Het college besloot op 4 juli 2023 om eind 2023 maximaal 30 woonunits op het Ellertsveld te plaatsen. Daarmee herhuisvest de gemeente een groep Oekraïners, die sinds maart 2022 op de Bovenmaatweg verblijft. De Alliantie wil de opvanglocatie Bovenmaatweg (en Oostkade) al langer veranderen in een toekomstbestendige moderne woon-/zorglocatie voor cliënten van Sherpa: ouderen met een groeiende zorgbehoefte.

De bouw op Ellertsveld startte op 30 oktober 2023. In december 2024 zijn alle 30 woonunits geplaatst. De hovenier heeft alle bomen en struiken volgens het ontwerp geplant op het Ellertsveld. De nieuwe voetbalgoaltjes worden in april geplaatst. Er komt geen hekwerk om het veld. 

Op woensdag 17 januari 2024 was er veel belangstelling bij de Kijkdag van de woonunits voor Oekraïners op het Ellertsveld. Burgemeester Niek Meijer en wethouder Karin van Werven verwelkomden de bezoekers en toekomstige bewoners. Samen met Henk Kouwenhoven (bestuurder van Sherpa) en Anne Oosterbaan (directeur van woningcorporatie De Alliantie).

Hoe kwam het project ook alweer tot stand? Hoe dachten de Klankbordgroep Ellertsveld, buurtbewoners en andere betrokkenen mee met de plannen? En wat werd er aangepast in de plannen? Lees het verderop terug bij ‘Samenvatting: achtergrond en terugblik op het project’.

Verbeteren verkeerssituatie Ellertsveld/De Wijngaard

Een van de conclusies uit de consultatie bij omwonenden en vanuit de Klankbordgroep-bijeenkomsten is dat er behoefte is aan het verbeteren van de verkeerssituatie rondom het halen en brengen van leerlingen bij de school De Wijngaard.

Donderdag 14 maart was er een informatieavond over ‘Verbeteren verkeerssituatie De Wijngaard’. Er waren rond de 20 omwonenden, ouders en andere betrokkenen aanwezig. Ook wethouder Fleur van der Kleij was aanwezig. Namens school was Sara van der Veer er. Het was een goede sessie waarin begrip voor elkaars situatie en standpunten was. Alle opgehaalde informatie wordt nu verwerkt en we hopen rond medio mei weer iets meer te kunnen vertellen. Wilt u op de hoogte blijven over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar opvang@huizen.nl

Oekraïners nodigen u uit voor een Burendag op 13 april

De circa 60 Oekraïners zijn op 6, 7 en 8 februari 2024 verhuisd naar hun nieuwe, tijdelijke woning op Ellertsveld. De verhuizing is goed verlopen

De komende weken nemen de Oekraïners de tijd om te settelen. In april willen de Oekraïense bewoners graag hun buren, van jong tot oud, verwelkomen en met hen kennismaken. Zij organiseren daarom een Open Huis met Oekraïense traktaties op 13 april, van 14.00 tot 16.00 uur. Wilt u langskomen op de Burendag? Dan bent u van harte welkom. Stuur een e-mail naar opvang@huizen.nl en laat ons weten met hoeveel personen u komt.

Omwonenden die willen meewerken bij het organiseren, zijn van harte uitgenodigd. Wilt u helpen? Stuur dan een e-mail aan opvang@huizen.nl.

Projectteam volgt wat er leeft in de wijk

Vanwege de situatie in Oekraïne is het moeilijk om te voorspellen hoe lang de tijdelijke woonunits nodig zijn. Het is nog altijd een noodoplossing. Het projectteam volgt de komende tijd wat er speelt en leeft in de wijk en op en rondom de opvanglocatie. Dat doet het team onder meer door maandelijks samen met de Klankbordgroep Ellertsveld te evalueren.

Jaarlijks een brede evaluatie 

Na drie jaar opvang besluit het college over eventuele opvang in het vierde en vijfde jaar. Dat doet het college onder meer op basis van de evaluaties  met de Klankbordgroep en de maandelijkse monitoring van de Klankbordgroep in het voorafgaande jaar. Het projectteam gaat daarbij ook in gesprek met andere belanghebbenden, zoals de school, omwonenden, de Oekraïense bewoners van de tijdelijke woonunits en maatschappelijke partners in de wijk. De Klankbordgroep heeft een adviserende rol. Het college stelt de evaluatie vast en deelt deze met de commissie Sociaal Domein.

Vrijwilligerswerk

Wilt u vrijwilligerswerk doen voor de Oekraïense vluchtelingen of spullen doneren? Neem dan contact op met de mensen van de Vrijwilligerscentrale. Zij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Stuur graag een e-mail naar info@vchuizen.nl of bel (035) 526 75 53.

Contact

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze webpagina vragen? Stuur dan een e-mail naar opvang@huizen.nl.

Samenvatting: achtergrond en terugblik op het project

Het college besloot op 4 juli 2023 om maximaal 30 woonunits op het Ellertsveld te plaatsen om een groep Oekraïners te herhuisvesten, die sinds maart 2022 op de Bovenmaatweg verbleef. De Alliantie wil de opvanglocatie Bovenmaatweg (en Oostkade) al langer veranderen in een toekomstbestendige moderne woon-/zorglocatie voor cliënten van Sherpa: ouderen met een groeiende zorgbehoefte. 

Huizers dachten mee over de plannen en inrichting van de opvanglocatie

Op basis van feedback van omwonenden, de school, de Klankbordgroep, de Oekraïners en andere belanghebbenden paste het projectteam de plannen en de uitvoering op meerdere punten aan waardoor het eindresultaat beter aansluit op de wensen van de buurt. 

