omdat er geen geschikte bestaande zorglocatie is gevonden, is vervolgens gezocht naar een te ontwikkelen locatie voor maximaal 30 tijdelijke woonunits. De locatie op het veld naast de (SBO) school ‘De Wijngaard’, Ellertsveld nummer 3 is daarbij als beste optie naar voren gekomen. 

De locatie voldoet aan alle belangrijke voorwaarden die gesteld zijn aan de opvang van deze kwetsbare groep mensen. Een belangrijk criterium is de aansluiting bij de sociale infrastructuur in de wijk waarin zij al meer dan een jaar wonen. Zij vinden inmiddels hun weg in de buurt en andersom. Er zijn goede contacten met maatschappelijke organisaties, de nabijgelegen kerk(en), scholen en omwonenden van de huidige locatie. Ook maken ze gebruik van zorgverleners en (zorg-)faciliteiten in de wijk, waaronder huisartsen. Door te kiezen voor een locatie nabij de huidige locatie, blijft het mogelijk om (professionele) zorg voor de bewoners beperkt te houden.

Daarnaast spelen zaken als toegankelijkheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid van nutsvoorzieningen, voldoende ruimte voor wonen en een groene omzoming, en afstand tot de nabijgelegen woningen een rol, vanuit de wens om de privacy zoveel mogelijk te borgen voor omwonenden en de bewoners.

Locatie Ellertsveld is de beste optie, onder andere vanwege de goede ruimtelijke inpasbaarheid. De woonunits kunnen grotendeels worden ingepast in het reeds aanwezig groen. Wij houden hierbij rekening met de bestaande groene omzoming van de locatie en zullen, mede in overleg met de klankbordgroep (waar u ook aan deelneemt) de locatie verder inrichten/beplanten.

Waarom is niet gekozen voor een andere locatie in Huizen?

De overige locaties, die bij een eerste inventarisatie van locaties zijn meegenomen bleken niet of minder geschikt en/of voldeden niet aan alle eisen. Het college heeft uit oogpunt van zorgvuldige en duidelijke communicatie tot op heden de alternatieve locaties niet genoemd om onnodige onrust te voorkomen en alle aandacht te richten op een goede inpassing in de huidige locatie. 
Tegelijkertijd wil het college ook graag ingaan op de behoefte aan meer informatie over de locatiekeuze.
Daarom is besloten om alle beschikbare informatie over het afwegingsproces, de besproken locaties en criteria op een rij te zetten. Deze informatie wordt uiterlijk op 11 september met u gedeeld, en wordt daarnaast ook gepubliceerd op deze website.

Is er een ecologische onderbouwing?

Eind september 2023 wordt de aanvraag voor de benodigde tijdelijke omgevingsvergunning gepubliceerd, op basis van het definitieve ontwerp waarin de reacties van omwonenden zijn meegenomen en de uitkomsten van de onderzoeken. De ecologische onderbouwing volgt uit het flora en fauna onderzoek dat reeds gestart is.

Wat is het effect op het verkeer op deze locatie?

De verkeerskundige effecten zijn zeer beperkt vanwege de doelgroep en het parkeren kan geheel op het tijdelijke terrein opgevangen worden.

Waarom verhuist deze groep niet naar de huidige opvanglocaties voor Oekraïners, zoals voormalig hotel Newport? 

Op de huidige opvanglocaties in Huizen zijn er geen plekken beschikbaar voor deze Oekraïners. Daarnaast zijn ze niet geschikt, omdat deze Oekraïners een specifieke zorgbehoefte hebben met de daaraan verbonden bijzondere toegankelijkheidseisen. 

Luchtfoto van de locatie Ellertsveld waar de tijdelijke woonunits geplaatst worden.

Aanleiding en noodzaak

Waarom wordt het pand aan de Bovenmaatweg verbouwd en heeft Sherpa deze locatie nodig? 

Zorglocaties zijn schaars. De opvanglocatie Bovenmaatweg (en Oostkade) is eigendom van de Alliantie en staat al geruime tijd op de planning om te worden getransformeerd tot een eigentijdse woon-/zorglocatie voor cliënten van Sherpa. Dat zijn cliënten met een groeiende zorgbehoefte vanwege dementie, die nu verblijven op andere locatie(s) in Huizen en op de wachtlijst staan voor herhuisvesting. Dat betekent dat de Oekraïense bewoners moeten verhuizen naar een andere tijdelijke locatie.

