U vraagt geheimhouding aan als u niet wilt dat maatschappelijke instellingen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen opvragen.

Wie mogen uw persoonsgegevens opvragen?

Uw gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen.

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

  • ad­vo­ca­ten, als ze kun­nen aan­to­nen dat ze de ge­ge­vens no­dig heb­ben voor een ge­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re
  • niet-com­mer­ciële in­stel­lin­gen, zo­als sport- en mu­ziek­ver­e­ni­gin­gen
  • or­ga­ni­sa­ties met een maat­schap­pe­lij­ke func­tie, bij­voor­beeld op het ge­bied van ou­de­ren­zorg, jeugd­wel­zijns­werk of ge­han­di­cap­ten­zorg
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de le­den­ad­mi­ni­stra­tie bij­houdt voor kerk­ge­noot­schap­pen

Omdat een verzoek om geen gegevens te verstrekken dus niet in alle gevallen effectief is, wordt in de Wet BRP gesproken over verstrekkingsbeperking en niet over geheimhouding.

Geen gegevens naar particulieren of commerciële organisaties

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • com­mer­ciële in­stel­lin­gen
  • par­ti­cu­lie­ren (ook niet voor bij­voor­beeld een re­ü­nie)

Online aanvragen

DigiD linkOnline geheimhouding aanvragen

Verwerking aanvraag

We verwerken uw aanvraag voor het geheimhouden van uw persoonsgegevens binnen 4 weken.