Wijzigingen in het plan 

De belangrijkste wijzigingen die op basis van de verkregen input zijn doorgevoerd zijn:  

 • De drie woonunits bedacht op de 1e verdieping zijn nu op de begane grond gerealiseerd
 • Het terrein heeft een eigen toegang vanaf Enkerhuizerzand
 • Parkeren gebeurt op eigen terrein (3 parkeerplaatsen)
 • Er is meer en hoogwaardig groen geplant (wintergroen, hoog en/of bloeiend) en er zijn afspraken gemaakt over de inrichting en het onderhoud en beheer van het groen op en rond het Ellertsveld; het groen is tijdens de uitvoering op diverse plaatsen nog aangepast of toegevoegd in overleg met omwonenden
 • De oversteek voor voetgangers en fietsers bij de kruising Enkhuizerzand/De Drost is verbeterd door middel van een 'groene fietssluis’

Suggesties ten aanzien van de buurt

In overleg met de Klankbordgroep en de buurt en volgens de reguliere gemeentelijke procedures zijn ook andere suggesties meegenomen ten aanzien van de buurt. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Biologische bestrijding van bladluis op de bomen en het terugplaatsen van 1 tot 3 bomen in de groene berm op de kop bij De Drost (aan de kant van de Enkerhuizerzand). 
 • Het verplaatsen van het trapveld met voetbalgoals. De keuze voor de locatie legde het projectteam voor aan de buurt. De nieuwe goaltjes plaatst de aannemer in maart.
 • Het verbeteren van de 'Kiss & Ride-zone' én het ‘halen en brengen van kinderen’ van De Wijngaard. Zie hiervoor ook de informatieavond op donderdag 14 maart 2024.
 • De wens voor meer groen tussen de parkeervakken bij Enkerhuizerzand. Voorstel aan omwonenden volgt in maart. 
 • De inzet van (meer) verkeersregelaars tijdens de bouw.  
 • Betonnen paaltjes bussluis zijn teruggezet. 
 • Extra groenonderhoud vanwege loshangende takken in de populieren bij het wandelpad langs het water. 

Klankbordgroep Ellertsveld

Om bij de uitvoering van het project zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de wensen van de omwonenden, is de Klankbordgroep Ellertsveld opgezet onder wisselend voorzitterschap van burgemeester Niek Meijer en wethouder Sociaal Domein Karin van Werven. Ook wethouders Roland Boom en Fleur van der Kleij namen deel, wanneer de te bespreken onderwerpen hun portefeuille betroffen, naast ruim 20 omwonenden en belanghebbenden en betrokken ambtenaren uit het projectteam. De Klankbordgroep kwam vanaf 5 september 2023 om de twee weken bij elkaar. Vanaf januari 2024 is dit overleg maandelijks gedurende de gehele periode dat de woonunits er staan om te monitoren en te evalueren.

Communicatie met omwonenden

Het projectteam communiceerde naast de Klankbordgroep met de omwonenden via:

 • Informatiebrieven in de wijk (700 adressen), waarin het projectteam ook aan omwonenden en betrokkenen om suggesties en voorkeuren vroeg, om deze mee te nemen in de plannen
 • De website van de gemeente met antwoorden op veelgestelde vragen en actuele informatie
 • De Omrooper in Huizernieuws en de social media kanalen van de gemeente Huizen
 • De pers (artikelen in de lokale en regionale media)
 • Individuele afspraken die omwonenden (eventueel op locatie) maakten met projectmedewerkers

De bouwperiode

De bouw op het Ellertsveld startte op 30 oktober 2023. In december 2024 zijn alle 30 woonunits geplaatst, de bouwwerkzaamheden grotendeels afgerond en is het meeste groen aangeplant. Ook zijn er in februari 2024 extra putten geplaatst zodat het water makkelijk blijft wegstromen. Eind februari 2024 voerde de aannemer de laatste (afbouw)werkzaamheden uit.

Omgevingsvergunningen Ellertsveld

Kap boom en bouw tijdelijke woonunits

Het college heeft op vrijdag 27 oktober 2023 de benodigde omgevingsvergunningen afgegeven voor de kap van een boom en de bouw van tijdelijke woonunits op het adres Ellertsveld/Enhuizerzand. 

Voorschrift brandweer: verbreding toegangsweg 

Op voorschrift van de brandweer is één aanpassing gedaan aan het Definitief Ontwerp. De toegangsweg is verbreed. 

De vergunningen zijn vanaf 2 november 2023 gepubliceerd op de website van Huizen, webpagina Bekendmakingen, en op donderdag 2 november in ‘De Omrooper’(externe link) (de gemeentepagina in het Nieuwsblad voor Huizen). U kunt zich aanmelden voor de digitale editie van De Omrooper via: www.omrooper.nl/nieuwsbrief/aanmelden(externe link).

Inwerkingtreding 

De omgevingsvergunningen zijn in werking getreden op zaterdag 28 oktober 2023 (de dag na verzending van de kennisgevingen). Vanwege de nood voor opvang van de Oekraïners is een eventuele bezwarenprocedure niet afgewacht en zijn de bouwwerkzaamheden op maandag 30 oktober 2023 gestart. 

Bezwaar en beroep 

Voor omwonenden en andere belanghebbenden was het mogelijk om binnen zes weken gerekend vanaf zaterdag 28 oktober 2023 bezwaar en beroep tegen de vergunningen in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Bij het indienen van het bezwaarschrift, kon men ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

Op dinsdag 6 februari 2024 vond de hoorzitting plaats door de bezwarencommissie en werden de bezwaarmakers en het gemeentebestuur gehoord. De commissie geeft naar verwachting binnen 6 tot 8 weken haar advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. 

Aanvraag omgevingsvergunning Ellertsveld

Op 11 oktober 2023 werd de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het gaat om twee aanvragen (Bouw en Kap) die in de week van 16 oktober 2023 als openbare bekendmaking zijn gepubliceerd in de gemeentepagina (de Omrooper, editie van donderdag 19 oktober 2023(externe link)) en in het gemeenteblad(externe link). Bij de aanvraag horen bijlagen. Deze bijlagen kunt u onderaan de webpagina bekijken. 

De stukken zijn ook op afspraak (via omgeving@huizen.nl) in te zien op het gemeentehuis, of digitaal op te vragen via e-mail omgeving@huizen.nl.