Zorg en zelfredzaamheid

Is de zorg wel goed geregeld voor deze mensen? 

Deze mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking worden begeleid door hun verzorgers (vaak een familielid of vriend). Medewerkers van Sherpa en Versa Welzijn voorzien daarnaast in de benodigde extra begeleiding en verzorging.

Is er toezicht? Is er locatiemanagement?

Ja, er is familie en er zijn verzorgers. Medewerkers van Sherpa en Versa Welzijn voorzien daarnaast in de benodigde extra begeleiding en verzorging.

Is er beveiliging? 

Ja, er is 24-uurs beveiliging/toezicht aanwezig voor de bewoners zelf. Er zijn geen incidenten geweest tussen de Oekraïners en de buurt zelf op de Bovenmaatweg-locatie. 

Zijn deze mensen wel zelfredzaam? 

De meesten van hen zijn zelfredzaam. De groep helpt en ondersteunt elkaar en op die manier zijn ze samenredzaam. Ze doen bijvoorbeeld hun eigen boodschappen, gaan naar school, werk en reizen met het openbaar vervoer.

Kan ik iets voor deze mensen doen als ze bij mij in de buurt wonen straks? 

Ja, u kunt uw hulp aanbieden via Vrijwilligerscentrale Huizen(externe link) en als buur met respect voor ieders privacy.

Meedenken

Hoe kan ik meedenken over het project/de inrichting?

De afgelopen tijd is gewerkt aan het eerste Schetsontwerp voor het plan (zie illustratie). Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Kaart met locatie van indeling Ellertsveld

Het eerste Schetsontwerp is tot stand gekomen in overleg met de bewoners van de Bovenmaatweg, het locatiemanagement van Versa Welzijn en Sherpa. Op basis van de reacties van omwonenden en de school, die tot 15 augustus hun ideeën kenbaar konden maken. Onderwerpen daarbij waren: een groene omzoming, zichtlijnen en aanblik, privacy, bomenbehoud, extra vergroening, zoveel mogelijk laagbouw, uitstraling, ruimte voor het speelveld en (openbare) toegankelijkheid.
 
De gemeente zal de komende maanden op verschillende manieren de omwonenden informeren en betrekken bij de planuitwerking. Daarbij bieden we iedereen tot en met 12 september 2023 de gelegenheid om te reageren op het Schetsontwerp. Dat kan per e-mail via: opvang@huizen.nl.
 
De onderwerpen waar u suggesties op mee kunt geven zijn:

 • De groenvoorzieningen (waar, wat en hoeveel, eventuele wensen/vragen)
 • Het toegangspad (eventuele wensen/vragen)
 • De parkeerplaatsen (eventuele wensen/vragen)
 • De zichtlijnen (eventuele wensen/vragen)
 • Speeltoestellen (eventuele wensen/vragen)
 • Overige onderwerpen (eventuele wensen/vragen)

Kan ik deelnemen aan een klankbordgroep?

Inmiddels hebben 15 omwonenden zich aangemeld voor de Klankbordgroep. De Klankbordgroep kwam op dinsdag 5 september voor het eerst bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Niek Meijer en in aanwezigheid van Wethouder Karin van Werven en wethouder Roland Boom. Behalve omwonenden namen ook de locatiemanager van de opvanglocatie van Versa Welzijn, de projectleider en een vertegenwoordiging van projectteamleden van de gemeente deel aan de bijeenkomst.
De Klankbordgroep heeft een adviserende rol  en zal op periodieke basis bijeenkomen om te evalueren hoe het gaat. Indien na het derde jaar de opvang nog altijd nodig is, besluit het college mede op basis van de evaluatie over eventuele opvang in het vierde en vijfde jaar. 
Wilt u in contact komen met de Klankbordgroep(leden)? Stuurt u dan een e-mail aan opvang@huizen.nl onder vermelding van het onderwerp ‘Klankbordgroep’. 

Planning

Wat zijn de vervolgstappen na het besluit van het college? 

