Bij complexe projecten spelen verschillende belangen, zoals werkgelegenheid, overlast of natuur. Daarom zijn bij een vergunningaanvraag meerdere partijen betrokken. Zoals verschillende afdelingen van de gemeente, diverse overheidsinstanties en andere (maatschappelijke) organisaties. Ieder denkt vanuit zijn eigen specialisme mee en zorgt dat een complex bouwproject vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken.

Voorbeelden:

 • Ontwikkelingen die niet passen binnen het omgevingsplan.
 • Gebiedsontwikkeling (gebied aanpakken met nieuwe functies, nieuwe aanleg).
 • 1 of meer woningen of een ander bouwwerk bouwen (bijvoorbeeld een bedrijfspand).
 • Transformatieplannen (gewijzigd gebruik of woning splitsen).

Vooroverleg complexe bouwprojecten

Bij complexe projecten heeft u een omgevingsvergunning nodig voordat u mag starten met uw werkzaamheden. En in de meeste gevallen is het verstandig om voor het indienen van de vergunningaanvraag in gesprek te gaan met de gemeente. Dit doet u door een vooroverleg aan te vragen. Wij adviseren u dan over de mogelijkheden en we belichten samen met u alle maatschappelijke belangen die meespelen bij uw werkzaamheden. Als u na een vooroverleg onze adviezen verwerkt in uw vergunningaanvraag, dan krijgt u uw vergunning in de meeste gevallen sneller.  
 
Een vooroverleg kunt u aanvragen door het invullen van het intakeformulier vooroverleg. Dit intakeformulier stuurt u naar omgeving@huizen.nl. Dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op om een vooroverleg te plannen. 

Intakeformulier vooroverleg

Uw uiteindelijke vergunningaanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket.

Kosten

Vergunningaanvraag en vooroverleg

Voor een vergunningaanvraag en of een vooroverleg worden leges gerekend. De leges voor een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening van Huizen.

De kosten voor een vooroverleg worden in mindering gebracht, als u binnen een half jaar na het vooroverleg een omgevingsvergunning aanvraagt. De leges voor een vooroverleg vindt u in de legesverordening van Huizen.

Aanvullende kosten

Bij complexe projecten zijn de aanvullende aan de gemeente verschuldigde kosten niet altijd vooraf te bepalen. Bijvoorbeeld de aanleg- of aansluitkosten voor riolering, elektra en groenvoorzieningen. Het uitgangspunt is dat dergelijke kosten betaald worden door de initiatiefnemer of aanvrager. De gemeente stelt een overeenkomst op over deze kosten. Het tekenen van deze overeenkomst is een voorwaarde om een omgevingsvergunning te ontvangen.

Voorbereiding vooroverleg

 • Vul vooraf het intakeformulier vooroverleg in voor het bespreken van uw plan. 
 • Betrek omwonenden bij uw plannen en deel met ons hoe u dit hebt gedaan. De Participatietool Omgevingswet kan u daarbij helpen.
 • Denk alvast na over de volgende onderwerpen (hiermee vergroot u de kans dat we de vergunning kunnen verlenen): 
  • Duurzaamheid 
  • Mobiliteit (parkeren, elektrisch laden, bereikbaarheid en doorstroming) 
  • Werkgelegenheid  
  • Milieuaspecten (geluid, energie, afval, lucht en bodem) 
  • Klimaatadaptatie 
  • Biodiversiteit  
  • (brand)Veiligheid 
  • Gezondheid 
  • Huisvesting en voldoende sociale woningbouw

Verloop vooroverleg

Stap 1: Na ontvangst van het intakeformulier vooroverleg, eventueel met bijlagen, controleren wij dit op volledigheid. Zijn er onduidelijkheden of is het niet compleet? Dan nemen wij contact met u op.   
 
Stap 2: Is het compleet, dan kijken wij of het past binnen het omgevingsplan. Dat noemen we de omgevingsplantoets.  
 
Stap 3: Als uw project afwijkt van het bestemmingsplan, dan wordt het project vaak binnen 4 weken besproken op de intaketafel. Daar kijken wij of uw project maatschappelijk gewenst is. Sluit het initiatief bijvoorbeeld aan bij de ambities van de gemeente? Mogelijk leidt dit tot een ambtelijk en of bestuurlijk overleg.
 
Stap 4: Om te bepalen of uw initiatief wenselijk is, kan een besluit door het college van burgemeester en wethouders en of een besluit door de gemeenteraad nodig zijn. Als uw initiatief wenselijk is, dan wordt het integraal afgewogen aan de omgevingstafel. Doel daarbij is om tot een goede en volledige vergunningaanvraag te komen. Afhankelijk van het initiatief wordt hierbij de provincie, de brandweer, de GGD of een ministerie betrokken. Daar wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp. In sommige gevallen wordt u als initiatiefnemer uitgenodigd bij de omgevingstafel. 

Hoelang dit traject duurt, hangt af van een aantal factoren. Denk aan het afwegen van de verschillende belangen, het nemen van eventuele college- en raadsbesluiten en het maken van afspraken. Soms wordt een stap terug gezet als er aanpassingen in het project nodig zijn. Ook kan blijken dat een initiatief niet past of (financieel) niet haalbaar is.

Overzicht van proces van vooroverleg en aanvraag voor vergunning voor complex bouwproject

Uw uiteindelijke vergunningaanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket. Dat doet u na een positieve beoordeling door de omgevingstafel (óf eerder, op eigen risico).

Na uw vergunningaanvraag

 • Stap 1: De gemeente publiceert uw aanvraag op Overheid.nl, zodat buurtbewoners op de hoogte zijn. Ze kunnen de aanvraag ook inzien bij ons gemeentehuis.  
 • Stap 2: De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet, dan krijgt u een brief met het verzoek om de ontbrekende informatie aan te leveren. 
 • Stap 3: Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden toetst de gemeente toetst uw aanvraag op onder andere: 
  • (brand)veiligheid 
  • mogelijke gevolgen voor omwonenden  
  • gevolgen voor plannen voor de toekomst  
  • gevolgen door en voor klimaatverandering
 • Stap 4: In de meeste gevallen ontvangt u na de toetsing direct uw vergunning. In sommige gevallen moeten we helaas vragen om de aanvraag aan te passen of kunnen we de vergunning helemaal niet verlenen. Bijvoorbeeld als de werkzaamheden zorgen voor onveilige situaties of voor overmatige overlast.  
 • Stap 5: Als er advies of instemming nodig is van de brandweer, de provincie, de GGD of een ministerie, dan regelt de gemeente dit voor u.
Schematisch overzicht van het proces na uw vergunningsaanvraag voor een complex bouwproject

Afhandeling

Voor de meeste aanvragen geldt een reactietermijn (periode) van 8 weken, als de aanvraag volledig is (zie ook kopje 'Verloop vooroverleg'). De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Als de gemeente de termijn laat verlopen, dan is de vergunning automatisch verleend. 

Voor een uitgebreide aanvraag geldt een termijn van 26 weken. Bijvoorbeeld bij: 

 • Een aanvraag voor het oprichten of veranderen van een inrichting (vergunning milieu) 
 • Werkzaamheden aan een rijksmonument 
 • Aanpassing van een bestemmingsplan 
 • Brandveiligheid 

Binnen een week ontvangt u een brief waarin staat hoelang de behandeling maximaal gaat duren. 

Handige informatie

Meer weten over...

Heeft u gevonden wat u zocht?