Inventarisatie locaties tijdelijke woonunits Oekraïners Bovenmaatweg

In juli 2023 heeft het college besloten om voor de groep Oekraïners aan de Bovenmaatweg tijdelijke woonunits te gaan bouwen op de locatie Ellertsveld. Deze locatie kwam als beste optie naar voren uit een inventarisatie van mogelijk geschikte locaties in Huizen, na een langere zoektocht naar alternatieven. Er is een notitie geschreven die een overzicht biedt van de locaties die onderzocht zijn, de werkwijze, de uitgangspunten, de criteria en de uitkomsten. Bekijk de Notitie locaties tijdelijke wooneenheden opvang Oekraïnerslink naar pdf bestand.

Reacties op schetsontwerp verwerkt in Definitief ontwerp

Op dinsdag 5 september 2023 vond het eerste Klankbordgroepoverleg plaats over de tijdelijke woonunits op locatie het Ellertsveld bestemd voor de herhuisvesting van Oekraïners die nu op de Bovenmaatweg verblijven. Bij het overleg werd onder andere het eerste Schetsontwerp van de indeling van de woonunits gepresenteerd door de projectgroep. Omwonenden en andere inwoners van Huizen konden hier tot en met 12 september 2023 op reageren via e-mail opvang@huizen.nl. Op 20 september en 5 oktober 2023 vonden nog twee Klankbordgroepoverleggen plaats waarin de ideeën en feedback op het eerste Schetsontwerp van zowel de Klankbordgroepleden zelf als die van andere Huizers werden besproken. 

De aangedragen suggesties en ideeën zijn meegenomen in het Defintief Ontwerp dat op 10 oktober 2023 is vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders. Eind oktober nam het college hier een besluit over, zodat de bouwwerkzaamheden op 30 oktober 2023 konden starten.

Op 30 oktober 2023 is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Van oktober tot en met november werkt het projectteam met leveranciers en aannemers aan de inrichting en het uitwerken van groen, speelvoorzieningen en het parkeren in overleg met de Klankbordgroep en de buurt. Eind december 2023 werden de laatste tijdelijke woonunits geplaatst, in januari en februari 2024 vonden de laatste werkzaamheden plaats en in de tweede week van februari 2024 zijn de bewoners verhuisd naar hun nieuwe tijdelijke woonunits.

Meer informatie vindt u op deze pagina onder het kopje ‘Meedenken’.

Tijdelijke woonunits voor Oekraïense vluchtelingen

Hoe zien de woonunits eruit?

De tijdelijke woonunits voldoen aan de moderne standaard en beschikken over een eigen douche- en kookgelegenheid, waardoor een zekere mate van privacy wordt geboden. 

Oekraïners krijgen een tijdelijke woning op het Ellertsveld
De tijdelijke woonunits voldoen aan de specifieke toegankelijkheidseisen van de doelgroep (Oekraïners met een beperking). 17 januari 2024.
De binnenkant van een woonunit op het Ellertsveld
Voorbeeld van het interieur van een tijdelijke woonunit die nog niet helemaal is ingericht op het moment dat de foto werd genomen op 17 januari 2024.
Voorbeeld plattegrond van een tijdelijke woonunit.
Overzichtsfoto van de tijdelijke woonunits op het Ellertsveld.
Overzichtsfoto van de tijdelijke woonunits op het Ellertsveld (17 januari 2024).

Tijdelijke bewoners

Om wat voor mensen gaat het? 

Het gaat om een groep van ongeveer 60 Oekraïense vluchtelingen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Zij verblijven sinds maart 2022 samen met hun verzorgers (vaak een familielid of vriend) op de tijdelijke opvanglocatie Bovenmaatweg 333 in Huizen. Medewerkers van Sherpa en Versa Welzijn voorzien in de benodigde extra begeleiding en verzorging.

Sinds wanneer zijn de mensen in Nederland? 

In maart 2022 kwam deze groep mensen in Huizen aan. 

Spreken ze al Nederlands/Engels?

De bewoners spreken (nog) geen Nederlands. Een enkeling spreekt Engels.

Werken deze mensen ook? 

Ja, een aantal van hen werkt. 

Zijn er kinderen bij? 

Ja, er zijn ook kinderen bij met en zonder beperking.  

Locatiekeuze

Waarom deze locatie? 

De gemeente Huizen ging vanaf november 2022, samen met de Alliantie en Sherpa, op zoek naar een passende tijdelijke opvanglocatie voor de Oekraïense bewoners. De locatie moest voldoen aan de specifieke (zorg)behoeften van deze groep mensen met een beperking. Zorglocaties zijn schaars in Nederland en dat geldt ook voor Huizen. Omdat er geen geschikte bestaande zorglocatie  werd gevonden, ging men op zoek? naar een te ontwikkelen locatie voor maximaal 30 tijdelijke woonunits. De locatie op het veld naast de (SBO) school ‘De Wijngaard’, Ellertsveld nummer 3, kwam als beste optie naar voren. 

De locatie voldoet aan alle belangrijke voorwaarden die gesteld zijn aan de opvang van deze kwetsbare groep mensen. Een belangrijk criterium was een locatie te vinden in de wijk waarin zij al meer dan een jaar wonen (op de Bovenmaatweg). Zij vinden inmiddels hun weg in de buurt en andersom. Er zijn goede contacten met maatschappelijke organisaties, de nabijgelegen kerk(en), scholen en omwonenden van de huidige locatie. Ook maken ze gebruik van zorgverleners en (zorg)faciliteiten in de wijk, waaronder huisartsen. Door te kiezen voor een locatie nabij de huidige locatie, blijft het mogelijk om (professionele) zorg voor de bewoners beperkt te houden.

Daarnaast spelen zaken als toegankelijkheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid van nutsvoorzieningen, voldoende ruimte voor wonen en een groene omzoming, en afstand tot de nabijgelegen woningen een rol, vanuit de wens om de privacy zoveel mogelijk te borgen voor omwonenden en de bewoners.