Het college heeft op 4 juli besloten om eind 2023 maximaal 30 woonunits op het Ellertsveld te plaatsen. Belanghebbenden konden tot 15 augustus 2023 hun ideeën kenbaar maken.

Op 5 september is het Schetsontwerp gepresenteerd aan de Klankbordgroep Ellertsveld en op 6 september is het online gepubliceerd op de website van de gemeente. Belanghebbenden kunnen hier tot en met 12 september 2023 op reageren. 
Het Schetsontwerp is afgestemd met de Oekraïense bewoners en de indeling van de tijdelijke woonunits is in overleg met hen afgestemd op hun zorgbehoeften. De benodigde onderzoeken naar bodem, stikstof, flora en fauna zijn gestart. 

Vervolgstappen en planning

 • 12 september 2023: Uiterste datum voor reacties op het Schetsontwerp.
 • 26 september 2023: Vaststelling Definitief Ontwerp op basis van reacties en indienen aanvraag omgevingsvergunning.
 • Eind oktober 2023: Besluit omgevingsvergunning en start werkzaamheden (bouwrijp maken). Vanaf het moment van publicatie van dit besluit is bezwaar en beroep mogelijk door omwonenden en andere belanghebbenden. 
 • November 2023: Bouwwerkzaamheden en inrichting terrein. 
 • December 2023: verhuizing bewoners Bovenmaatweg naar de tijdelijke woonunits.

Op 26 september wordt het Definitief ontwerp vastgesteld en wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Daarna neemt het college eind oktober een zogeheten tijdelijk ontheffingsbesluit met het definitieve ontwerp waarin zoveel als mogelijk de reacties van omwonenden zullen worden meegenomen. Hiermee zullen de woningen in ieder geval planologisch de komende 5 jaar toegestaan  zijn. Op dit besluit is bezwaar en beroep mogelijk. 
Als alles volgens planning verloopt, zullen de Oekraïense bewoners in december hun intrek kunnen nemen in de tijdelijke woonunits.

Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats en na drie jaar besluit het college mede op basis van de evaluaties over eventuele opvang in het vierde en vijfde jaar. 

Wanneer start de bouw? 

Als alles volgens planning verloopt start de bouw van de tijdelijke woonunits in november 2023. 

Wanneer komen de Oekraïners?

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de bewoners in december 2023 verhuizen naar deze tijdelijke woonunits. Deze groep woont echter al ruim een jaar op de Bovenmaatweg in de dezelfde wijk. 

Hoe lang blijven ze op deze locatie wonen? 

Gezien de situatie in Oekraïne is moeilijk te voorspellen hoe lang de tijdelijke woonunits noodzakelijk zijn. Het gaat daarom nog altijd om een noodoplossing. 

Is er een kans dat er in de toekomst nog meer tijdelijke woonunits komen op deze plek? 

Nee, het gaat om maximaal 30 tijdelijke woonunits op deze plek. 

Proces

Wat is de rol van de gemeenteraad in dit proces?

De gemeenteraad is door wethouder Karin van Werven (Sociaal Domein) geïnformeerd over het plan in een Commissiemededeling Sociaal Domein op 5 juli 2023(externe link)

Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd gezag voor het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning. Voor de gemeenteraad is er geen andere rol dan de reguliere controlerende rol ten opzichte van het college. 

Welke artikelen uit de wet- en regelgeving liggen aan de procedure ten grondslag?

De grondslag voor het plaatsen van de units is te vinden in de Staatsnoodwet (officieel: Regeling opvang ontheemden Oekraïne(externe link)). Deze wet verplicht de burgemeester zorg te dragen voor de opvang van ontheemden, waaronder het aanbieden van een opvangvoorziening. Deze regeling is ter informatie bijgevoegd. 

In de brief ‘bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang’(externe link) van 29 november 2022 heeft de verantwoordelijke staatssecretaris aangegeven, dat de capaciteitsbehoefte voor asielopvang sterk gestegen is en dat de opvang volgens een bepaalde verdeelsleutel in alle provincies moet plaatsvinden. Gemeenten hebben een taak in het huisvesten van statushouders en het mogelijk maken van asielopvangvoorzieningen; waaronder opvang van de Oekraïense ontheemden. 

