Bouw- en sloopwerkzaamheden zijn werkzaamheden die vallen onder de Omgevingswet.

Bij kleine werkzaamheden gaat het vaak om een (bouw)activiteit op uw eigen grond. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig en soms niet. Wel moet altijd aan de voorwaarden van het Bouwbesluit worden voldaan. Ook voor andere werkzaamheden dan bouwen of slopen kan een Omgevingsvergunning nodig zijn. Soms is het voldoende om alleen te melden wat u wilt bouwen, aanleggen of slopen. Kijk voor meer informatie op de pagina Meldingen, vergunningen en vooroverleg.

Op het Omgevingsloket kunt u met een vergunningcheck nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Via deze website vraagt u ook een vergunning aan of doet u een melding.

Vergunning

Voor deze werkzaamheden heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Hier zijn kosten aan verbonden:

Een vergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.

Vooroverleg kleine werkzaamheden

Bij de volgende kleine werkzaamheden adviseren wij u om een vooroverleg (gesprek) te plannen met de gemeente. Het vooroverleg helpt u om alles verder uit te werken. Hoe concreter de aangeleverde informatie, hoe beter en sneller wij u kunnen helpen. 

 • een woning omzetten naar los te verhuren kamers of eenheden (onttrekkingsvergunning) 
 • een gebouw (ver)bouwen waarbij u afwijkt van de regels in het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) van de gemeente  
 • een gemeentelijk of rijksmonument veranderen  
 • een monument of een gebouw in een beschermd stadsgezicht (voor een deel) slopen  

Een vooroverleg kunt u aanvragen via e-mail: omgeving@huizen.nl. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden (zie ook de kop 'Kosten'). Ook voor complexe projecten is het verstandig om voor het indienen van de aanvraag in gesprek te gaan met de gemeente.

Kosten

Zijn er aanpassingen op openbaar gebied nodig, als gevolg van uw (bouw)werkzaamheden? U betaalt de kosten daarvan zelf. Daarnaast brengt de gemeente kosten in rekening voor het aanleggen of aansluiten van bijvoorbeeld elektra of riolering. Dat is ook het geval bij schade aan gemeentelijk terrein door uw werkzaamheden.  

Melding doen

Een melding indienen bij de gemeente is altijd gratis. Kijk voor meer informatie over het melden van kleine werkzaamheden op de pagina Meldingen, vergunningen en vooroverleg

Vergunningaanvraag 

Voor een vergunningaanvraag worden leges gerekend. Kijk voor meer informatie over vergunningen op de pagina Meldingen, vergunningen en vooroverleg. De leges voor een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening van Huizen (Bijlage 1, Titel 2, Hoofdstuk 3).

Vooroverleg met gemeente 

Voor vooroverleg worden ook leges gerekend, maar deze ontvangt u terug als u na het overleg een vergunningaanvraag indient. De leges voor een vooroverleg vindt u in de legesverordening van Huizen (Bijlage 1, Titel 2, Hoofdstuk 2).

Milieumelding

Is er een milieumelding nodig? Milieumeldingen dient u in via het Omgevingsloket. Denk hierbij aan werkzaamheden die gevolgen hebben voor bijvoorbeeld geur, geluid of de bodem en aan werkzaamheden waarbij afval of lozingen van water een rol spelen.  

Voor uw aanvraag heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag een DigiD aan. 

Bedrijven gebruiken geen DigiD, maar eHerkenning 2 (EH2)

Voorbereiding

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden heeft de gemeente andere informatie nodig om een vergunningaanvraag te toetsen of om een melding te registreren. In het Omgevingsloket ziet u precies wat de gemeente voor uw werkzaamheden nodig heeft. Het minimale wat we nodig hebben is: 

 • Persoonlijke gegevens van de aanvrager (naam, adres, e-mailadres); 
 • Adres en kadastrale aanduiding van het project; 
 • Opgave van de kosten van de werkzaamheden.     

Het aanvraagformulier in het Omgevingsloket helpt u om te bepalen wat u bij uw aanvraag precies moet indienen. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden vragen wij ook nog van u: 

 • Situatietekeningen van de huidige en toekomstige situatie. Eventueel aangevuld met kaarten, foto’s of andere geschikte middelen; 
 • Bij bouwen of verbouwen is het aanleveren van bouwtechnische tekeningen noodzakelijk; 
 • Gegevens die gevolgen hebben voor huidig en toekomstig gebruik, zoals veranderingen in geluidsoverlast; 
 • Gegevens die gevolgen hebben voor de leefomgeving (bijvoorbeeld voor dier- en plantensoorten).

In veel gevallen helpt het als u alvast meedenkt over de volgende vragen: 

 • Heeft uw plan gevolgen voor parkeren en inritten ? 
 • Heeft u uw plan besproken met omwonenden en nagedacht over overlast voor hen? 
 • Hoe dragen uw plannen bij aan de duurzaamheid en klimaatadaptatie? 
 • Past uw plan binnen het bestemmingsplan van de gemeente? 
 • Hoe koppelt u regenwater af van de riolering en zorgt u voor de aansluiting van afvalwater op het gemeentelijke riool? 

Na uw vergunningaanvraag

 • Stap 1: de gemeente publiceert uw aanvraag op overheid.nl, zodat buurtbewoners op de hoogte zijn. Ze kunnen de aanvraag ook inzien bij ons gemeentehuis.  
 • Stap 2: de gemeente controleert of uw aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet, dan krijgt u een brief met het verzoek om de ontbrekende informatie aan te leveren. 
 • Stap 3: afhankelijk van de aard van de werkzaamheden toetst de gemeente toetst uw aanvraag op onder andere: 
  • (brand)veiligheid 
  • mogelijke gevolgen voor omwonenden  
  • gevolgen voor plannen voor de toekomst  
  • gevolgen door en voor klimaatverandering 
  • of het ontwerp van een gebouw past binnen de omgeving (dit wordt ook wel welstand genoemd).  
 • Stap 4: in de meeste gevallen ontvangt u na de toetsing direct uw vergunning. In sommige gevallen moeten we helaas vragen om de aanvraag aan te passen of kunnen we de vergunning helemaal niet verlenen. Bijvoorbeeld als de werkzaamheden zorgen voor onveilige situaties of voor overmatige overlast.  
 • Stap 5: als er advies of instemming nodig is van de brandweer, de provincie, de GGD of een ministerie, dan regelt de gemeente dit voor u. 

Afhandeling

Voor de meeste aanvragen geldt een reactietermijn (periode) van 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.

Voor een uitgebreide aanvraag geldt een termijn van 26 weken. Bijvoorbeeld bij: 

 • een aanvraag voor het oprichten of veranderen van een inrichting (vergunning milieu) 
 • werkzaamheden aan een rijksmonument 
 • aanpassing van een bestemmingsplan 
 • brandveiligheid 

Binnen een week ontvangt u een brief waarin staat hoelang de behandeling maximaal gaat duren. 

Handige informatie

Meer weten over...

Contact

Neem met een vraag of voor het maken van een afspraak contact op met de gemeente via omgeving@huizen.nl.  Een afspraak kunt u ook telefonisch maken via 14 035.

Heeft u gevonden wat u zocht?