Locatie Ellertsveld is de beste optie, onder andere vanwege de goede ruimtelijke inpasbaarheid. De woonunits zijn grotendeels verborgen in het reeds aanwezige groen. Er is rekening gehouden met de bestaande groene omzoming van de locatie en mede in overleg met de Klankbordgroep is de locatie verder ingericht/beplant.

Waarom is niet gekozen voor een andere locatie in Huizen?

De overige locaties, die bij een eerste inventarisatie van locaties zijn meegenomen, bleken niet of minder geschikt en/of voldeden niet aan alle eisen. Het afwegingsproces, de besproken locaties en de criteria zijn op een rij gezet in de Notitie locaties tijdelijke wooneenheden opvang Oekraïners.

Is er een ecologische onderbouwing?

Op 10 oktober 2023 is de aanvraag voor de benodigde tijdelijke omgevingsvergunning ingediend, op basis van het Definitieve Ontwerp waarin de reacties van omwonenden zijn meegenomen en de uitkomsten van de onderzoeken. Bij de aanvraag voor de tijdelijke omgevingsvergunning is ook de ecologische onderbouwing ingediend ‘Rapport Quickscan Flora en Fauna’. Die volgt uit het flora en fauna onderzoek dat heeft plaatsgevonden en het ‘Verkennend bodem- en asbestonderzoek Enkhuizerzand Huizen’.

Wat is het effect op het verkeer op deze locatie?

De verkeerskundige effecten zijn zeer beperkt vanwege de bewoners (mensen met een beperking) en het parkeren kan in principe geheel op het tijdelijke terrein opgevangen worden. In overleg met omwonenden, de school en de Klankbordgroep is gekeken naar de beste parkeermogelijkheden. Op dit moment wordt ook gekeken naar de bestaande verkeerssituatie rondom het halen en brengen van leerlingen bij 1 school, in overleg met de schooldirecties, de Klankbordgroep en eventueel omgeving, ouders, leerlingen en geïnteresseerden.

Waarom verhuist deze groep niet naar de huidige opvanglocaties voor Oekraïners, zoals voormalig hotel Newport? 

Op de huidige opvanglocaties in Huizen zijn geen plekken beschikbaar voor deze Oekraïners. Daarnaast zijn ze niet geschikt, omdat deze Oekraïners een specifieke zorgbehoefte hebben met de daaraan verbonden bijzondere toegankelijkheidseisen. 

Luchtfoto van de locatie Ellertsveld waar de tijdelijke woonunits geplaatst worden.

Aanleiding en noodzaak

Waarom wordt het pand aan de Bovenmaatweg verbouwd en heeft Sherpa deze locatie nodig? 

Zorglocaties zijn schaars. De opvanglocatie Bovenmaatweg (en Oostkade) is eigendom van de Alliantie en staat al geruime tijd op de planning om te worden getransformeerd tot een eigentijdse woon-/zorglocatie voor cliënten van Sherpa. Dat zijn cliënten met een groeiende zorgbehoefte vanwege dementie, die nu verblijven op andere locatie(s) in Huizen en op de wachtlijst staan voor herhuisvesting. Dat betekent dat de Oekraïense bewoners moeten verhuizen naar een andere tijdelijke locatie.

Zorg en zelfredzaamheid

Is de zorg wel goed geregeld voor deze mensen? 

Deze mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking worden begeleid door hun verzorgers (vaak een familielid of vriend). Medewerkers van Sherpa en Versa Welzijn voorzien daarnaast in de benodigde extra begeleiding en verzorging.

Is er toezicht? Is er locatiemanagement?

Ja, er is familie en er zijn verzorgers. Medewerkers van Sherpa en Versa Welzijn voorzien daarnaast in de benodigde extra begeleiding en verzorging.

Is er beveiliging? 

Ja, er is 24-uurs beveiliging/toezicht aanwezig voor de bewoners zelf. Er zijn geen incidenten geweest tussen de Oekraïners en de buurt op de Bovenmaatweg-locatie. 

Zijn deze mensen wel zelfredzaam? 

De meesten van hen zijn zelfredzaam. De groep helpt en ondersteunt elkaar en op die manier zijn ze samenredzaam. Ze doen bijvoorbeeld hun eigen boodschappen, gaan naar school, werk en reizen met het openbaar vervoer.

Kan ik iets voor deze mensen doen als ze bij mij in de buurt wonen straks? 

Ja, u kunt uw hulp aanbieden via Vrijwilligerscentrale Huizen(externe link) en als buur met respect voor ieders privacy.

Meedenken

Hoe konden inwoners meedenken over het project/de inrichting?

De afgelopen tijd is na presentatie van het eerste Schetsontwerp, gewerkt aan het Definitief Ontwerp voor het plan (zie illustratie) waarover op 20 oktober 2023 is besloten door het college. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van het Definitief Ontwerp

Kaart met definitieve locatie van indeling Ellertsveld
Definitief Ontwerp

De laatste planaanpassingen (zie illustratie Definitief Ontwerp) zijn gebaseerd op de inbreng van omwonenden, school, nieuwe bewoners en klankbordgroep. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn:

 • De drie woonunits op de 1e verdieping zijn nu op de begane grond gerealiseerd; de kantoorvoorziening is iets verplaatst om dit mogelijk te maken.
 • Scheiding verkeersstromen; het terrein heeft een eigen toegang langs het fietspad.
 • Het parkeren is op eigen terrein opgelost bij de ontsluiting aan westzijde.
 • De plannen voor toevoeging en kwaliteitsverbetering van het groen zijn verder uitgewerkt.
 • De oversteek voor voetgangers en fietsers wordt verbeterd bij de kruising Enkhuizerzand/De Drost (met toevoeging van een hek).

De overige suggesties zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan, in overleg met de Klankbordgroep en buurt en volgens de reguliere gemeentelijke procedures. Voorbeelden hiervan zijn het verplaatsen van de voetbalgoals, het verbeteren van de 'Kiss & Ride zone' en het in- en uitstapgebied van school.