Op het moment dat er een geschikte locatie in beeld is, moet de bouw c.q. de plaatsing van units en het gebruik ervan vervolgens ook formeel geregeld worden. Dat gebeurt hier met een tijdelijke omgevingsvergunning op basis van artikel 5.16 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor)(externe link).

Hoe gaat de verdere besluitvormingsprocedure?

Bij de te volgen besluitvormingsprocedure is er geen mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Daarom zijn de omwonenden op voorhand geïnformeerd over het voornemen. De reacties vanuit de omgeving worden zo goed mogelijk  betrokken bij het te nemen besluit. Vervolgens dient de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke ontheffing in. Die wordt zoals gebruikelijk gepubliceerd in de Omrooper en het digitale gemeenteblad. 

Eind oktober 2023 wordt een besluit genomen op de aanvraag. Als het besluit genomen wordt om de tijdelijke ontheffing te verlenen, zijn de woningen in ieder geval planologisch de komende 5 jaar toegestaan. Het is de intentie dat de woningen maximaal gedurende 5 jaar op het Ellertsveld blijven staan. 

Er wordt dan ook een tijdelijke omgevingsvergunning afgegeven voor vijf jaar. Daarna loopt de omgevingsvergunning af. Een eventuele tijdelijke verlenging van nog eens 5 jaar is alleen mogelijk als er een nieuwe procedure wordt doorlopen, want het bestemmingsplan blijft ongewijzigd.

Het college kan hier tegelijkertijd geen harde garanties over afgeven. Ook kan het college geen uitsluitsel bieden over eventuele andere invullingen van de locatie gedurende deze periode. Dat heeft niks te maken met de locatie Ellertsveld, want dit geldt voor álle locaties in Huizen. Het is onmogelijk om te voorspellen wat er in de toekomst in de samenleving gebeurt waardoor er een nieuwe noodzaak voor huisvesting zou kunnen ontstaan op plekken in Huizen die op dit moment nog niet zijn bebouwd. Het college wil geen beloften doen die het niet kan waarmaken. 

Jaarlijks zal de gemeente in met de Klankbordgroep evalueren hoe de opvang verloopt. Als na het derde jaar de opvang nog altijd nodig is, besluit het college mede op basis van de evaluatie over eventuele opvang in het vierde en vijfde jaar.

Buurtbewoners worden via de Klankbordgroep uitgenodigd om mee te denken over de criteria op basis waarvan de evaluatie plaatsvindt. Na drie jaar volgt onder andere op basis van de evaluaties, een besluit over eventuele voortzetting van de opvang in het vierde en vijfde jaar. 

Er is geen enkele intentie voor permanente bebouwing op de locatie Ellertsveld. Dat is vanuit het bestemmingsplan ook niet toegestaan. 

Wat zijn de mogelijkheden en termijnen voor het indienen van een zienswijze en/of beroep en bezwaar?

Bij een aanvraag om een tijdelijke omgevingsvergunning wordt de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd. Dat betekent dat er geen mogelijkheid is om een zienswijze in te dienen. Zoals hiervoor al toegelicht, hebben wij omwonenden op voorhand geïnformeerd over de voorgenomen tijdelijke plaatsing van woonunits. Doel is om reacties vanuit de omgeving toch zo goed mogelijk te betrekken bij het te nemen besluit.

In het besluit om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen (eind oktober 2023, exacte datum is nog onbekend), zullen wij motiveren op basis van welke criteria wij gekozen hebben voor locatie Ellertsveld en waarom andere locaties niet of minder geschikt bleken. 

Tegen het besluit om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen, kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt na het daadwerkelijk besluit. Ook kan verzocht worden om een voorlopige voorziening te treffen. Dit is een aparte procedure naast de bezwaarprocedure, waarin aan de rechter gevraagd wordt om de vergunning niet in werking te laten treden, zolang een bezwaar nog in behandeling is. 

Bezwaar en beroep

Vanaf wanneer kan ik in beroep gaan?

Overweegt u eventueel in beroep te gaan tegen de tijdelijke omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders? Dan kan dit vanaf eind oktober. Volg dan de publicaties van de gemeente op de website of in ‘De Omrooper’ (de gemeentepagina’s in het Nieuwsblad voor Huizen). U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief(externe link) van De Omrooper. U ontvangt dan de nieuwsbrief per e-mail.