Kaart met locatie van indeling Ellertsveld
Eerste Schetsontwerp

Het eerste Schetsontwerp is tot stand gekomen in overleg met de Oekraïense bewoners van de Bovenmaatweg, het locatiemanagement van Versa Welzijn en Sherpa. De indeling van de tijdelijke woonunits is in overleg met hen afgestemd op de zorgbehoeften. 

Omwonenden, de school en andere betrokkenen hebben hun ideeën kenbaar gemaakt over het Schetsontwerp. Onderwerpen daarbij waren: een groene omzoming, zichtlijnen en aanblik, privacy, bomenbehoud, extra vergroening, zoveel mogelijk laagbouw, uitstraling, ruimte voor het speelveld en (openbare) toegankelijkheid. Inwoners konden tot en met 12 september 2023 reageren op het Schetsontwerp. 
 
De onderwerpen waar suggesties op kon worden gegeven, waren:

 • De groenvoorzieningen (eventuele wensen/vragen)
 • Het toegangspad (eventuele wensen/vragen)
 • De parkeerplaatsen (eventuele wensen/vragen)
 • De zichtlijnen (eventuele wensen/vragen)
 • Speeltoestellen (eventuele wensen/vragen)
 • Overige onderwerpen (eventuele wensen/vragen)

Op basis van feedback van de Klankbordgroepleden en andere belanghebbenden is door het projectteam gewerkt aan aanpassingen van het eerste Schetsontwerp tot het Defintief Ontwerp.

Het complex wordt toekomstbestendig gemaakt voor nieuwe bewoners – cliënten van Sherpa – die al lang op een wachtlijst staan voor herhuisvesting omdat hun huidige woonplek niet (meer) passend is voor hun zorgbehoeften.

Welke aanpassingen zijn gemaakt die hebben geleid tot het Definitief Ontwerp?

De planaanpassingen zijn gebaseerd op de inbreng van omwonenden, school, nieuwe bewoners en klankbordgroep. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn:

 • De drie woonunits op de 1e verdieping zijn nu op de begane grond gerealiseerd; de kantoorvoorziening is iets verplaatst om dit mogelijk te maken.
 • Scheiding verkeersstromen; het terrein krijgt een eigen toegang langs het fietspad.
 • Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost bij de ontsluiting aan westzijde.
 • De plannen voor toevoeging en kwaliteitsverbetering van het groen zijn verder uitgewerkt.
 • De oversteek voor voetgangers en fietsers wordt verbeterd bij de kruising Enkhuizerzand/De Drost (inclusief een hek voor fietsers).

De overige suggesties komen aan bod bij de verdere uitwerking van het plan, in overleg met de Klankbordgroep en buurt en volgens de reguliere gemeentelijke procedures. Voorbeelden hiervan zijn het verplaatsen van de voetbalgoals, het verbeteren van de 'Kiss & Ride zone' en het in- en uitstapgebied van school.

Kan ik deelnemen aan een klankbordgroep?

20 omwonenden hebben zich aangemeld voor de Klankbordgroep. De Klankbordgroep kwam op dinsdag 5 september 2023 voor het eerst bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester Niek Meijer en in aanwezigheid van wethouder Karin van Werven en wethouder Roland Boom. Behalve omwonenden nemen ook deel: de locatiemanager van de opvanglocatie van Versa Welzijn, de projectleider en een vertegenwoordiging van projectteamleden van de gemeente. Bij de tweede bijeenkomst op 20 september 2023 sloot ook wethouder Fleur van der Kleij aan.

De Klankbordgroep heeft een adviserende rol en komt op periodieke basis bijeen om te evalueren hoe het gaat. Indien na het derde jaar de opvang nog altijd nodig is, besluit het college mede op basis van de evaluatie over eventuele opvang in het vierde en vijfde jaar.

Hoe kan ik contact opnemen met de Klankbordgroep?

Wilt u in contact komen met de Klankbordgroep(leden)? Stuurt u dan een e-mail aan klankbordgroepellertsveld@huizen.nl.

Planning

Wat is de planning? 

 • 4 juli 2023: Collegebesluit maximaal 30 woonunits op het Ellertsveld eind 2023.
 • 15 augustus 2023: Uiterste reactietermijn om ideeën kenbaar te maken.
 • 5 september 2023: Schetsontwerp gepresenteerd aan de Klankbordgroep.
 • 6 september 2023: Publicatie schetsontwerp op de website.
 • 12 september 2023: Uiterste reactiemogelijkheid op Schetsontwerp.
 • 20 september 2023: Klankbordgroep bijeenkomst, reacties besproken.
 • 10 oktober 2023: Besluit college over het Definitief Ontwerp en indienen aanvraag omgevingsvergunning. De benodigde onderzoeken naar bodem, stikstof, flora en fauna zijn uitgevoerd en zijn met de aanvraag meegezonden. 
 • 27 oktober 2023: Besluit omgevingsvergunning.
 • Vanaf 28 oktober 2023: Bezwaar en beroep is mogelijk door omwonenden en andere belanghebbenden.
 • 30 oktober start werkzaamheden (bouwrijp maken). 
 • Oktober-november 2023: Inrichting uitwerken van groen, speelvoorzieningen en parkeren in overleg met de Klankbordgroep en de buurt.
 • December 2023: Plaatsen laatste tijdelijke woonunits.
 • 17 januari 2024: Kijkdag voor pers, omwonenden en raadsleden (op uitnodiging).
 • 6, 7 en 8 februari 2024: verhuizing bewoners Bovenmaatweg naar de tijdelijke woonunits.
 • 13 april 2024: Kennismaking met de buurt op initiatief van de Oekraïense bewoners, van 14.00 tot 16.00 uur.

Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats en na drie jaar besluit het college mede op basis van de evaluaties over eventuele opvang in het vierde en vijfde jaar. 

Planning van de bouw?

De bouwwerkzaamheden startten op maandag 30 oktober 2023, met het inrichten van het werkterrein. Hierna is het grondwerk uitgevoerd en de riolering aangebracht, gevolgd door het aanbrengen van de verhardingen. Daarna zijn de tijdelijke woonunits geplaatst. De locatie wordt in januari 2024 afgewerkt. Ook wordt het groen aangelegd. Omwonenden die tijdens de werkzaamheden overlast ervaren, kunnen tijdens kantoortijden contact opnemen met de heer Martijn Snijders, uitvoerder van de aannemer via het centrale telefoonnummer van de Rouwmaat Groep: (0544) 47 40 40.

Uitvoering/start bouw

De bouwwerkzaamheden zijn op maandag 30 oktober 2023 gestart met het inrichten van het werkterrein. Hierna is het grondwerk uitgevoerd en wordt de riolering aangebracht, gevolgd door het aanbrengen van de verhardingen. Daarna zijn de tijdelijke woonunits geplaatst. Tot slot is de locatie netjes afgewerkt. Ook is het groen aangelegd. 

Wanneer komen de Oekraïners?

De bewoners verhuizen op 6, 7 en 8 februari 2024 verhuizen naar deze tijdelijke woonunits. Deze groep woont nu al ruim anderhalf jaar op de Bovenmaatweg in dezelfde wijk. 

Hoe lang blijven ze op deze locatie wonen? 

Gezien de situatie in Oekraïne is moeilijk te voorspellen hoe lang de tijdelijke woonunits noodzakelijk zijn. Het gaat daarom nog altijd om een noodoplossing. 

Is er een kans dat er in de toekomst nog meer tijdelijke woonunits komen op deze plek? 

Nee, het gaat om maximaal 30 tijdelijke woonunits op deze plek. 

Proces

Wat is de rol van de gemeenteraad in dit proces?

De gemeenteraad is door wethouder Karin van Werven (Sociaal Domein) geïnformeerd over het plan in een Commissiemededeling Sociaal Domein op 5 juli 2023(externe link)

Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd gezag voor het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning. Voor de gemeenteraad is er geen andere rol dan de reguliere controlerende rol ten opzichte van het college. 

Welke artikelen uit de wet- en regelgeving liggen aan de procedure ten grondslag?

De grondslag voor het plaatsen van de units is te vinden in de Staatsnoodwet (officieel: Regeling opvang ontheemden Oekraïne(externe link)). Deze wet verplicht de burgemeester zorg te dragen voor de opvang van ontheemden, waaronder het aanbieden van een opvangvoorziening. Deze regeling is ter informatie bijgevoegd. 

In de brief ‘bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang’(externe link) van 29 november 2022 heeft de verantwoordelijke staatssecretaris aangegeven, dat de capaciteitsbehoefte voor asielopvang sterk gestegen is en dat de opvang volgens een bepaalde verdeelsleutel in alle provincies moet plaatsvinden. Gemeenten hebben een taak in het huisvesten van statushouders en het mogelijk maken van asielopvangvoorzieningen; waaronder opvang van de Oekraïense ontheemden. 

Op het moment dat er een geschikte locatie in beeld is, moet de bouw c.q. de plaatsing van units en het gebruik ervan vervolgens ook formeel geregeld worden. Dat gebeurt hier met een tijdelijke omgevingsvergunning op basis van artikel 5.16 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor)(externe link).

Hoe gaat de verdere besluitvormingsprocedure?

Bij de te volgen besluitvormingsprocedure was er geen mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Daarom zijn de omwonenden op voorhand geïnformeerd over het voornemen. De reacties vanuit de omgeving zijn zo goed mogelijk  betrokken bij het te nemen besluit. Vervolgens heeft gemeente een aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke ontheffing ingediend. Die wordt zoals gebruikelijk gepubliceerd in de Omrooper en het digitale gemeenteblad. 

Eind oktober 2023 is een besluit genomen op de aanvraag. Daarmee zijn de woningen in elk geval planologisch de komende 5 jaar toegestaan. Het is de intentie dat de woningen maximaal gedurende 5 jaar op het Ellertsveld blijven staan. 

Er wordt dan ook een tijdelijke omgevingsvergunning afgegeven voor vijf jaar. Daarna loopt de omgevingsvergunning af. Een eventuele tijdelijke verlenging van nog eens 5 jaar is alleen mogelijk als er een nieuwe procedure wordt doorlopen, want het bestemmingsplan blijft ongewijzigd.

Het college kan hier tegelijkertijd geen harde garanties over afgeven. Ook kan het college geen uitsluitsel bieden over eventuele andere invullingen van de locatie gedurende deze periode. Dat heeft niks te maken met de locatie Ellertsveld, want dit geldt voor álle locaties in Huizen. Het is onmogelijk om te voorspellen wat er in de toekomst in de samenleving gebeurt waardoor er een nieuwe noodzaak voor huisvesting zou kunnen ontstaan op plekken in Huizen die op dit moment nog niet zijn bebouwd. Het college wil geen beloften doen die het niet kan waarmaken. 

Jaarlijks zal de gemeente met de Klankbordgroep evalueren hoe de opvang verloopt. Als na het derde jaar de opvang nog altijd nodig is, besluit het college mede op basis van de evaluatie over eventuele opvang in het vierde en vijfde jaar.

Buurtbewoners worden via de Klankbordgroep uitgenodigd om mee te denken over de criteria op basis waarvan de evaluatie plaatsvindt. Na drie jaar volgt onder andere op basis van de evaluaties, een besluit over eventuele voortzetting van de opvang in het vierde en vijfde jaar. 

Er is geen enkele intentie voor permanente bebouwing op de locatie Ellertsveld. Dat is vanuit het bestemmingsplan ook niet toegestaan. 

Wat waren de mogelijkheden en termijnen voor het indienen van een zienswijze en/of beroep en bezwaar?