Wat zijn de mogelijkheden van beroep bij hogere instanties na een mogelijke afwijzing van beroep of bezwaar door de gemeente? 

Tegen de beslissing op bezwaar kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland na het daadwerkelijke besluit. Vervolgens staat tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep open bij de Raad van State. Ook hiervoor geldt een termijn van zes weken na de uitspraak. Ook bij deze procedures kan verzocht worden om een voorlopige voorziening.

Is het de bedoeling dat er in de toekomst permanente bebouwing op de locatie komt? 

De gemeente heeft geen enkele intentie voor permanente bebouwing op de locatie Ellertsveld. Dat is vanuit het bestemmingsplan ook niet toegestaan. 

Is er een mogelijkheid dat de opvanglocatie langer gebruikt wordt of dat er (op termijn) andere mensen komen wonen?

Veel vragen gaan over de maximale termijn van de woonunits en eventuele andere bewoners in de toekomst. Het college hecht eraan te benadrukken dat de intentie is om deze groep Oekraïners op de locatie Ellertsveld voor een periode van maximaal vijf jaar op te vangen. Er wordt dan ook een tijdelijke omgevingsvergunning afgegeven voor vijf jaar. Daarna loopt de omgevingsvergunning af. Een eventuele tijdelijke verlenging van nog eens vijf jaar is alleen mogelijk als er een nieuwe procedure wordt doorlopen, want het bestemmingsplan blijft ongewijzigd. 

Het college kan hier tegelijkertijd geen harde garanties over afgeven. Ook kan het college geen uitsluitsel bieden over eventuele andere invullingen van de locatie gedurende deze periode. Dat heeft niks te maken met de locatie Ellertsveld, want dit geldt voor álle locaties in Huizen. Het is onmogelijk om te voorspellen wat er in de toekomst in de samenleving gebeurt waardoor er een nieuwe noodzaak voor huisvesting zou kunnen ontstaan op plekken in Huizen die op dit moment nog niet zijn bebouwd. Het college wil geen beloften doen die het niet kan waarmaken. 
Jaarlijks zal de gemeente in met de Klankbordgroep evalueren hoe de opvang verloopt. Als na het derde jaar de opvang nog altijd nodig is, besluit het college mede op basis van de evaluatie over eventuele opvang in het vierde en vijfde jaar.

Waarom heeft het college besloten om de opvang op deze manier te organiseren? 

Het is de verantwoordelijkheid van het college om alle belangen af te wegen en soms lastige keuzes te maken. Gemeenten hebben van het Rijk de taak gekregen om te zorgen voor de opvang van Oekraïense ontheemden, bovendien ziet het college het als een morele plicht om de groep kwetsbare Oekraïners van de Bovenmaatweg te blijven helpen. De groep Oekraïners verblijft inmiddels bijna anderhalf jaar op hun huidige tijdelijke locatie en dit verloopt (ondanks de beperkingen van de huidige locatie) bijzonder goed. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan en de wijze waarop vrijwilligers en professionals deze mensen hebben opgevangen en nu nog dagelijks ondersteunen, laat zien hoe de Huizer samenleving omgaat met mensen in nood. Het college wil deze bijzondere groep mensen blijven helpen zo lang dat nodig is en weet dat hier ook draagvlak voor is vanuit de Huizer samenleving.
Ook blijkt uit recente cijfers dat de opvangcapaciteit van vluchtelingen uit Oekraïne onder grote druk staat. In Nederland is 98,6% van de 80.990 beschikbare opvangplekken bezet en het aantal vluchtelingen neemt naar verwachting toe. Daar komt in dit specifieke geval bij dat het om een kwetsbare groep Oekraïners gaat die door hun specifieke woonbehoeften niet in aanmerking komen voor het grootste deel van de bestaande opvangplekken en locaties. 

Wordt rekening gehouden met de leerlingen van de school voor bijzonder onderwijs?

De (bouw)werkzaamheden worden opgepakt in overleg met de school om de prikkels voor de leerlingen te minimaliseren. Er volgt overleg met een afvaardiging van de Klankbordgroep over de aanrijroute en de uitvoering van het werk. Veiligheid tijdens de uitvoering heeft extra aandacht. 