Bij een aanvraag om een tijdelijke omgevingsvergunning wordt de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd. Dat betekent dat er geen mogelijkheid is om een zienswijze in te dienen. Omwonenden zijn op voorhand geïnformeerd over de voorgenomen tijdelijke plaatsing van woonunits om zo de reacties vanuit de omgeving toch zo goed mogelijk te betrekken bij het te nemen besluit.

Tegen het besluit om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen, kan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt na het daadwerkelijk besluit. Ook kan verzocht worden om een voorlopige voorziening te treffen. Dit is een aparte procedure naast de bezwaarprocedure, waarin aan de rechter gevraagd wordt om de vergunning niet in werking te laten treden, zolang een bezwaar nog in behandeling is. 

Bezwaar en beroep

Vanwege de nood voor opvang van de Oekraïners is een eventuele bezwarenprocedure niet afgewacht en is direct gestart met de bouw zodra de vergunning werd afgegeven.

Wat zijn de mogelijkheden van beroep bij hogere instanties na een mogelijke afwijzing van beroep of bezwaar door de gemeente? 

Tegen de beslissing op bezwaar kon binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland na het daadwerkelijke besluit. Vervolgens staat tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep open bij de Raad van State. Ook hiervoor geldt een termijn van zes weken na de uitspraak. Ook bij deze procedures kan verzocht worden om een voorlopige voorziening.

Is het de bedoeling dat er in de toekomst permanente bebouwing op de locatie komt? 

De gemeente heeft geen enkele intentie voor permanente bebouwing op de locatie Ellertsveld. Dat is vanuit het bestemmingsplan ook niet toegestaan. 

Is er een mogelijkheid dat de opvanglocatie langer gebruikt wordt of dat er (op termijn) andere mensen komen wonen?

Veel vragen gaan over de maximale termijn van de woonunits en eventuele andere bewoners in de toekomst. Het college hecht eraan te benadrukken dat de intentie is om deze groep Oekraïners op de locatie Ellertsveld voor een periode van maximaal vijf jaar op te vangen. Er wordt dan ook een tijdelijke omgevingsvergunning afgegeven voor vijf jaar. Daarna loopt de omgevingsvergunning af. Een eventuele tijdelijke verlenging van nog eens vijf jaar is alleen mogelijk als er een nieuwe procedure wordt doorlopen, want het bestemmingsplan blijft ongewijzigd. 

Het college kan hier tegelijkertijd geen harde garanties over afgeven. Ook kan het college geen uitsluitsel bieden over eventuele andere invullingen van de locatie gedurende deze periode. Dat heeft niks te maken met de locatie Ellertsveld, want dit geldt voor álle locaties in Huizen. Het is onmogelijk om te voorspellen wat er in de toekomst in de samenleving gebeurt waardoor er een nieuwe noodzaak voor huisvesting zou kunnen ontstaan op plekken in Huizen die op dit moment nog niet zijn bebouwd. Het college wil geen beloften doen die het niet kan waarmaken. 
Jaarlijks zal de gemeente in met de Klankbordgroep evalueren hoe de opvang verloopt. Als na het derde jaar de opvang nog altijd nodig is, besluit het college mede op basis van de evaluatie over eventuele opvang in het vierde en vijfde jaar.

Waarom heeft het college besloten om de opvang op deze manier te organiseren? 

Het is de verantwoordelijkheid van het college om alle belangen af te wegen en soms lastige keuzes te maken. Gemeenten hebben van het Rijk de taak gekregen om te zorgen voor de opvang van Oekraïense ontheemden, bovendien ziet het college het als een morele plicht om de groep kwetsbare Oekraïners van de Bovenmaatweg te blijven helpen. De groep Oekraïners verbleef bijna anderhalf jaar op de tijdelijke locatie aan de Bovenmaatweg en dit verliep (ondanks de beperkingen van de huidige locatie) bijzonder goed. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan en de wijze waarop vrijwilligers en professionals deze mensen hebben opgevangen en dagelijks ondersteunden, laat zien hoe de Huizer samenleving omgaat met mensen in nood. Het college wil deze bijzondere groep mensen blijven helpen zo lang dat nodig is en weet dat hier ook draagvlak voor is vanuit de Huizer samenleving.

Ook blijkt uit recente cijfers dat de opvangcapaciteit van vluchtelingen uit Oekraïne onder grote druk staat. In Nederland is een groot deel van de beschikbare opvangplekken bezet en het aantal vluchtelingen neemt naar verwachting toe. Daar komt in dit specifieke geval bij dat het om een kwetsbare groep Oekraïners gaat die door hun specifieke woonbehoeften niet in aanmerking komen voor het grootste deel van de bestaande opvangplekken en locaties. 

Wordt rekening gehouden met de leerlingen van de school voor bijzonder onderwijs?

De (bouw)werkzaamheden zijn opgepakt in overleg met de school om de prikkels voor de leerlingen te minimaliseren. Er heeft overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de Klankbordgroep over de aanrijroute en de uitvoering van het werk. Veiligheid tijdens de uitvoering heeft extra aandacht gekregen. 

Zijn er mogelijkheden voor het verhalen van planschade?

Op dit moment is ons beeld dat verzoeken hiertoe weinig kans hebben  in verband met de tijdelijkheid van de woonunits. Uiteraard staat het iedereen vrij om toch een verzoek in te dienen. Mochten we een ander beeld over de kansrijkheid krijgen, dan laat de gemeente dit weten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Tanja van Zundert, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, bereikbaar via t.vanzundert@huizen.nl en 06 50 09 82 54.

Hoe ziet het Definitief Ontwerp eruit?

Kaart met definitieve locatie van indeling Ellertsveld
Definitief Ontwerp

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van het Definitief ontwerp.

Voorschrift brandweer: verbreding toegangsweg 

Op voorschrift van de brandweer is er één aanpassing gedaan aan het Definitief Ontwerp. De toegangsweg is 1,5 meter verbreed. 

Indeling terrein

Er komen 27 wooneenheden, allemaal op de begane grond (op suggestie van de Klankbordgroep). Het aantal van 27 komt overeen met de huidige bezetting van het aantal kamers op de Bovenmaatweg. De indeling van de wooneenheden is afgestemd op de individuele zorgbehoefte van de bewoners.
 
Op de begane grond komt in Blok 2 een algemene ruimte als woonkamer voor gezamenlijk gebruik en ontmoeting (gevormd uit 3 samengestelde units). Daarnaast is er een kantoorruimte voor het locatiemanagement en toezicht/beheer.

Parkeren

Op het terrein is een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bewoners en zorgpersoneel en een ‘taxi-plek’ voor een (taxi)bus. De parkeermogelijkheden zijn uitgewerkt in overleg met de Klankbordgroep. Er is een stalling voor fietsen en scootmobiels.

Groen

Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk groen te laten staan, en er is groen toegevoegd zodat de woonunits zoveel mogelijk verborgen zijn achter groen. Er verdwijnen op basis van dit Schetsontwerp enkele bomen, waarvoor nieuwe bomen geplaatst worden met een diameter van 12 tot 14 cm. Het bestaande groen is niet altijd winterhard en groenblijvend. Waar nodig wordt dit versterkt met extra groenblijvend groen. 

Het pad wordt verbreed en blijft openbare weg. Langs het pad worden hagen en bosplanten geplant. De beplanting wordt ingevuld in overleg met de hovenier en omwonenden. Rondom de installaties bij de zendmast wordt groen geplant en ook de kale muur van de school wordt ingegroend.

Speelveld/voetbalveldje

Door het plaatsen van de tijdelijke woonunits op het Ellertsveld voor de Oekraïners moesten de voetbalgoaltjes verplaatst worden. Er is toen direct gekeken of ze een opwaardering kunnen krijgen om ze beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de kinderen uit de buurt. Wijkbewoners en hun (klein)kinderen zijn gevraagd om hun voorkeur uit te spreken. Optie 1 kreeg de meeste voorkeursstemmen en wordt gerealiseerd. 

 • Optie 1. Om het voetbalveld in de wijk te behouden worden de huidige voetbalgoaltjes verplaatst naar de locatie: grasveld tegenover Ellertsveld 2 tot en met 26.  De inrichting van het veld blijft dan gelijk. Het gras wordt periodiek gemaaid en er staat geen hek of afscheiding om het veld heen.
 • Optie 2. Het voetbalveld wordt vervangen door een pannaveldje. Dit is een kleiner veldje met kleinere doeltjes. Het hekwerk is 1 meter hoog en alleen achter de doeltjes 2 meter. Dit pannaveldje wordt dan naast de huidige speelplaats geplaatst.

De volgende illustraties geven een voorlopig beeld van beide opties. 

Kaart met locatie van voetbalgoaltjes op grasveld tegenover Ellertsveld 2 t/m 26)
Voetbalgoaltjes optie 1 (verplaatsing voetbalgoaltjes naar de locatie: grasveld tegenover Ellertsveld 2 t/m 26)
Geo-kaart met locatie pannaveldje
Voetbalgoaltjes optie 2 (nieuw pannaveldje naast de huidige speelplaats)
Klein voetbalveldje met hekwerk er omheen
Impressie van een pannaveldje (kleiner voetbalveldje met kleinere doeltjes)

Belanghebben konden tot en met 10 november 2023 hun voorkeursoptie mailen aan: opvang@huizen.nl met in de onderwerpregel de tekst ‘voetbalgoaltjes’ en daarachter: optie 1 of optie 2. 

Vragen over het voetbalveldje?

Heeft u op dit moment vragen over het voetbalveldje? Neemt u dan contact op met M. Thomsen van het team Maatschappelijke Beleid, bereikbaar via (035) 528 11 79 of m.thomsen@huizen.nl.

In het midden van de tijdelijke opvanglocatie komen twee kunstgrasveldjes die goed rolstoeltoegankelijk zijn. Een daarvan met een halfopen stretchtent zodat men bij regen droog blijft.

Uiterlijk en kenmerken van de tijdelijke woonunits

 • Buitenkant in de kleur antraciet.
 • Glazen pui en ingang aan de voorzijde en ramen aan de achterzijde.
 • Voldoen aan het Bouwbesluit, tijdelijke bouw, onder certificaat 60 minuten brandwerend.

Hoe zag het eerste Schetsontwerp eruit?

Het eerste Schetsontwerp is op 5 september 2023 gepresenteerd aan de Klankbordgroep en op 6 september 2023 online gepubliceerd. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van het eerste Schetsontwerp.

Kaart met locatie van indeling Ellertsveld
Eerste Schetsontwerp

Tot en met dinsdag 12 september 2023 kon iedereen per e-mail reageren op het Schetsontwerp op deze website.
De onderwerpen waar suggesties op gegeven konden worden en die zijn meegenomen in het Definitieve Ontwerp, waren:

 • De groenvoorzieningen (waar, wat en hoeveel, eventuele wensen/vragen)
 • Het toegangspad (eventuele wensen/vragen)
 • De parkeerplaatsen (eventuele wensen/vragen)
 • De zichtlijnen (eventuele wensen/vragen)
 • Speeltoestellen (eventuele wensen/vragen)
 • Overige onderwerpen (eventuele wensen/vragen)

Open huis en kennismaking met de buren

Op 17 januari 2024 planden we een ‘Open huis’ voor omwonenden. Dat bood omwonenden de gelegenheid om de tijdelijke woonunits te komen bekijken voordat de bewoners hun intrek namen. Op verzoek van de Oekraïense bewoners volgt in maart 2024 een kennismakingsmoment met de buurt, waarbij zij hun buren graag verwelkomen. 

Wilt u helpen?

Wilt u graag helpen bij de verhuizing van de bewoners van de Bovenmaatweg naar het Ellertsveld of op een ander moment iets doen met of voor de bewoners? Meldt u zich dan aan via de Vrijwilligerscentrale Huizen(externe link): (035) 526 75 53.

Documenten: aanvraag omgevingsvergunning - bijlagen bouw