Zijn er mogelijkheden voor het verhalen van planschade?

Op dit moment is ons beeld dat verzoeken hiertoe weinig kansrijk zijn in verband met de tijdelijkheid van de woonunits. Uiteraard staat het iedereen vrij om toch een verzoek in te dienen. Mochten we een ander beeld over de kansrijkheid krijgen, zullen wij dit laten weten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Tanja van Zundert, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, bereikbaar via t.vanzundert@huizen.nl en 06 50 09 82 54.

Hoe ziet het Schetsontwerp eruit?

Onderstaand Schetsontwerp is op 5 september gepresenteerd aan de Klankbordgroep. 
Bij de totstandkoming van dit Schetsontwerp zijn waar mogelijk ideeën, suggesties en wensen meegenomen die zijn opgehaald in gesprekken met omwonenden. Tot en met dinsdag 12 september 2023 is het mogelijk om per e-mail te reageren op dit Schetsontwerp via opvang@huizen.nl.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Kaart met locatie van indeling Ellertsveld

Indeling terrein

Er komen 27 wooneenheden, waarvan 24 op de begane grond en 3 op de 1e etage. Het aantal van 27 komt overeen met de huidige bezetting van het aantal kamers op de Bovenmaatweg. De indeling van de wooneenheden is afgestemd op de individuele zorgbehoefte van de bewoners.
 
Op de begane grond komt in Blok 2 een algemene ruimte als woonkamer voor gezamenlijk gebruik en ontmoeting (gevormd uit 3 samengestelde units). Daarnaast is er een kantoorruimte voor het locatiemanagement en toezicht/beheer.

Uiterlijk en kenmerken van de tijdelijke woonunits

 • Buitenkant in de kleur antraciet.
 • Glazen pui en ingang aan de voorzijde en ramen aan de achterzijde.
 • Voldoen aan het Bouwbesluit, tijdelijke bouw, onder certificaat 60 min brandwerend.

Parkeren

Op het terrein komt een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bewoners en zorgpersoneel. 
Er is een stalling voorzien voor fietsen en scootmobiels.

Groen

Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk groen te laten staan, en er is groen toegevoegd zodat de woonunits zoveel mogelijk zijn ingepakt in het groen. Er verdwijnen op basis van dit Schetsontwerp 5 bomen (waarvan 1 boom dood is) en er worden daarvoor in de plaats 10 nieuwe bomen geplaatste met een diameter van 12 tot 14 cm. Het bestaande groen is niet altijd winterhard en groenblijvend. Waar nodig wordt dit versterkt met extra groenblijvend groen. Het pad wordt verbreed en blijft openbare weg. Langs het pad worden hagen en bosplanten geplant. De beplanting is nader in te vullen in overleg met de hovenier en omwonenden. Rondom de installaties bij de zendmast wordt groen geplant en ook de kale muur van de school wordt ingegroend.

Speelveld

Het bestaande voetbalveldje wordt zoals het er nu naar uitziet verplaatst naar het veld naast de speeltuin. Hierover volgt nog overleg met de Klankbordgroep. In het midden van de locatie komen twee kunstgrasveldjes die goed rolstoeltoegankelijk zijn. Een daarvan met een halfopen stretchtent zodat men bij regen droog blijft. 

Hoe kan ik reageren op het Schetsontwerp?

Tot en met dinsdag 12 september 2023 is het mogelijk om per email te reageren op het Schetsontwerp op deze website via opvang@huizen.nl

De onderwerpen waar u suggesties op mee kunt geven zijn:

 • De groenvoorzieningen (waar, wat en hoeveel, eventuele wensen/vragen)
 • Het toegangspad (eventuele wensen/vragen)
 • De parkeerplaatsen (eventuele wensen/vragen)
 • De zichtlijnen (eventuele wensen/vragen)
 • Speeltoestellen (eventuele wensen/vragen)
 • Overige onderwerpen (eventuele wensen/vragen)

Contact

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website aanvullende vragen of wilt u persoonlijk met een van de omgevingsmanagers in gesprek? Neem dan - bij voorkeur via WhatsApp of sms - contact op via telefoonnummer 06 57 58 67 31 of per e-mail via opvang@huizen.nl.